Математика для фінансистів

Жильцов, Олексій Борисович and Прошкін, Володимир Вадимович (2020) Математика для фінансистів [Teaching Resource]

[thumbnail of Proshkin_V_MDF.pdf] Text
Proshkin_V_MDF.pdf

Download (551kB)

Abstract

Мета – формування у майбутніх фінансистів базових математичних знань для розв’язування задач у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання економічних, управлінських задач; ознайомлення студентів з основами математичного апарату, необхідного під час планування та організації роботи установ, підприємств, організацій, а також з основами економічного аналізу їх діяльності; розвиток логічного мислення та підвищення загального рівня математичної культури; формування уміння самостійно опановувати й користуватися літературою з математики. Завдання: • надання студентам знань з основних розділів університетської математики, визначень, теорем, правил, доведення основних теорем; • підготовка студентів до застосування математичного апарату при вивченні загальноосвітніх і спеціальних дисциплін; • розвиток у студентів навичок використання математичних методів дослідженнях під час підготовки кваліфікаційних робіт; • підготовка студентів до науково-дослідної роботи, розробка та аналіз економіко-математичних моделей, застосування математичних методів під час розв’язання конкретних економічних завдань. Загальні компетентності: ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК-2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК-5 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК-6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК-7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК-8 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК-11 Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності). ЗК-12 Здатність працювати автономно. Фахові компетентності: ФК-4 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.2 Результати навчання за дисципліною У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів мають бути сформовані такі загальні компетентності як: комплексне розв’язання проблем, креативність та гнучкість мислення, взаємодія, ведення перемовин, орієнтація на високий результат, навички популяризації, громадянська позиція та такі фахові компетентності як: глибокі професійні знання, інформаційні навички, обчислювальна культура, культура економіки, здатність до навчання та дослідницькі навички. Студент повинен знати: основи математики, що є фундаментом математичної освіти майбутнього фінансиста; роль і місце математичних методів у розв’язуванні низки практичних задач; вміти: формулювати економічні та управлінські задачі через математичні терміни й знаходити шляхи розв’язання; аналізувати отримані результати й на їх основі розробляти практичні рекомендації; застосовувати статистичні методи для обробки і аналізу даних і приймати на основі цього обґрунтовані рішення. та досягти наступних програмних результатів навчання: ПРН-З-6 Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т. ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). ПРН-У-7 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. ПРН-У-14 Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. ПРН-У-15 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. ПРН-У-17 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати ПРН-У-20 Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: вища математика; теорія ймовірностей; математична статистика
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультети > Факультет інформаційних технологій та управління > Кафедра комп'ютерних наук і математики
Depositing User: Володимир Вадимович Прошкін
Date Deposited: 06 Sep 2021 07:00
Last Modified: 06 Sep 2021 07:00
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37068

Actions (login required)

View Item View Item