Етнокультурологія : навчально-методичний посібник для підготовки студентів за спеціальністю 034 – Культурологія

Гурова, Інна and Хрипко, Світлана Анатоліївна (2021) Етнокультурологія : навчально-методичний посібник для підготовки студентів за спеціальністю 034 – Культурологія Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9. Свідоцтво про реєстрацію № 1101 від 29.10.2002, Київ.

[thumbnail of Gyrova_Khrypko_Posibnuk__Верстка_2 (1) (1).pdf] Text
Gyrova_Khrypko_Posibnuk__Верстка_2 (1) (1).pdf

Download (274kB)

Abstract

В С Т У П Етноси... народи... нації..., “я” і “ми”, “ми” і “вони”... ідентичність... етнокультурне коріння..., етнокультурне розмаїття, етноренесанс, етновідродження... Останнім часом ми все частіше стикаємось з цими словами і поняттями. Чуємо, сприймаємо (або й ні), аналізуємо, розмірковуємо, осмислюємо. Ці концепти є затребуваними як на побутовому рівні, так і в політичній площині, царині науки і освіти, у сфері міждержавних реалій і прогностичних геополітичних ідеологем. Саме тому апріорність актуалізації етнокультурної проблематики є беззаперечною. Мова культури має як універсальний, так і етнонаціональний дискурси і справджується, як відомо, через їхній діалог, міжкультурні комунікації, духовне порозуміння. Під впливом глобалізації збільшився інтерес до етнічно-національної специфіки культур окремих народів. Міжетнічні стосунки стали одним з найважливіших елементів соціальної, духовної і політичної реальності. Етнічна культура (у загальному розумінні) – сукупність властивих етносу способів, елементів, структур життєдіяльності, що забезпечують його збереження і розвиток та завдяки своїм яскравим самобутнім рисам виконують етноідентифікуючу функцію. Функціональна значимість етнокультури полягає в тому, що жодна зі сфер духовної діяльності не в змозі глибше і повніше відбити укоріненість конкретного етносу в його конкретно-просторовому бутті, ніж етнокультура, адже саме вона концентрує в собі етнічні парадигми буття людей, виявляє у повсякденні життя цілий комплекс етнокультурних рис різних народів. В геополітичному ракурсі – саме феномен етнокультури і специфіка її функціонування в соціокультурному, просторово-часовому вимірі створює подвійне буття “для етносу” і “для всіх”, зумовлює включеність етнокультурних цінностей у всесвітній контекст вартостей світової культури, сприяє самозбереженню етносу за умов глобалізації. Етнокультура, перед усе, виконує комунікативну, пізнавальну, знаково-символічну, опредметнюючу (знаками є всі зразки матеріальної і духовної культури), відтворювальну (забезпечення фізичного існування етносу через відносини між природою і людиною) функції. Культура існує не поза людьми, а в людях, у їх здатності до розуміння і сприйняття оточуючого світу, і в тому числі своєї етнокультури, бо кожна з етнічних культур має свої особливості в структурах сприйняття і розуміння простору, часу, кольору, звуку… Навчальний посібник складається з двох розділів. Перший розділ присвячено основним теоретичним проблемам етнокультурології: її особливостям як інтегративної сфери та міждисциплінарності, історії та теорії становлення етнокультурологічного знання. Проаналізовано розвиток етнокультурологічної проблематики від традиційних концепцій етносу Ю. Бромлея, Л. Гумільова до сучасних концепцій етнічності: примордіалізму, етносимволізму, конструктивізму, інструменталізму. Етнічна ідентичність розглядається у зв’язку із її соціальною та культурною складовими. Значну увагу приділено розкриттю категорій ментальності та етнічної ментальності, що являють собою підґрунтя усіх виявів в етнічному житті суспільства. Акцентовано увагу на тому, що при розгляді етнічної культури вихідним положенням є те, що культура розуміється як спосіб буття етносу. Основою етнічної культури є традиція, а традиційна культура розглядається як етнічна культура у вузькому значенні. Традиція за своєю функцією – передача не стільки досвіду, культури й т.п., скільки інформації про цей досвід. Змістовне наповнення навчального посібника не може охопити усіх, без винятку, нюансів етнокультурологічної проблематики, оскільки остання є більш багатовекторною. Саме тому у другому розділі акцент зроблено на праксеологічному вимірі в площині подачі і осмислення інформації з даного курсу. Виходячи з цієї пріоритетної настанови головна увага звертається на інтеграційний підхід, що є стрижневим в етнокультурології як міждисциплінарної сфери знання, і тому у другому розділі поставлено більш конкретні завдання підвищення компетентності студентів в даній царині і, на основі цього, формування їх підготовки до діяльності в умовах постійної міжетнічної взаємодії в усіх сферах життя. Кожний розділ закінчується методичними порадами щодо кращого засвоєння викладеного матеріалу. Подано перелік контрольних та проблемних запитань, питань для творчого осмислення, надано список індивідуальних навчально-дослідних завдань та есе, а також список необхідної для цього літератури та джерел.

Item Type: Book
Uncontrolled Keywords: етнокультура; етнокультурологія, духовність, українська культура, ментальність, українська антропоніміка
Subjects: Навчально-методичні матеріали > Навчально-методичні посібники
Divisions: Факультет суспільно-гуманітарних наук > Кафедра філософії та релігієзнавства
Depositing User: доцент Світлана Анатоліївна Хрипко
Date Deposited: 15 Dec 2021 07:57
Last Modified: 15 Dec 2021 07:57
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39609

Actions (login required)

View Item View Item