Робоча програма дисципліни «Стратегії розвитку науки» для студентів за напрямом підготовки 035 Філологія спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма: Переклад, 2017

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча програма дисципліни «Стратегії розвитку науки» для студентів за напрямом підготовки 035 Філологія спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма: Переклад, 2017 [Teaching Resource]

[thumbnail of Vyshnytska_RNP_strategii_2017.pdf]
Preview
Text
Vyshnytska_RNP_strategii_2017.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Робоча навчальна програма дисципліни «Стратегії розвитку науки» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрами української літератури і компаративістики (автор - Луцюк М.В.) і світової літератури (співавтор - Вишницька Ю. В.) на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) відповідно до навчального плану денної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинні опанувати студенти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Стратегії розвитку науки», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Курс «Стратегії розвитку науки» покликаний формувати теоретичну базу студента-перекладача, тому метою його є формування цілісного уявлення про філологію як сучасну галузь гуманітарних наук, оволодіння студентами головним термінологічним апаратом, формування навичок філологічного аналізу художніх творів, вміння творчої та професійної інтерпретації художніх текстів. Завданнями курсу є : - формування картини виникнення і головних етапів розвитку філології; - оволодіння відповідною загальнонауковою і спеціальнонауковою термінологією; - отримання головних відомостей про сучасну філологію: її особливості, історію, методологію; - отримання відомостей про склад філологічних наук і місце в сучасному суспільстві; - знайомство з головними об’єктами сучасної філології; – подати загальну панораму існуючих у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві методів аналізу літературного тексту; Міжпредметні зв’язки. Даний курс тісно пов’язаний з такими дисциплінами, як «Філософія», «Психологія», «Вступ до мовознавства», «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Основи віршування», «Філологічний аналіз тексту», «Риторика», «Мовно-літературна майстерність». Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати : - загальні відомості про сучасну філологію; - головні етапи розвитку філології; - об’єкти сучасної філології; - її методологічні особливості; - склад філологічних наук і дисциплін; - місце філологічних наук в сучасному суспільстві. вміти : - пов’язувати теоретичні відомості про філологію з практичним аналізом мовно-літературних фактів; - застосовувати отримані знання у вивченні різних явищ літературного процесу і окремого твору; - активно і ефективно користуватися науковою філологічною літературою. володіти компетенціями : а) загальнокультурні компетенції: - володіння культурою мислення, здатністю до сприйняття, аналізу, узагальнення інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення); - усвідомлення соціальної значимості своєї професії, висока мотивація до професійної діяльності. б) професійні компетенції: - здатність демонструвати знання головних положень і концепцій в області теорії і історії мови і літератури, теорії комунікації, філологічного аналізу і інтерпретації тексту; - уявлення про історію, сучасний стан і перспективи розвитку філології. Дана програма розрахована на викладання курсу в другому семестрі першого року навчання бакалаврів напряму «Українська мова і література». Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 120 год., із них 28 год. – лекції, 28 год. – семінарські заняття, 56 год. – самостійна робота, 8 – модульний контроль. Вивчення студентами навчальної дисципліни «Сучасні стратегії розвитку філології» завершується складанням заліку.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: наука; наукові концепції; методи аналізу; стратегії науки;
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут філології > Кафедра світової літератури
Depositing User: доцент Юлія Василівна Вишницька
Date Deposited: 04 Sep 2017 05:47
Last Modified: 04 Sep 2017 05:47
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20012

Actions (login required)

View Item View Item