Робоча програма дисципліни «Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія; спеціалізації: 035.06 Східні мови і літератури, 2018. – 19 с

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча програма дисципліни «Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія; спеціалізації: 035.06 Східні мови і літератури, 2018. – 19 с [Teaching Resource]

[thumbnail of RNP_Literaturosn.studii_Bakalavry_1 kurs_kytqyxi_yaponzi_Vyshnytska_2018.pdf]
Preview
Text
RNP_Literaturosn.studii_Bakalavry_1 kurs_kytqyxi_yaponzi_Vyshnytska_2018.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Робоча навчальна програма дисципліни «Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою світової літератури на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 035 Філологія; спеціалізація: 035.06 Східні мови і літератури відповідно до навчального плану денної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання студентів першого освітнього рівня. Програма визначає обсяги знань, які повинні опанувати студенти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни «Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів кафедри східних мов. Курс «Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури» покликаний сформувати навички філологічного аналізу художніх текстів, вміння творчої та професійної інтерпретації творів японської і китайської літератури. Завданнями курсу є : - розкрити особливості національної японської і китайської літератур; - критично осмислити проблемні питання сучасної літературознавчої методології; - ознайомитися з головними об’єктами сучасної філології; – подати загальну панораму існуючих у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві методів аналізу літературного тексту; – розвинути навички філологічного аналізу художніх творів у єдності змісту та форми; – удосконалити вміння творчої та професійної інтерпретації художніх текстів. Міжпредметні зв’язки. Цей курс тісно пов’язаний із такими дисциплінами, як «Філософія», «Психологія», «Вступ до мовознавства», «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Основи віршування», «Філологічний аналіз тексту», «Риторика», «Мовно-літературна майстерність», «Стратегії сучасної науки». Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати : - загальні відомості про сучасну літературознавчу методологію; - методи аналізу художнього тексту; вміти : - пов’язувати теоретичні відомості про філологію з практичним аналізом мовно-літературних фактів; - застосовувати отримані знання у вивченні різних явищ літературного процесу і окремого твору; - активно і ефективно користуватися науковою філологічною літературою. володіти компетенціями : а) загальнокультурні компетенції: - володіння культурою мислення, здатністю до сприйняття, аналізу, узагальнення інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення; - усвідомлення соціальної значимості своєї професії, висока мотивація до професійної діяльності. б) професійні компетенції: - здатність демонструвати знання головних положень і концепцій у теорії і історії мови і літератури, теорії комунікації, філологічного аналізу і інтерпретації тексту; - уявлення про історію, сучасний стан і перспективи розвитку філології. Дана програма розрахована на викладання курсу в першому семестрі першого року навчання студентів напрямів «Філологія (мова і література китайська)», «Філологія (мова і література японська)». Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 60 год., із них 28 год. – практичні заняття, 28 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль. Форма контролю - залік.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: структурно-семантичний аналіз; наратологія; текст; образ; міофлогема; інтермедіальність; хронотоп
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут філології > Кафедра світової літератури
Depositing User: доцент Юлія Василівна Вишницька
Date Deposited: 28 Mar 2018 05:47
Last Modified: 28 Mar 2018 05:47
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23567

Actions (login required)

View Item View Item