Робоча програма навчальної дисципліни практика усного та писемного мовлення (Французька мова) ІІ курс

Білик, Катерина Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни практика усного та писемного мовлення (Французька мова) ІІ курс [Teaching Resource]

[thumbnail of K_Bilyk_PUPM_2_IF.pdf] Text
K_Bilyk_PUPM_2_IF.pdf

Download (640kB)

Abstract

Мета та завдання навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (Французька мова)» Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології є мова (в теоретичному / практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами. Теоретичний зміст предметної галузі становить система базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології. Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інформаційно-комунікаційні технології. У результаті засвоєння навчального матеріалу курсу „Практика усного та писемного мовлення (французька мова)” під час практичних занять та самостійної роботи студенти набувають таких програмних компетентностей: Загальні компетентності ЗК 1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК 5 Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. ЗК 6 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 7 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК8 Здатність працювати в команді та автономно. ЗК9 Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК11 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях Фахові компетентності Загально-професійні компетентності: ФК 2 Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні. ФК 3 Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії французької мови. ФК 4 Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди французької мови, описувати соціолінгвальну ситуацію. ФК 6 Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати французьку мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. ФК 9 Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами. ФК 11 Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення. ФК 12 Здатність до організації ділової комунікації Комунікативні компетенції: ФК 13 Лексико-граматична компетентність передбачає: володіння лексичними, граматичними, орфографічними мовними знаннями і навичками; знання семантики, словотворчої й синтаксичної структури, функції в реченні й тексті, лексичної полісемії, антонімії, особливостей фразеології для структурної організації тексту та вираження комунікативної інтенції; ФК 14 Мовленнєво-фонетична компетенція передбачає: знання про звуки мови і закономірності їх поєднання; про фонетичні процеси (наголос, інтонацію, чергування звуків) знання фонетичної транскрипції та сформованість фонематичних навичок мовлення (рецептивних і репродуктивних); уміння сприймати на слух різножанрові та різнопредметні автентичні тексти. ФК 15 Інтеракційна компетентність передбачає: уміння вести діалог, побудований на реальній або симульованій ситуації та вільно вести розмову з носіями мови; здатність викладати свою думку відповідно до певних типів тексту з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності; ФК 16 Країнознавчо-міжкультурна компетентність передбачає: знання студентів про культуру країн, мова яких вивчається; володіння особливостями мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв мови в типових ситуаціях спілкування; володіння різними видами мовленнєвої діяльності в ситуаціях міжкультурної взаємодії. Прикладні компетентності: ФК 18 Перекладацька компетенція: знання специфічних перекладацьких трансформацій, уміння їх застосовувати у перекладі різножанрових текстів, здатність розпізнавати основні перекладознавчі поняття, щоб працювати з машинним перекладом, послідовним усним та художнім перекладацьким супроводом 7 - Програмні результати навчання ПРН 1 Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та французькою мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. ПРН 3 Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. ПРН 5 Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. ПРН 9 Характеризувати діалектні та соціальні різновиди французької мови, описувати соціолінгвальну ситуацію. ПРН 10 Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності. ПРН 11 Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами. ПРН 13 Аналізувати й інтерпретувати твори української та французькомовної художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі. ПРН 14 Використовувати французьку мову в усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя. ПРН 17 Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. ПРН 18 Мати навички управління комплексними діями або проєктами у розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. ПРН 20 Володіти мовою фаху на рівні В2-С1 для вільного письмового й усного перекладу, здійснення професійної комунікації і міжособистісного спілкування та якісного професійного використання. ПРН 22 Застосовувати теорії і володіти практичними навичками проєктування, конструювання, моделювання освітнього процесу закладу загальної середньої освіти, складати різні види планів для організації процесу навчання французькою мовою, враховувати психолого-педагогічні основи навчального процесу у закладах та специфіку професійної педагогічної діяльності.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: Практика усного та писемного мовлення (французька)
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут філології > Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства
Depositing User: Катерина Миколаївна Білик
Date Deposited: 16 Dec 2021 12:24
Last Modified: 16 Dec 2021 12:24
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39749

Actions (login required)

View Item View Item