Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 2018 р. -27 с

Вишницька, Юлія Василівна (2018) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 2018 р. -27 с [Teaching Resource]

This is the latest version of this item.

[thumbnail of RNP_ISL_3 kurs_angliyzi_Vyshnytska_2018.pdf]
Preview
Text
RNP_ISL_3 kurs_angliyzi_Vyshnytska_2018.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Курс «Історія зарубіжної літератури» (період межі 19-20 століть) вивчається в шостому семестрі на третьому курсі і входить до циклу літературознавчої підготовки студента-словесника. Робоча програма передбачає вивчення найважливіших проблем літературного життя переважно європейських країн наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, розкриття своєрідності даного періоду, сутності тієї художньої революції, яка була пов’язана з процесами модернізації мистецтва, становлення нових стилів, напрямів, течій: символізм, імпресіонізм, неоромантизм, естетизм тощо. Увага зосереджується на нових явищах у поезії (символістська лірика), у прозі (процес інтелектуалізації, натуралізм тощо), драмі (зокрема поява «нової драми»). Звертається увага на своєрідність розвитку окремих національних літератур, на міжлітературні зв’язки й впливи, зокрема з українською літературою. Отже, мета даного курсу – дати майбутнім учителям школи основи фахової підготовки з історії зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття, розкрити її багатство в історичній зумовленості й художній цінності, показати поступ літературно-естетичної думки, її вплив на творчій пошук найвидатніших письменників. Поставлена мета зумовлює такі завдання: 1. розкрити ідейно-естетичну специфіку літературного періоду, визначити основні художні явища (модернізм, декаданс, символізм, неоромантизм, натуралізм, естетизм), схарактеризувати їх; 2. розкрити ідейно-художню своєрідність творчості найвидатніших представників літератури цього періоду, ознайомити студентів зі змістом і поетикою їх провідних творів; 3. прищепити навички самостійної роботи з літературно-критичними джерелами: статтями, монографіями, підручниками, енциклопедіями тощо; 4. розвинути навички філологічного аналізу художніх творів у єдності змісту та форми; 5. удосконалити вміння творчого виразного читання художніх творів напам’ять. Виокремлення курсу історії зарубіжної літератури межі століть не є випадковим. Соціально-політичне, культурно-естетичне «позачасся» (за висловом Олександра Блока) вплинуло на розвиток усієї літератури маргінального періоду, що ввібрала в себе риси як ХІХ століття – доби реалізму, романтизму, так і епохи, що зароджувалась, – модернізму. Звідси – стильове розмаїття, майже одночасне існування різних художніх течій, шкіл, угруповань, співіснування традиційного реалізму, натуралізму, неоромантизму, модернізму, авангардизму, що є, безперечно, ознакою літератури зламу століть. Підготовка майбутніх філологів неможлива без оволодіння студентами широким колом гуманітарних знань. Чільне місце в цьому процесі посідає вивчення системного курсу “Історія зарубіжної літератури”, важливою частиною якого є курс “Історія зарубіжної літератури”. Література цього часу невіддільна від історичного і філософського контексту порубіжної епохи. Тому звернення до творчості письменників цієї доби сприяє глибокому розумінню кризового стану суспільства і культури на зламі століть. «Історія зарубіжної літератури» – навчальна дисципліна, предметом якої є літературний процес зламу ХІХ–ХХ століть. У цьому курсі вивчаються специфіка історико-літературної доби, сутність літературно-художніх напрямків і художніх методів, що сформувалися на межі століть, а також творчість письменників, у творах яких найповніше відбилися особливості цього літературного періоду. У результаті оволодіння цим курсом студенти повинні засвоїти найважливіші відомості про історико-культурну добу, основні літературні напрямки та течії; головні етапи життєвого та творчого шляху письменників; знати сюжет, жанрово-композиційні особливості вивчених творів, характерні ознаки індивідуального стилю того чи того письменника; основні теоретичні поняття, визначені програмою. Майбутні філологи повинні також уміти характеризувати концепцію, визначати проблематику та найважливіші особливості поетики художнього твору, порівнювати твори, що належать до різних національно-культурних традицій. Згідно з навчальним планом, на курс «Історія зарубіжної літератури» відведено 14 лекційних та 14 семінарських годин, 4 год. – модульного контролю. На самостійну роботу відводиться 28 год. Семінарські заняття першого модуля передбачають поглиблене вивчення найвизначніших творів зарубіжної класики з урахуванням новітніх науково-методичних досліджень, закріплюють і конкретизують лекційний (теоретичний) матеріал. На семінарські заняття виносяться здебільшого твори, які вивчаються за шкільною програмою: поезія французьких символістів, роман «Кар’єра Ругонів» Е.Золя, поезії В.Вітмена тощо. Семінарські заняття другого модуля продовжують закріплення навичок аналізу художніх текстів та розширюють розуміння модернізму як особливого світовідчуття на матеріалі конкретних літературних творів: роману О.Вайльда «Портрет Доріана Грея», драми Г.Ібсена «Ляльковий дім», російської поезії «срібної доби». Теми та завдання, винесені для самостійної підготовки, допоможуть поглибити знання про літературний процес межі століть: натуралізм Золя розширено введенням аналізу творчості братів Гонкурів та Мопассана (тема №1). Знання про поезію кінця ХІХ століття поглиблюються опрацюванням матеріалу про російську поезію «чистого мистецтва» (тема №2) та експериментальну поетику Г.Аполлінера (тема №3), а лекційний матеріал про англійську літературу – темою для самостійного вивчення ідіостилів Р.Л.Стівенсона, А.Конан-Дойла, Дж.Р.Кіплінга (тема №5). Аналіз та інтерпретація творів А.Стріндберга та Б.Шоу (тема №6) розширюють знання про драматургію кінця ХІХ-початку ХХ століть. Отож завдання та література, рекомендована для самостійного опрацювання, а також ЕНК (дистанційний курс) й електронна хрестоматія художніх текстів допоможуть студентам краще збагнути оригінальність та особливість літератури зламу століть. Основна проблематика текстового простору межі 19-20 століть сфокусована у запропонованій студентам тематиці курсових, дипломних та магістерських робіт.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: абстракціонізм; авангардизм; декаданс; егофутуризм; екзистенціалізм; експресіонізм; імажинізм; імпресіонізм; кубофутуризм; метод; модернізм; напрям літературний; натуралізм; позитивізм; символізм; футуризм
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут філології > Кафедра світової літератури
Depositing User: Богдан Ігорович Грицеляк
Date Deposited: 08 Jul 2021 10:13
Last Modified: 08 Jul 2021 10:13
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36850

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item