Загальна та спеціальна педагогіка з історією

Мартинчук, Олена Валеріївна (2022) Загальна та спеціальна педагогіка з історією [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Martynchuk_ZSPI_KSIO.pdf] Text
O_Martynchuk_ZSPI_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета: забезпечити теоретичну і практичну підготовку здобувачів вищої освіти до виконання функціональних обов’язків вчителів-логопедів, спеціальних педагогів через формування розуміння науково-теоретичних засад загальної і спеціальної педагогіки, історії розвитку освіти осіб з особливими освітніми потребами, особливостей функціонування педагогічних систем навчання дітей з різними особливими освітніми потребами. Завдання: формувати загальні компетентності: ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та громадянина в Україні. ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК-3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК-4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК-5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК-6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК-7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК-9 Здатність до міжособистісної взаємодії. ЗК-10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). формувати фахові компетентності: СК-1 Усвідомлення сучасних концепцій і теорій функціонування, обмеження життєдіяльності, розвитку, навчання, виховання і соціалізації осіб з особливими освітніми потребами. СК-2 Здатність до аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду становлення і розвитку спеціальної та інклюзивної освіти. СК-3 Здатність застосовувати психолого-педагогічні, дефектологічні, медикобіологічні, лінгвістичні знання у сфері професійної діяльності. 4 СК-7 Здатність дотримуватися вимог до організації корекційно-розвивального освітнього середовища. СК-11 Здатність дотримуватися основних принципів, правил, прийомів і форм суб’єкт-суб’єктної комунікації. СК-12 Здатність організовувати дитячий колектив, створювати в ньому рівноправний клімат і комфортні умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої соціальної інтеграції. СК-14 Здатність до роботи із спільнотою – на місцевому, регіональному, національному, європейському і більш широкому глобальному рівнях з метою формування толерантного, гуманного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами, розвитку здатності до рефлексії, включаючи спроможність обдумувати як власні, так й інші системи цінностей. СК-16 Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 3. Результати навчання за дисципліною: РН 1. Знати сучасні теоретичні основи спеціальної освіти відповідно до спеціалізації, застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження у професійній діяльності, релевантні статистичні методи обробки отриманої інформації, узагальнювати результати дослідження. РН 2. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти. РН 3. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності у контексті професійних завдань. РН 5. Розуміти принципи, методи, форми та сутність організації освітньокорекційного процесу в різних типах закладів. РН 7. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом. РН 9. Мати навички комплектування та організації діяльності спеціальних закладів освіти, спеціальних груп у закладах дошкільної освіти, спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти тощо. РН 15. Застосовувати у професійній діяльності сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти; бібліотечні ресурси та технології, зокрема електронні; спеціальну апаратуру та інструменти. РН 16. Приймати обґрунтовані рішення з урахуванням цілей, ресурсних і законодавчих обмежень, ціннісних орієнтирів. РН 17. Мати навички самостійного навчання та пошуку необхідної інформації. РНУ 25. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: педагогіка; дидактика; виховання; спеціальна педагогіка; нова українська школа
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 08 Jun 2022 09:34
Last Modified: 08 Jun 2022 09:34
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41264

Actions (login required)

View Item View Item