Робоча програма навчальної дисципліни Економікс І для спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Жукова, Юлія Миколаївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Економікс І для спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування [Teaching Resource]

[thumbnail of Zhukova_Ekonomics1_FITU.pdf]
Preview
Text
Zhukova_Ekonomics1_FITU.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

«Економікс» – суспільна, економічна наука про використання обмежених економічних ресурсів або управління ними для максимального задоволення необмежених матеріальних потреб людей та суспільства загалом. Стрижень Економікс – проблема оптимальності, ефективності, результативності виробництва, розподілу, обміну та споживання, пошук шляхів збільшення внеску кожного індивіда або економічного суб’єкта в результативність суспільного виробництва, зближення економічних інтересів для прискорення економічного прогресу. Економікс складається з мікро- та макроекономічного аналізу, що зумовило логіку викладання курсів: «Економікс І – Мікроекономіка», «Економікс ІІ – Макроекономіка». «Економікс І - Мікроекономіка» є обов’язковою дисципліною, яка забезпечує формування фахових компетентностей бакалавра галузі знань 0305 Економіка та підприємництво. Мета дисципліни: формування знань про закономірності поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах, оволодіння універсальним інструментарієм прийняття обґрунтованих рішень щодо здійснення вибору за наявності обмежених засобів та альтернативних можливостей їх використання. Завдання дисципліни: розкрити суть і місце мікроекономічних відносин в економічній системі; обґрунтувати закони поведінки споживачів і підприємців у ринкових умовах; проаналізувати моделі максимізації прибутку фірм в умовах сучасних ринкових структур; дати характеристику закономірностей функціонування ринків ресурсів: праці, капіталу, природних ресурсів. 3. Результати навчання за дисципліною В результаті вивчення курсу студент повинен знати: - термінологію та основні засоби мікроекономічного аналізу; - принципи раціональної поведінки мікроекономічних суб’єктів; - закономірності економічної діяльності основних суб’єктів ринку та взаємодії між ними; - основні мікроекономічні показники та моделі. Опанувавши теоретичний курс студент повинен вміти: - застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень для аналізу ефективності функціонування самостійних господарських систем; - самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з обґрунтуванням раціональної поведінки суб’єктів ринкових відносин на мікрорівні; - оцінювати конкретні ринкові ситуації та прогнозувати їх зміни Відповідність дисципліни Економікс ІІ (ОДФ.01) компетентностям (освітня програма 72.00.01 Фінанси і кредит): Загальні: ЗК1 -Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК2 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК6 -Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК7 – Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК8 – Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК9 – Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК11 - Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності). ЗК12 - Здатність працювати автономно. ЗК14 - Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства та основи розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Фахові: ФК1 - Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Мікроекономіка як наука; попит та пропозиція; еластичність; основи теорії поведінки споживача в ринкових умовах; теорія фірми; основні типи ринкових структур; ринок факторів виробництва.
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультети > Факультет інформаційних технологій та управління > Кафедра фінансів та економіки
Depositing User: Юлія Миколаївна Жукова
Date Deposited: 01 Feb 2021 06:53
Last Modified: 01 Feb 2021 06:53
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34073

Actions (login required)

View Item View Item