Спеціальний інструмент (фортепіано)

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2017) Спеціальний інструмент (фортепіано) [Teaching Resource]

This is the latest version of this item.

[thumbnail of O_Ekonomova_L_Harkusha_ІSI_IM_KIVM.pdf]
Preview
Text
O_Ekonomova_L_Harkusha_ІSI_IM_KIVM.pdf

Download (932kB) | Preview

Abstract

Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальний інструмент. Фортепіано» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на основі освітньої програми підготовки бакалаврів з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво». Навчальна дисципліна «Спеціальний музичний інструмент. Фортепіано» містить такі розділи: 1) теоретичний (реалізується у ході індивідуальних занять із кожним студентом залежно від його здібностей та попередньої музичної підготовки); 2) практичний (здійснюється в ході індивідуальних аудиторних занять у процесі вивчення музичних творів та їх художнього виконання); 3) самостійна робота студентів (реалізується в конкретних завданнях для самостійного опанування у позааудиторних домашніх заняттях). На освоєння дисципліни відводиться: 152 години-аудиторні заняття (лабораторні), 14годин – самостійна робота. Метою інструментально-виконавської підготовки студентів є виховання висококваліфікованих виконавців, здібних створювати індивідуальну художню інтерпретацію музичного твору, володіючих методологією аналізу та оцінюванням різних виконавських інтерпретацій, розуміючих особливості національних шкіл, виконавських стилів, наділених музично-текстологічною культурою, здібностями до поглибленого читання та розшифрування авторського (редакторського) нотного тексту, володіючих мистецтвом публічного виконання концертних програм, в які входять музичні твори різних жанрів, стилів, епох, знаючих устрій музичного інструменту і основи поводження з ним. Завдання навчального курсу: 1. Формування у студентів мотивації до постійного пошуку творчих рішень при виконанні музичних творів, удосконаленню художнього смаку, почуття стилю; 2. Виховання професійних навичок для подальшої самостійної роботи, у досягненні змісту і форми музичного твору; 3. Оволодіння студентами сольним репертуаром, до якого входять музичні твори різних епох, жанрів та стилів; 4. Розвиток механізмів музичної пам’яті, творчого мислення. Активізація слухових процесів, емоційної вольової сфери; 5. Розвиток артистизму, свободи самовираження, виконавської волі, концентрації уваги; 6. Постійний розвиток у студентів мелодійного, ладо гармонійного, тембрового слуху, поліфонічного мислення; 7. Удосконалення у студентів культури звуковидобування, звуковедення та фразування, артикуляційної майстерності; 8. Оволодіння студентами усіма видами техніки виконавської майстерності, різноманітністю штрихової палітри; 9. Стимулювання у студентів творчої ініціативи в процесі освоєння творів і концертного виконавства; 10. Виховання стійкої уваги і самоконтролю в процесі виконання музики; 11. Удосконалення навичок читання з аркушу і транспонування, результативної самостійної роботи над музичним твором. Структура діяльності викладача ВНЗ як система дій та операцій, спрямованих на предмет діяльності (навчання, виховання й розвиток студентів засобами інструментального виконавства) задля досягнення поставлених цілей (розвиток музичних здібностей та інструментально-виконавських умінь студента) в умовах певного навчального закладу засобами педагогічної техніки і музично-виконавських прийомів, результатом чого є певний рівень розвитку студента. У результаті вивчення дисципліни «Спеціальний інструмент. Фортепіано» у студентів мають бути сформовані такі фахові та загальні компетентності: - інструментально-виконавська (вільне володіння музичним інструментом та здатність його використовувати у навчальній і концертно-виконавській діяльності; володіння навичками читання нот з аркуша, транспонування, добору музики на слух; розширення і збагачення фортепіанного виконавського репертуару; освоєння виконавських та педагогічних принципів різних виконавських та педагогічних піаністичних шкіл; вивчення сучасних концепцій методики та практики викладання фортепіанного виконавського мистецтва та сумісних дисциплін; навчитися науково-дослідницькій, науково-методичній та творчій роботі; - світоглядна (наявність ціннісно-орієнтованої позиції; загальнокультурна ерудиція, світогляд; розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії; збереження національних духовних традицій); - інформаційна (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду питань; здатність до ефективного використання інформаційних ресурсів); - Самоосвіта (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізації у фаховій діяльності). Вимоги до рівня навчання змісту курсу. Результатом освоєння дисципліни студент повинен: - знати основні композиторські стилі, об’ємний концертний репертуар, твори різних епох, жанрів та стилів, основні нотні видання концертного репертуару; - вміти аналізувати художні та технічні особливості музичних творів, аналізувати процес вивчення та виконання музичних творів, знаходити індивідуальні шляхи утворення музичних образів, розкривати художній зміст музичного твору, будувати свою інтерпретацію музичного твору, самостійно вивчати та готувати до концертного виконання твори різних стилів та жанрів, систематизувати та використовувати інформацію спеціальну навчально-методичну літературу по профілю підготовки. - володіти навичками самостійної підготовки до концертного виконання музичних творів різних стилів та жанрів, навичками пошук виконавських рішень, прийомами психічної саморегуляції, знаннями у сфері історії виконавства на спеціальному інструменті, художньо-виразною палітрою (штрихами, різнокольоровою звуковою гамою та іншими можливостями виконавської виразності), професійною термінологією. Наприкінці 1 півріччя проводиться залік, 2-го – екзамен, де студенти виконують три твори: поліфонія, велика форма, п’єса. Студенти, що підготували свою індивідуальну програму на достатньому рівні за рекомендацією викладача виступають у відкритих концертах. Однією з форм звіту студентів про виконану роботу можуть бути концерти класів викладачів. Заслуговує на увагу проведення тематичних концертів, які мають освітнє та виховне значення. Програмні вимоги. Формування піаністичних навичок, оволодіння фортепіанною культурою відбувається в результаті комплексного підходу протягом всього періоду навчання. Але на кожному етапі ставляться конкретні завдання, які постійно ускладнюються. На 1 курсі перед викладачами фортепіано на початку навчання стоїть завдання накопичення у студентів професійних навичок. Всебічно вивчаються музичні здібності та стан піаністичного апарату кожного студента. Виховуються уважне ставлення до тексту, вміння підбирати необхідну аплікатуру, розвиваються піаністичні навички, з’ясовувається виражальний зміст музичного твору. Студенти повинні здобути необхідні навички педалізації, засновані на ретельному звуковому контролі, мати уявність про залежність педалізації від стилю і характеру твору, що виконується. Робота над творами великої форми, проникнення в драматургію контрастних образів, розмаїття прийомів звуковидобування – все це вимагає постійного технічного вдосконалення. Необхідно розвивати слуховий контроль та внутрішній і тембровий слух. Протягом року студент повинен вивчити: 1. Мажорні гами: До, Соль, Ре, Ля в прямому та протилежному русі; в сексту, дециму, терцію у прямому русі. Мінорні гами: ля, мі, сі, фа-дієз в прямому русі. Арпеджіо короткі й акорди, арпеджіо довгі з оберненнями, домінантсептакорди та зменшені септакорди без обернень. Хроматичні гами у прямому русі. 2. Два етюди на різні види техніки. 3. Два поліфонічних твори або твори з елементами поліфонії. 4. Два твори великої форми. 5. Три різнохарактерні п’єси.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Спеціальний інструмент (фортепіано);
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут мистецтв > Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Depositing User: викладач Лідія Олександрівна Сахарова
Date Deposited: 28 Dec 2017 10:12
Last Modified: 28 Dec 2017 10:12
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22682

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item