Інклюзивна освіта

Мартинчук, Олена Валеріївна (2022) Інклюзивна освіта [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Martynchuk_IO_KSIO.pdf] Text
O_Martynchuk_IO_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета: формувати у студентів систему цінностей інклюзивної освіти, знань та умінь у сфері організації та впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (ООП). Завдання: 1. формувати загальні компетентності: ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та громадянина в Україні. ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК-3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК-4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК-5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК-6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК-7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК-8 Здатність працювати в команді. ЗК-9 Здатність до міжособистісної взаємодії. ЗК-10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 2. формувати фахові компетентності: СК-1 Усвідомлення сучасних концепцій і теорій функціонування, обмеження життєдіяльності, розвитку, навчання, виховання і соціалізації осіб з особливими освітніми потребами. СК-2 Здатність до аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду становлення і розвитку спеціальної та інклюзивної освіти. СК-7 Здатність дотримуватися вимог до організації корекційнорозвивального освітнього середовища. СК-10 Здатність до системного психолого-педагогічного супроводу сім’ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами. СК-12 Здатність організовувати дитячий колектив, створювати в ньому рівноправний клімат і комфортні умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої соціальної інтеграції. СК-13 Здатність будувати гармонійні відносини з особами з психофізичними порушеннями, їхніми сім’ями та учасниками спільнот без упередженого ставлення до їх індивідуальних потреб. СК-14 Здатність до роботи із спільнотою – на місцевому, регіональному, національному, європейському і більш широкому глобальному рівнях з метою формування толерантного, гуманного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами, розвитку здатності до рефлексії, включаючи спроможність обдумувати як власні, так й інші системи цінностей. СК-15 Здатність аргументовано відстоювати власні професійні переконання, дотримуватись їх у власній фаховій діяльності. СК-16 Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 3.забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні фахової компетентності у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у Центрі інклюзивної освіти. 3. Результати навчання за дисципліною: − РН 2. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти. − РН 3. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності у контексті професійних завдань. − РН 5. Розуміти принципи, методи, форми та сутність організації освітньо-корекційного процесу в різних типах закладів. − РН 6. Планувати освітньо-корекційну роботу на основі результатів психолого-педагогічної діагностики осіб з особливими освітніми потребами з врахуванням їхніх вікових та індивідуально-типологічних відмінностей. − РН 7. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом. − РН 11. Застосовувати у професійній діяльності знання про методики, технології, форми і засоби реабілітації та корекційно-розвивального навчання дітей з особливими освітніми потребами. − РН 12. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності дитини з особливими освітніми потребами. − РН 13. Володіти методиками сприяння соціальній адаптації осіб з особливими освітніми потребами, їхньої підготовки до суспільної та виробничої діяльності. − РН 14. Реалізовувати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії у ролі вчителядефектолога, асистента вихователя закладу дошкільної освіти, асистента вчителя закладу загальної середньої освіти тощо. − РН 15. Застосовувати у професійній діяльності сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти; бібліотечні ресурси та технології, зокрема електронні; спеціальнуапаратуру та інструменти. − РН 16. Приймати обґрунтовані рішення з урахуванням цілей, ресурсних і законодавчих обмежень, ціннісних орієнтирів. − РН 17. Мати навички самостійного навчання та пошуку необхідної інформації. − РНУ 24. Уміти вирішувати проблеми та приймати рішення у складних практичних ситуаціях, демонструючи лідерські якості та навички ефективної командної взаємодії. − РНУ 25. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. − знати і розуміти концептуальні засади інклюзивної освіти: теорії, концепції, принципи інклюзивної освіти, широкий контекст інклюзивної освіти як освіти для всіх без винятку; − уміти проявляти толерантне ставлення до дітей з ООП на основі принципів поваги до індивідуальних особливостей дитини та недопущення дискримінації; − знати міжнародне та національне законодавство про інклюзивну освіту (міжнародні документи і національні законодавчі акти, їхню роль у запровадженні інклюзивної освіти; державну політику у сфері інклюзивної освіти та механізми її реалізації); − знати організаційні засади функціонування системи закладів та установ освіти, що забезпечують навчання та супровід дітей з ООП. − знати і розуміти сутність комплексного підходу до організації інклюзивного освітнього процесу, що охоплює оцінювання розвитку дитини, визначення її особливих освітніх потреб, розроблення індивідуальної освітньої траєкторії, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП; − знати сучасні технології інклюзивного навчання; способи диференціації та адаптації змісту навчальних програм; принципи створення інклюзивного освітнього середовища з урахуванням вимог універсального дизайну, розумного пристосування; − розуміти цінність партнерських відносин між усіма суб’єктами інклюзивного освітнього процесу для досягнення оптимальних результатів навчання дитини з ООП; − володіти методами самооцінки й самоаналізу власної роботи та стилю професійної діяльності з метою підвищення ефективності та результативності освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти); − проектувати власну програму професійного зростання.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: інклюзивна освіта; освітологія; інклюзивне навчання; діти з особливими освітніми потребами; цінності інклюзивної освіти
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 08 Jun 2022 10:50
Last Modified: 08 Jun 2022 10:50
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41269

Actions (login required)

View Item View Item