Дисципліна «Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано)»

Каблова, Тетяна Борисівна (2019) Дисципліна «Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано)» [Teaching Resource]

[img]
Preview
Text
T_Kablova_IIIMVGNSI_IM_KIVM.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано)» входить до курсу спеціальних дисциплін. Зміст курсу втілює основні педагогічні надбання в галузі викладання гри на фортепіано, висвітлює провідні методики зарубіжної та української фортепіанної виконавської школи. Мета курсу – опанування знаннями щодо викладання гри на музичному інструменті, вивчення методів подолання виконавських труднощів. Завдання курсу: - Формування та розвиток піаністичних навичок; - засвоєнні теоретичного матеріалу, потрібного для володіння інструментом; - опанування студентами різних форм і методів індивідуальної та самостійної роботи; - формування музично-педагогічної майстерності майбутніх учителів та вихованні їхніх творчих здібностей; Методи роботи курсу «Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано)» обираються відповідно до учбової теми і залежать від конкретних музичних творів кожного студента. Форми роботи – лекційні, семінарські, практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації викладача. Засоби навчання – аудіо-, відеоматеріали, підручники і навчальні посібники, методичні рекомендації і вказівки. Формою контролю знань та вмінь студентів з курсу «Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано)» є модульні контрольні роботи, залік (5 семестр) та іспит (6 семестр) Протягом проходження даного курсу у студентів мають бути сформовані наступні програмні компетентності: загальні та фахові (спеціальні). Інтегральна (здатність до розв’язання спеціалізованих практичних завдань із застосуванням художньо-естетичних знань з теорії, історії музики, педагогіки та виконавства) Загальні Світоглядна (розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професійної діяльності) Комунікативна (здатність до міжособистісного спілкування та взаємодії, до емоційної стабільності, толерантності. Здатність працювати в команді) Інформаційна (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань Науково-дослідницька – здатність виконувати навчально-дослідні завдання на основі аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності; –розуміння методології театрального мистецтва. Самоосвітня (розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес; здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку). Фахові (спеціальні) Організаційна (здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати діяльність і взаємодію суб’єктів музичновиконавського та музично-освітнього процесу) Музично-теоретична (здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між усіма елементами теоретичних та практичних знань музичного мистецтва). Методична (здатність оперативно застосовувати знання, вміння та навички у педагогічній роботі в процесі формування естетичних поглядів та художніх смаків;Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків для забезпечення освітнього процесу в початкових спеціалізованих музичних навчальних закладах; здатність застосовувати традиційні та альтернативні інноваційні технології в процесі педагогічної діяльності; здатність впроваджувати новітні концепції у сфері музичного виконавства, музикознавства, музичної педагогіки та свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями). Просвітницька (здатність до культурно-освітньої та просвітницької діяльності в умовах сценічного виступу) Програмні результати навчання –Здатність використовувати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва у фаховій виконавській та педагогічній діяльності. –Здатність застосовувати теоретичні знання та навички в процесі педагогічної діяльності, використовувати базові методи та прийоми викладання гри на інструменті. Результати навчання за дисципліною У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: ● Видатних педагогів фортепіанної гри та концепції їх виконавської школи; ● Основні методики подолання виконавських проблем; ● Особливості роботи з різними музичними жанрами та формами; ● власні індивідуальні недоліки і шляхи їх усунення. вміти: ● розкривати понятійний апарат сучасної теорії та застосовувати теоретичні знання у практичній роботі; ● самостійно працювати з авторським текстом; розуміти змістовий контекст твору; ● володіти системою засобів та методів педагогічного впливу; ● робити порівняльний аналіз інтерпретації; ● володіти майстерністю аргументації, узагальнення та викладу методичного матеріалу, подання власних висновків.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: гра на спеціальному інструменті; фортепіано
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Institutes > Institute of Arts > Chair of Instrumental and Performance Skills
Depositing User: канд.мист. Тетяна Борисівна Каблова
Date Deposited: 02 Dec 2019 18:59
Last Modified: 02 Dec 2019 18:59
URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29293

Actions (login required)

View Item View Item