Робоча програма навчальної дисципліни "Філософські студії" для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 122.00.01 "інформатика"

Горбань, Олександр Володимирович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Філософські студії" для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 122.00.01 "інформатика" [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Horban_RP_FS_2020Р_IFF.pdf]
Preview
Text
O_Horban_RP_FS_2020Р_IFF.pdf

Download (791kB) | Preview

Abstract

Мета вивчення нашої дисципліни "Філософські студії" полягає в ознайомленні з основними напрямками світової та вітчизняної філософської думки, тенденціями формування та розвитку світоглядних парадигм. Завдання: дати розуміння суті основних філософських ідей, доктрин та концепцій, що формувались протягом цивілізаційного розвитку людства, усвідомлення їх об’єктивного характеру; вироблення уміння аналізувати й узагальнювати філософські джерела, рефлексувати події та явища в житті суспільства. Згідно матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми передбачено зв’язок між навчальною дисципліною «Філософські студії» та наступними компетентностями: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1). Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-4). Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями (ЗК-6). Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; до критичної оцінки отриманої інформації, використання логіки і раціональних міркувань (ЗК-7).Здатність діяти на основі етичних міркувань (ЗК-13). Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократично- го) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК-14). Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та зако- номірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя (ЗК-15). Результати навчання за дисципліною. Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук (ПР-1). використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах (ПР-8).

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: філософія; світогляд; компетентність; програмний результат навчання; знання; критичне мислення
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультети > Історико-філософський факультет > Кафедра філософії
Depositing User: професор Олександр Володимирович Горбань
Date Deposited: 15 Feb 2021 06:30
Last Modified: 15 Feb 2021 06:30
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34752

Actions (login required)

View Item View Item