Робоча програма «Хорове диригування» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», освітній рівень – перший (бакалаврський)

Макаренко, Лідія Петрівна (2017) Робоча програма «Хорове диригування» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», освітній рівень – перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

[img]
Preview
Text
L_Makarenko_PHD_1014_17_4ММ_СТ_IM.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Хорове диригування» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою академічного та естрадного вокалу на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для денної форми навчання напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», галузі знань 0202 «Мистецтво». Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент ОКР «Бакалавр» відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Хорове диригування», необхідне методичне забезпечення та системи оцінювання досягнень студентів. Робочу навчальну програму укладено за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У наш час великого значення набуває проблема підготовки висококваліфікованих педагогічних працівників, здатних впроваджувати у суспільне життя країни стратегічні напрямки державної політики у галузі освіти та культури. Майбутній вчитель музики, використовуючи педагогічну майстерність і сучасні методики викладання, повинен вміти формувати інтелектуальний погляд української молоді на вітчизняну та зарубіжну художню культуру, спрямовувати естетичні смаки підростаючого покоління та вести широку просвітницьку роботу мистецького спрямування. Істотним внеском у підготовку вчителя музики, здатного бути активним провідником прогресивних ідей сучасної освіти є курс «Хорове диригування», що моделює багатогранну творчу діяльність, вимагає складних за своєю структурою професійних та особистісних якостей. Курс «Хорове диригування» належить до фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, повноцінне оволодіння якими неможливе без засвоєння комплексу спеціальних знань, вмінь та навичок, необхідних у практичній музично-педагогічній діяльності Метою курсу є розвиток музично-естетичного інтелекту, формування умінь і навичок роботи з хоровою партитурою, вивчення специфіки управління хоровим колективом, підготовка студентів до педагогічної та концертно-творчої діяльності. Курс хорового диригування охоплює широке коло видів музичної діяльності, зокрема: аналіз хорового твору; інструментальне і вокально-інтонаційне вивчення нотного матеріалу; диригентське засвоєння хорової партитури; створення чіткої виконавської концепції; моделювання хорового виконання через втілення різних стилів та жанрів; методику управління хоровим колективом. Основним аспектом «Хорового диригування» є осмислене формування виразної мімічно-мануальної хорової техніки під час вивчення і виконання творів, як найважливішого засобу комунікації із колективом і слухачем. Дана дисципліна включає вивчення сучасних і класичних творів, як вітчизняної так і зарубіжної музичної культури, також передбачає обов’язкове засвоєння шкільного та дитячого репертуару. Предмет «Музичне мистецтво» та «Мистецтво» у середній школі вивчається 8 років, отже, пропонується пропорційно розділити музичний матеріал даної дисципліни на 4 семестри навчання (скорочений термін навчання). Відповідно, для 4 курсу передбачається вивчення репертуару за 5, 6, 7 і 8 класи. Завдання навчальної дисципліни - пробудити інтерес до українського та зарубіжного пісенно-хорового мистецтва; - ознайомити з розмаїттям форм та жанрів хорової музики (духовні твори, народнопісенна творчість, пісні для дітей та ін) - виховати особистісні якості майбутнього диригента: виконавську волю, почуття відповідальності, творчу ініціативу, емоційність та артистизм; - оволодіти мануальною технікою та диригентсько-виконавськими вміннями необхідними для проведення практичної роботи з хором. - засвоїти музично-теоретичні терміни і поняття, які необхідні під час роботи з партитурою; - сприяти розвитку музичних здібностей (слух, пам’ять, відчуття ладу, ритму та ін.); - сформувати навички самостійної роботи над твором (спів партій, акордів, виконання хорової партитури на фортепіано, здійснення усного та письмового аналізу нотного тексту); - ознайомити з організаційними та методичними основами роботи з хоровим колективом; У результаті вивчення дисципліни «Хорове диригування» студент повинен знати:  вибрані хорові твори різних жанрів і стилів української та світової музичної культури;  ґрунтовно вивчити вокально-хорові твори шкільного та дитячого пісенного репертуару;  основні привила та методику диригентсько-виконавської майстерності;  теоретичне визначення та обґрунтування понять і прийомів серед яких: диригентський апарат, диригентський жест (ауфтакт; замах; удар; точка, фермати, паузи, дихання), основні схеми тактування, позиції рук.  музичні терміни, позначення та поняття, які необхідні для роботи з хором;  види хорів та діапазони хорових голосів; - значення особистісних управлінських якостей хормейстера та основи психології диригентської професії; - діяльність видатних хорових колективів, життєвий і творчий композиторів, які створювали хорову музику. У результаті вивчення дисципліни «Хорове диригування» студент повинен вміти:  за допомогою мануальних жестів передати художній зміст і образ твору;  володіти елементами диригентського жесту (ауфтакти, прямування до точки долі, точка, удар, відбиття, увага, вдих, вступ, пауза, фермата, знаття тощо);  використовувати навички чіткого, економного, пластичного та виразного жесту;  майстерно використовувати різноманітні засоби музичної виразності (темп, динаміку, агогіку, штрихи),  здійснювати аналіз хорової партитури через визначення ідейно-художньої концепції твору, композиторського стилю, літературного тексту, форми, ладотонального плану, особливостей мелодичної та гармонічної мови, метроритму, вокально-хорової специфіки;  виконати хорову партитуру на музичному інструменті та співати партії, враховуючи художньо-стильові особливості твору;  за допомогою камертону, використовуючи внутрішній слух, голос, настроювати хоровий колектив в тональність, яку вимагає хоровий твір а capella;  працювати з хоровою партитурою: використовуючи голос, внутрішній слух, нотний текс, відтворювати партії зі словами, сольфеджуючи акорди та інтервали по вертикалі та горизонталі, переходити з однієї партії на іншу, окремі мотиви, фрази, мелодичні та гармонічні фрагменти;  вміти читати з листа дво-, три-, чотириголосні хорові партитури, написані для різних типів хорів у дво-, три-, чотирилінійному викладі гомофонної фактури, з елементами поліфонії, враховуючи стильові особливості.  використовуючи фонограму (мінус) вміти диригувати шкільний та дитячий репертуар; Виконавська практика свідчить, що керування хором неможливе без вмінь та навичок, пов’язаних у комплексі міждисциплінарних зв’язків спеціального циклу: • дисципліни вокально-хорової підготовки – «Хоровий клас», «Хорознавство», «Постановка голосу»; • дисципліни музично-теоретичної підготовки – «Теорія музики», «Сольфеджіо», «Гармонія», «Поліфонія», «Аналіз музичних творів»; • дисципліни музично-історичного спрямування – «Історія української музики», «Історія зарубіжної музики»; • дисципліни інструментально-виконавської підготовки – «Основний музичний інструмент», «Додатковий музичний інструмент». Протягом проходження практики у студентів мають бути сформовані наступні програмні компетентності: загальні та фахові (спеціальні). Загальні Інформаційна: • здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань; • здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, необхідної для постановки і • вирішення професійних завдань, професійного і особистісного розвитку; • орієнтуватися в умовах частої зміни технологій в професійній діяльності. Методологічна: • здатність визначити малодосліджені аспекти у професійній галузі, які є актуальними для розвитку хорового мистецтва; • організовувати власну діяльність, визначати методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість. Самоосвітня: • розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес. • здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; • займатися самоосвітою, усвідомлено планувати підвищення кваліфікації. Фахові (спеціальні) Здатність (до): • роботи з хоровим колективом; • здійснення аналізу здобутків світового та національного хорового мистецтва; • самостійної роботи з творами різних жанрів та стилів; • ведення навчально-репетиційної, концертної та творчої діяльності; • пошуку, аналізу та оцінки інформації, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань та особистісного розвитку. Програмні результати навчання Цілісно і грамотно аналізувати та диригувати хорові твори, самостійно знаходити та освоювати репертуар, готовність до педагогічної, концертної та творчої діяльності. Здатність до самореалізації та розкриття особистісного творчого потенціалу, професійного лідерства та успіху, самоосвіти і самовдосконалення. Відповідно до навчального плану диригентсько-хорові вміння та навички формуються на індивідуальних заняттях в органічній єдності важливих його сторін, як: заняття в класі; самостійна робота; практична робота з хоровим класом. Індивідуальна програма для навчання студента формується викладачем з диригування у вигляді робочого плану у якому враховуються природні музичні здібності студента, його особистісні психофізіологічні особливості, рівень базової музичної освіти та інтелект.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Хорове диригування; робоча програма; хор
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Institutes > Institute of Arts > Chair of Academic and Pop Singing
Depositing User: Доцент Лідія Макаренко
Date Deposited: 16 Nov 2017 07:21
Last Modified: 16 Nov 2017 07:21
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21022

Actions (login required)

View Item View Item