ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА

О.М. Гріньова

Анотація


У статті досліджується проблема розвитку ціннісно-смислових структур особистості. Розглянуто особливості смисложиттєвого пошуку в підлітковому віці. Висвітлено детермінанти смисложиттєвого пошуку, психологічні особливості становлення цього складного психічного утворення у часовій трансспективі, співвідношення різних смислових конструктів у його структурі. Проаналізовано взаємозв’язок становлення ціннісних і смислових психічних утворень у підлітків. Представлено структурні компоненти системи ціннісних орієнтацій підлітків.

Ключові слова: смисложиттєві орієнтації, ціннісні орієнтації, смисл, підлітковий вік.

кандидат психологических наук, доцент, Гринева О.М. К проблеме развития ценностно-смысловой сферы личности подростка/ Киевский университет имени Бориса Гринченко, Украина, г. Киев

В статье исследуется проблема развития ценностно-смысловых структур личности. Рассмотрены особенности смысложизненного поиска в подростковом возрасте. Представлены детерминанты смысложизненного поиска, психологические особенности становления этого сложного психического образования во временной трансспективе, соотношение разных смысловых конструктов в его структуре. Проанализирована взаимосвязь становлення ценностных и смысловых психических образований у подростков.  Представлены структурные компоненты системы ценностных ориентаций подростков.

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, ценностные ориентации, смысл, подростковый возраст.

PhD Psychology, assistance professor, Grinova O.M. About the problem of value and sensual personality’s sphere development in adolescence / Boris Grinchenko Kyiv University, Ukraine, Kyiv

Problem of value and sensual personality’s structures development is considered in the article. Special features of sense-of-life search in adolescence are analyzed. Determinants of sense-of-life search, special features of development of this complex mental phenomenon in time perspective, correlations of different phenomenon’s in it’s structure are represented. Points of view of modern scientists about sense-of-life and value orientations interrelation in adolescence are analyzed. Structural components of value orientation’s system in adolescence are represented.

Keywords: sense-of-life orientations, value orientations, sense, adolescence.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Булах І.С. Психологічні основи особистісного зростання підлітків: автореф. дис. … на здобуття наукового ступеня доктора психол. наук: 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / І.С. Булах.– К., 2004. – 42 с.

Вайзер Г.А. Смысл жизни и двойной кризис в жизни человека / Г.А.Вайзер // Психологический журнал. - 1998. - № 5. - С. 3-14.

Горбунова В.С. Методика для исследования смысложизненного кризиса личности в подростковом возрасте / В.С. Горбунова // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Психология. - 2012. - №1(11). - С. 27-40.

Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание / Кон И.С. - М.: Политиздат, 1984. — 151 с.

Косянчук С.В. Формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників: «діалог культур» у змісті сучасного підручника / С.В.Косянчук // Збірник наукових праць «Проблеми сучасного підручника». - 2013. - Вип. 13. - С. 112-120.

Лавриненко В.А. Психологічні особливості становлення смислової сфери підлітків / В.А. Лавриненко // Психологія і особистість. - 2013. - №1(3). - С. 59-74.

Молчанов С.В. Особенности ценностных ориентаций личности в подростковом и юношеском возрастах / С.В. Молчанов // Психологическая наука и образование. - 2005. - №3. - С. 16-25.

Попова Т.А. Смысложизненный аспект становления Я-концепции подростка: автореф. … дисс. канд. психол. наук: 19.00.07 “Педагогическая психология” / Попова Татьяна Анатольевна. - М., 2009. - 22 с.

Собкин В.С. Ценностные ориентации современного подростка / В.С. Собкин, А.С. Буреломова // Социология образования. Труды по социологии образования. Т. XVI. Вып. XXVIII. - М.: Институт социологии образования РАО, 2012. - С. 47-55.

Сокол Л.М. Моральний вибір як умова становлення самосвідомості особистості підлітка: автореф. дис. … на здобуття наукового ступеня канд. психол. наук: 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Л.М. Сокол. - К., 2006. - 21 с.

References:

Bulakh I.S. Psykhologhichni osnovy osobystisnogho zrostannja pidlitkiv: avtoref. dys. … na zdobuttja naukovogho stupenja doktora psykhol. nauk: 19.00.07 “Pedaghoghichna ta vikova psykhologhija” / I.S. Bulakh . – K., 2004 . – 42 s.

Vajzer Gh.A. Smysl zhyzny y dvojnoj kryzys v zhyzny cheloveka / Gh.A.Vajzer // Psykhologhycheskyj zhurnal. - 1998. - № 5. - S. 3-14.

Ghorbunova V.S. Metodyka dlja yssledovanyja smыslozhyznennogho kryzysa lychnosty v podrostkovom vozraste / V.S. Ghorbunova // Vestnyk Samarskoj ghumanytarnoj akademyy. Seryja «Psykhologhyja. - 2012. - № 1(11). - S. 27-40.

Kon Y.S. V poyskakh sebja: Lychnostj y ee samosoznanye / Kon Y.S. - M.: Polytyzdat, 1984. — 151 s.

Kosjanchuk S.V. Formuvannja cinnisno-smyslovykh orijentacij starshoklasnykiv: «dialogh kuljtur» u zmisti suchasnogho pidruchnyka / S.V.Kosjanchuk // Zbirnyk naukovykh pracj «Problemy suchasnogho pidruchnyka». - 2013. - Vyp. 13. - S. 112-120.

Lavrynenko V.A. Psykhologhichni osoblyvosti stanovlennja smyslovoji sfery pidlitkiv / V.A. Lavrynenko // Psykhologhija i osobystistj. - 2013. - № 1(3). - S. 59-74.

Molchanov S.V. Osobennosty cennostnыkh oryentacyj lychnosty v podrostkovom y junosheskom vozrastakh / S.V. Molchanov // Psykhologhycheskaja nauka y obrazovanye. - 2005. - № 3. - S. 16-25.

Popova T.A. Smыslozhyznennыj aspekt stanovlenyja Ja-koncepcyy podrostka: avtoref. … dyss. kand. psykhol. nauk: 19.00.07 “Pedaghoghycheskaja psykhologhyja” / Popova Tatjjana Anatolj'evna. - M., 2009. - 22 s.

Sobkyn, V.S. Cennostnye oryentacyy sovremennogho podrostka / V.S. Sobkyn, A.S. Burelomova // Socyologhyja obrazovanyja. Trudy po socyologhyy obrazovanyja. T. XVI. Vyp. XXVIII. - M.: Ynstytut socyologhyy obrazovanyja RAO, 2012. - S. 47-55.

Sokol L.M. Moraljnyj vybir jak umova stanovlennja samosvidomosti osobystosti pidlitka: avtoref. dys. … na zdobuttja naukovogho stupenja kand. psykhol. nauk: 19.00.07 “Pedaghoghichna ta vikova psykhologhija” / L.M. Sokol. - K., 2006. - 21 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org