Додатковий музичний інструмент IV курс

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Додатковий музичний інструмент IV курс [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Ekonomova_ІVDMI_IM_KIVM.pdf]
Preview
Text
O_Ekonomova_ІVDMI_IM_KIVM.pdf

Download (877kB) | Preview

Abstract

Робоча програма навчальної дисципліни «Додатковий музичний ін-струмент» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на основі освітньої програми підготовки бакалаврів з галузі знань 0202 «Мистецтво» напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»). Навчальна дисципліна «Додатковий музичний інструмент» містить такі розділи: 1) теоретичний (реалізується у ході індивідуальних занять із кожним студентом залежно від його здібностей та попередньої музичної підготовки); 2) практичний (здійснюється в ході індивідуальних аудиторних занять у процесі вивчення музичних творів та їх художнього виконання); 3) самостійна робота студентів (реалізується в конкретних завданнях для самостійного опанування у позааудиторних домашніх заняттях). Мета навчального курсу – опанування студентом навичок гри на дру-гому (додатковому) музичному інструменті, який можна застосовувати у на-вчальному процесі та майбутній музично-педагогічній діяльності. Завдання навчального курсу:  опанування студентом техніки гри на додатковому музичному ін-струменті та подальший її розвиток;  оволодіння інтерпретаційними уміннями та засвоєння методів робо-ти над музичним твором;  розвиток музичних здібностей студентів (музичний слух, музична пам’ять, відчуття метро-ритму тощо);  розвиток навичок читання нот з аркуша, гри нескладних творів на слух, акомпанування, транспонування тощо;  формування сценічної культури та артистизму; – виховання естетичних смаків та ціннісних орієнтацій студентів. У результаті вивчення курсу «Додатковий музичний інструмент» сту-дент має опанувати такі фахові та загальні компетентності:  інструментально-виконавська (вільне володіння музичним інстру-ментом (інструментами) та здатність його використовувати у навчальній і концертно-виконавській діяльності; володіння навичками читання нот з ар-куша, транспонування, добору музики на слух; володіння методами навчання гри на музичних інструментах; здатність організувати інструментальне музикування школярів на уроках музичного мистецтва та в позанавчальний час);  інформаційна (здатність до самостійного пошуку та оброблення ін-формації з різних джерел для розгляду конкретних питань; здатність до ефективного використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які містять текстовий, аудіо- і відеоматеріал у соціальній та професійній діяльності);  самоосвітня (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію у фаховій діяльності; прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху). Міждисциплінарний взаємозв’язок. Засвоєння навчального курсу «Додатковий музичний інструмент» передбачає інтеграцію знань, умінь і на-вичок з таких дисциплін: основний музичний інструмент; оркестровий клас; сольфеджіо; гармонія; історія музики.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Додатковий музичний інструмент; IV курс
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут мистецтв > Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Depositing User: викладач Лідія Олександрівна Сахарова
Date Deposited: 26 Dec 2017 11:08
Last Modified: 26 Dec 2017 11:08
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22429

Actions (login required)

View Item View Item