Основний музичний інструмент. Фортепіано ІІ курс

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІІ курс [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Ekonomova_ІIOMI_IM_KIVM.pdf]
Preview
Text
O_Ekonomova_ІIOMI_IM_KIVM.pdf

Download (889kB) | Preview

Abstract

Робоча програма «Основний музичний інструмент. Фортепіано» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на основі освітньої програми підготовки бакалаврів в галузі знань 02 «Мистецтво» спеціальності 025«Музичне мистецтво» (на базі повної загальної середньої освіти). Порівняльний аналіз сучасних зарубіжних освітніх систем технологій та наукових розробок вітчизняних педагогів дозволив зробити висновок про те, що основними шляхами розвитку системи освіти є:  постійне оновлення змісту вищої освіти з метою більш повного забезпечення потреб суспільства, у тому числі майбутніх;  орієнтація на забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці;  формування у студента професійних та соціально-особистісних якостей, які б дозволили йому повністю реалізувати свій інтелектуальний потенціал. Розроблення професійних вимог до сучасного вчителя музики має ґрунтуватися на його компетентнісній моделі, що потребує визначення її сутності, змісту і значення у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики. Компетентнісний підхід у вищій мистецькій освіті передбачає особливу організацію освітнього процесу навчального закладу, який спрямовано на формування у студентів системи знань, умінь, навичок необхідних у практичній музично-педагогічній діяльності, реалізації компетентнісного підходу до ефективного розв’язання професійних, особистісних проблем. У результаті вивчення дисципліни «Основний музичний інструмент. Фортепіано» у студентів мають бути сформовані такі фахові та загальні компетентності: - світоглядна (наявність ціннісно-орієнтаційної позиції; загальнокультурна ерудиція, світогляд; розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії; збереження національних духовних традицій; - інструментально-виконавська (вільне володіння музичним інструментом та здатність його використовувати у навчальній та концертно-виконавській діяльності; володіння навичками читання нот з аркуша, транспонування; володіння методами навчання гри на музичному інструменті; здатність організовувати інструментальне музикування школярів на уроках музичного мистецтва та в поза навчальний час; - інформаційна (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду різних питань; здатність до використання інформаційних ресурсів мережі Інтеренет у соціальній та професійній діяльності; - самоосвіта (здатність до самостійної пізнавальної діяльності; самоорганізація та самореалізація; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу у фаховій діяльності). Метою підготовки студентів музичного мистецтва має стати не тільки підвищення рівня, а й модифікація змісту музичної підготовки у площину формування музично-виконавської, мистецько-теоретичної та методичної компетентності. Отже, професійна компетентність студента музичного мистецтва є неодмінною умовою його становлення як професіонала, що успішно здійснює свою професійну роботу. Структуру і зміст компетенцій студентів у результаті вивчення курсу можна сформулювати так:  опанування студентом техніки гри на музичному інструменті;  оволодіння інтерпретаційними уміннями;  розвиток музичних здібностей студентів (музичний слух, музична пам’ять. Відчуття метро-ритму тощо);  опанування педагогічним репертуаром та засвоєння методів роботи над музичним твором;  розвиток інтелектуальної, естетичної і духовної сфер студента на високохудожніх зразках вітчизняної і зарубіжної музики;  застосування набутих знань у концертно-виконавській діяльності та формування сценічної культури студентів. Навчальна програма вивчає обсяги знань, які повинен отримувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики. В основу змісту курсу покладено опанування різноманітного високохудожнього музичного матеріалу для фортепіано. Твори різних стилів, жанрів та музичних форм поширюють загальні культурні орієнтири студентів, їхній музично-естетичний досвід, стимулюють розвиток музичних та творчих здібностей. У музичний репертуар увійшли кращі зразки національної музичної спадщини, що також сприятиме поглибленню музичних вражень та буде корисним у майбутній практичній діяльності у школі та культурно-творчих закладах. Мета навчального курсу – формування готовності майбутнього вчителя музики до естетичного виховання школярів засобами вільного володіння грою на музичному інструменті – фортепіано. Основні завдання навчального курсу: 1. Формування інтересу до педагогічної діяльності і самостійної роботи у процесі інструментальної-виконавської підготовки майбутнього фахівця. 2. Створення професійної основи для подальшої самостійної роботи майбутнього вчителя музики засобами вільного володіння грою на музичному інструменті – фортепіано. 3. Оптимізація професійної підготовки вчителя музики в інтегрованій єдності музичного та педагогічного компонентів. 4. Накопичення музичного репертуару для проведення різних форм навчальної та позакласної діяльності в шкільних та культурно-освітніх установах. 5. Формування готовності вирішувати питання добору і інтерпретації дидактично-доцільних зразків національного та зарубіжного музичного мистецтва з урахуванням вікових можливостей дітей різних категорій шкільного віку. Вимоги щодо кінцевого результату вивчення студентом курсу «Основний музичний інструмент. Фортепіано»: 1. Ґрунтовність музично-педагогічних знань щодо процесу виконавської інтерпретації музичних творів. Студенту належить знати:  провідну мету і надзавдання власної педагогічної художньо-комунікаційної діяльності з позиції гуманізації освіти;  закономірності комунікації, налагодження психологічного контакту засобами музичного мистецтва (вільне володіння грою на музичному інструменті – фортепіано);  специфіку добору дидактично-доцільного музичного матеріалу, усвідомлюючи загально-естетичний та музичний розвиток дитини;  специфіку фортепіанної музики різних епох, художніх напрямів, стилів, жанрів;  специфіку виконання репертуару з програм музичного виховання в загальноосвітній школі;  критерії аналізу, самоаналізу, оцінювання роботи дітей. 2. Сформованість основ педагогічно-виконавської майстерності та концертно-лекційних навичок. Студент повинен вміти:  реалізувати педагогічно-виконавський задум інтерпретації музичних творів;  відтворити музичні твори з слухання у відповідності стилю, художньо-виразної досконалості;  активізувати емоційний відгук та музичне мислення дітей;  установлювати психологічний контакт та отримувати увагу дитячої аудиторії засобами вільного володіння музичним матеріалом;  аналізувати музичний твір виразним мовленням;  робити педагогічно-виконавський аналіз ситуації сприйманням дітьми живого звучання музики; 3. Розвиток професійно-музичних умінь. Студент повинен вміти:  самостійно працювати над фортепіанними творами;  вільно читати нотний текст «з листа»;  спрощувати або ускладнювати фактуру музичного твору для слухання;  володіти різними видами поліфонічної техніки, поліфонічного контролю і його взаємодії з виконавськими прийомами;  опановувати драматургію музичного образу при вивченні різних творів за структурою;  підбирати на слух легкі за інтервальним складом мелодії та акомпанемент до них;  перекладати та адаптувати музичні приклади оперно-симфонічної музики з шкільного репертуару;  імпровізувати;  аналізувати і оцінювати результати роботи дітей на уроках;  готувати вступне слово до всіх розділів уроків;  передбачати і визначати результати музичного навчання і виховання;  оцінювати музично-освітні досягнення дітей. Завдання викладачів індивідуальних музичних дисциплін: 1. Усвідомлення специфіки педагогічної художньо-комунікативної діяльності вчителя музики. 2. Реалізація індивідуальних планів студентів у відповідності до програмових вимог. 3. Використання розмаїття форм та методів проведення занять, спрямування їх на всебічний творчий розвиток студентів. 4. Виявлення і формування творчої індивідуальності кожного студента. 5. Забезпечення належної професійної майстерності під час ведення занять з предмету фортепіано:  професійний рівень ілюстрації, інтенсивний темп заняття, добірне образне мовлення;  постановка конкретних завдань перед студентами та досягнення їх результативного виконання;  дотримання високого рівня культури спілкування, встановлення емоційного та ділового контакту зі студентом, індивідуально-диференційований підхід до кожного студента. 6. Здійснення в процесі професійного становлення студентів моделювання педагогічної діяльності вчителя музики, озброївши їх первинним досвідом практичних відносин у сфері обраної професії. 7. Раціональне використання навчального часу на формування важливих елементів педагогічно-виконавської майстерності студента. 8. Активне заохочування та спонукання студентів до самостійного опрацювання музичного матеріалу. 9. Постійне самовдосконалювання педагогічно-виконавської майстерності.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Основний музичний інструмент; Фортепіано; ІІ курс
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут мистецтв > Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Depositing User: викладач Лідія Олександрівна Сахарова
Date Deposited: 26 Dec 2017 10:40
Last Modified: 26 Dec 2017 10:40
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22421

Actions (login required)

View Item View Item