Деякі особливості формування інструментів оцінювання доменів реабілітаційного набору міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я

Савченко, Валентин Михайлович and Харченко, Галина Дмитрівна and Керестей, Вадим Володимирович and Буряк, Ольга Юріївна and Рідковець, Тамара Григорівна and Погребняк, Юлія Миколаївна (2021) Деякі особливості формування інструментів оцінювання доменів реабілітаційного набору міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я In: Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: матеріали ІІІ Міжнародної нау-ково-практичної онлайн-конференції. 12-13 травня, 2021 р., Київ.

[thumbnail of Savchenko_Instrymenty_ocinky_domeniv_MKF_HPES_2021.pdf] Text
Savchenko_Instrymenty_ocinky_domeniv_MKF_HPES_2021.pdf

Download (893kB)

Abstract

Вступ. Всесвітня Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ) рекомендує використовувати Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ), яка дозволяє формулювати реабілітаційний діагноз, описувати стан пацієнта виходячи із усіх складових здоров'я і пов'язаних з ним проблем, що обмежують життєдіяльність пацієнта [2, 3, 5]. Оцінка стану за МКФ, побудова категоріального профілю пацієнта дозволяють визначити мету, завдання, а також скласти індивідуальну програму реабілітації та оцінити її ефективність. Однак, використання доменів / категорій МКФ для оцінки стану пацієнта на практиці супроводжується наступними труднощами:  встановлення в кожному конкретному клінічному випадку кількості доменів, достатньої для прийнятного рівня опису функціонування пацієнта;  правильне застосування інструментів оцінювання доменів. Перше зумовлене тим, що повна версія МКФ включає понад 1400 категорій. Тому для опису функціонування пацієнта запропоновані основні / базові набори МКФ (ICF Core Sets). Основні набори МКФ містять якнайменше доменів / категорій, проте стільки, скільки необхідно для опису рівня функціонування пацієнта. Основні набори МКФ слугують опорною схемою та практичним інструментом для ефективної класифікації та опису функціонування пацієнта. Вважається, що використання основних наборів МКФ спроможне підвищити міждисциплінарну надійність при кодуванні клінічних випадків, адже застосовуються лише відповідні домени / категорії для пацієнта з конкретним порушенням здоров’я. На цей час на сайті www.icf-core-sets.org наведені 86 повних і коротких основних / базових наборів МКФ. В наступному слід зауважити, що МКФ ⸺ це лише класифікація, а не інструмент для оцінки стану пацієнта. З цим пов’язане друге утруднення застосування МКФ. Мало скласти прийнятний перелік доменів, треба вміти правильно їх оцінювати. Визначення сукупності інструментів, необхідних для оцінки функціонального стану пацієнта за доменами, є найважливішим завданням для будь-якого спеціаліста, що приймає участь в процесі реабілітації. Суть вирішення цього завдання ⸺ використання однакових критеріїв оцінки доменів / категорій при описі порушень функцій, активності та діяльності будь-якого пацієнта. Зазвичай оцінка стану організму людини проводиться за допомогою шкал / тестів, але велика їх кількість не завжди дозволяє фахівцям розуміти один одного [1] Створення єдиної системи, в якій будуть зібрані різні інструменти оцінки стану пацієнта, допоможе оптимізувати процес реабілітації [4]. Мета дослідження – описати особливості формування інструментів оцінювання доменів реабілітаційного набору МКФ. Матеріал і методи. Матеріалом дослідження стали домени реабілітаційного набору. На офіційному сайті ICF-based Documentation Tool (www.icf-core-sets.org) реабілітаційний набір (Rehabilitation Set) представлено 30 доменами (табл. 1). Таблиця 1 Домени реабілітаційного набору № з/п Код Назва доменів 1 b130 Energy and drive functions Функції волі та прагнення 2 b134 Sleep functions Функції сну 3 b152 Emotional functions Функції емоцій 4 b280 Sensation of pain Відчуття болю 5 b455 Exercise tolerance functions Функції толерантності до фізичного навантаження 6 b620 Urination functions Функції сечовипускання 7 b640 Sexual functions Сексуальні функції 8 b710 Mobility of joint functions Функції рухливості суглоба 9 b730 Muscle power functions Функції м'язової сили 10 d230 Carrying out daily routine Виконання щоденного розпорядку 11 d240 Handling stress and other psychological demands Подолання стресу та інших психологічних навантажень 12 d410 Changing basic body position Зміна основного положення тіла 13 d415 Maintaining a body position Утримування положення тіла 14 d420 Transferring oneself Переміщення тіла 15 d450 Walking Ходьба 16 d455 Moving around Рух довкола 17 d465 Moving around using equipment Переміщення з використанням технічних засобів 18 d470 Using transportation Використання транспортних засобів 19 d510 Washing oneself Миття 20 d520 Caring for body parts Догляд за частинами тіла 21 d530 Toileting Особиста гігієна 22 d540 Dressing Одягання 23 d550 Eating Харчування 24 d570 Looking after one's health Догляд за своїм здоров’ям 25 d640 Doing housework Ведення домашнього господарства 26 d660 Assisting others Допомога іншим 27 d710 Basic interpersonal interactions Елементарні міжособистісні взаємодії 28 d770 Intimate relationships Інтимні стосунки 29 d850 Remunerative employment Високооплачувана робота 30 d920 Recreation and leisure Відпочинок і дозвілля Результати дослідження та їх обговорення. Із документів, що описують МКФ, вказано, що кожна складова МКФ складається з різних доменів, а в межах кожного домена – з категорій, які є одиницями класифікації. Домен – це практичний і багатозначний набір відповідних фізіологічних функцій, анатомічних структур, дій, завдань або сфер життя. Домени складають різні розділи та блоки в межах кожної складової МКФ. Категорії – це класи та підкласи в межах домену складової МКФ. Кожний домен / категорія має свій код. В цілому МКФ має чотири рівні деталізації доменів порушення структур, функцій, життєдіяльності та факторів середовища [3, 5]. Наведені в табл. 1 кількість доменів в реабілітаційному набору стосується лише другого рівня класифікації МКФ. Якщо проаналізувати й інші рівні класифікації, то отримаємо, що 2-й рівень реабілітаційного набору включає 30 доменів, 3-й рівень ⸺ 133 доменів, 4-й рівень ⸺ 16 доменів (не враховані інші уточнені та не уточнені домени). Базовим поняттям при описі порушень в МКФ є відхилення. Воно використовується для відображення значимого відхилення від загальноприйнятих статистичних норм (тобто як відхилення від середньої популяційної величини, прийнятої в якості стандартної норми). Всі складові в МКФ визначаються кількісно з використанням однієї загальної шкали [3, 5]: 0 – ВІДСУТНЯ проблема (немає, відсутня, незначна) 0-4%; 1 – ЛЕГКА проблема (легка, незначна, …) 5-24%; 2 – ПОМІРНА проблема (середня, значна, …) 25-49%; 3 – ВАЖКА проблема (значна, інтенсивна, …) 50-95%; 4 – АБСОЛЮТНА проблема (тотальна, …) 96-100%. 8 – не уточнено 9 – не застосовується Отже, для оцінки здоров’я пацієнтів необхідно кількісно охарактеризувати домени, які складають основний набір МКФ. На практиці для встановлення порушень здоров’я пацієнтів можуть використовуватися як прості клінічні та інструментальні методи оцінки, так і складні спеціальні. У всіх випадках отримані дані обстеження пацієнта переводяться в бали згідно наведеної шкали. Зазвичай, в існуючих рекомендаціях із застосування МКФ пропонується надавати характеристику доменів за змінами відібраних для цього показників, шкал, тестів. На цей час запропоновано для оцінки різних складових здоров’я людини чисельні шкали та тести. Ці діагностичні інструменти розроблялися для вирішення спеціальних діагностичних завдань і в більшості без врахування вимог МКФ. Тому як за предметом оцінки стану здоров’я, так і за розмірністю більшість загальноприйнятих шкал для опису порушень функцій органів і систем не збігається з доменами / категоріями МКФ [4]. Щоб уникнути цієї невідповідності нами створена системи оцінювання доменів 3-го рівня реабілітаційного набору, яка включає:  назву інструменту оцінювання (методу дослідження, шкали, тесту);  назву параметру (показника, ознаки), який для цього використовується;  якісний опис чи кількісна характеристика кожної градацій п’ятирівневої шкали змін параметру. Система являє собою таблицю, в якій містяться коди 2-го і 3-го рівнів доменів, опис предметної характеристики домену, назву інструмента оцінювання, назву параметра з вказівкою одиниці виміру, значення або опис градацій шкали відповідно визначнику від 0 до 4. За таким принципом надана характеристика біля 90 доменам 3-го рівня реабілітаційного набору, які можуть зацікавити фізичного терапевта в оцінці стану здоров’я пацієнта під час реабілітації. Фрагмент цієї таблиці подано в табл. 2. Таблиця 2 Інструменти та параметри оцінювання доменів реабілітаційного набору МКФ (фрагмент) Код Назва домену Предметна характеристика домену Інструмент оцінювання Параметри оцінювання 2-й рівень 3-й рівень Назва, одиниця виміру Значення або опис градацій шкали Визнач-ники b130 b1300 Вольовий рівень Психічні функції, що відповідають за силу волі та витривалість Шкала оцінки рівня втоми / Fatigue Assessment Scale Загальна оцінка втоми, бал 21 бал та менше – відсутність втоми 0 22-28 балів – легка стомлюваність 1 29-34 бали – помірна стомлюваність 2 35-41 – виражена стомлюваність 3 42 бали та більше – дуже виражена стомлюваність 4 Шкала тяжкості астенії / Fatigue severity scale Тяжкість астенії 9 балів 0 10-22 балів 1 23-35 балів 2 36-60 балів 3 61 бал і більше 4 b710 b7100 Рухливість одиничного суглоба Функції обсягу і свободи руху одного суглоба Гоніометрія Вимірювання об’єму руху в одному суглобі рухливість одного суглобу не порушена (повні обсяг і свобода руху суглобу, можливе обмеження до 4%) 0 об'єм руху одного суглобу обмежений і становить 75% і більше від можливого (обмеження об’єму руху 5-24%) 1 об'єм руху одного суглобу обмежений і становить 50-74% від можливого (обмеження об’єму руху 25-49%) 2 об'єм руху одного суглобу обмежений і становить 5-49% від можливого (обмеження об’єму руху 50-95%) 3 рухливість повністю відсутня або мінімальна (до 5% від можливого) 4 b730 b7300 Сила ізольованих м'язів і м'язових груп Функції, пов'язані з силою скорочення певних і ізольованих м'язів і м'язових груп Функціональне обстеження сили м’язів Оцінка сили окремого м’яза за шкалою Комітету медичних досліджень (MRC Muscle Scale) нормальна м’язова сила (5 балів) 0 рухи при зовнішній протидії, але слабші, ніж на здоровому боці (4 бали) 1 рухи при дії сили тяжіння (3 бали) 2 рухи при виключенні дії сили тяжіння (2 бали) 3 немає рухів (0 балів) або пальпується скорочення м’язових волокон, але візуально рухів немає (1 бал) 4 Висновки Для оцінки стану здоров’я пацієнтів при наданні реабілітаційної допомоги запропонована системи оцінювання доменів реабілітаційного набору, яка включає назву інструменту оцінювання (методу дослідження, шкали, тесту), назву параметру (показника, ознаки), який для цього використовується, та якісний опис чи кількісну характеристику кожної градацій п’ятирівневої шкали змін параметру. За таким принципом надана характеристика біля 90 доменам 3-го рівня реабілітаційного набору, які можуть зацікавити фізичного терапевта в оцінці стану здоров’я пацієнта під час реабілітації.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords: міжнародна класифікація функціонування; домени; реабілітаційний набір; оцінювання; інструменти
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Наукові конференції > Міжнародні
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту > Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Depositing User: Професор Валентин Михайлович Савченко
Date Deposited: 15 Nov 2021 08:50
Last Modified: 15 Nov 2021 08:50
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38530

Actions (login required)

View Item View Item