Педагогіка: Інклюзивна освіта

Демченко, Ірина Іванівна (2022) Педагогіка: Інклюзивна освіта [Teaching Resource]

[thumbnail of I_Demchenko_PIO_KSIO.pdf] Text
I_Demchenko_PIO_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета: сприяти оволодінню основами науково та методично обґрунтованих підходів до розбудови інклюзивного процесу з опорою на вітчизняний та міжнародний досвід; оволодіння змістом сучасних ефективних підходів та технологій для подолання обмеження участі учнів з особливими освітніми потребами в освітньому процесі. Завдання: Відповідно до освітньо-професійної програми 035.055.05 Мова і література (французька) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. − формувати загальні компетентності: ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. ЗК6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. ЗК7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК8. Здатність працювати в команді та автономно. ЗК10.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗК11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. – формувати фахові компетентності: ФК2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні. ФК3.Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії іспанської мови ФК6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову (и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. ФК8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань. ФК11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення. ФК12. Здатність до організації ділової комунікації ФК19. Лінгво-прикладна компетенція передбачає: володіння лінгводидактичними уміннями, методичними прийомами та організаційними технологіями, необхідними для ефективної роботи в освітніх закладах). ФК20. Лінгвоприкладна компетенція передбачає: володіння лінгво-дидактичними уміннями, методичними прийомами та організаційними технологіями, необхідними для ефективної роботи в освітніх закладах. – забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні інклюзивних компетентностей. Програмні результати навчання ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іспанською мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. ПРН3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. ПРН4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства. ПРН5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих завдань і проблем професійної діяльності. ПРН17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. ПРН18. Мати навички управління комплексними діями або проєктами у розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. ПРН20. Володіти мовою фаху на рівні В2-С1 для вільного письмового й усного перекладу, здійснення професійної комунікації і міжособистісного спілкування та якісного професійного використання.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: діти з особливими потребами; інтеграці; освітня інтеграція; соціальна інтеграція; інклюзія; інклюзивна освіта
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 08 Jun 2022 10:53
Last Modified: 08 Jun 2022 10:53
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41271

Actions (login required)

View Item View Item