«Логопсихологія з основами спеціальної психології» Змістовий модуль «Логопсихологія»

Таран, Оксана Петрівна and Супрун, Ганна Володимирівна and Тичина, Катерина Олександрівна and Овчаренко, Марина Сергіївна (2022) «Логопсихологія з основами спеціальної психології» Змістовий модуль «Логопсихологія» [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Taran_H_Suprun_K_Tychyna_M_Ovcharenko_LOSP_L_KSIO.pdf] Text
O_Taran_H_Suprun_K_Tychyna_M_Ovcharenko_LOSP_L_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета – формувати у студентів базові основи психологічних знань із логопсихології, а саме: знати специфічні особливості пізнавальної, особистісної та поведінкової сфер у дітей з різними мовленнєвими порушеннями. Завдання: Формувати загальні компетентності: ЗК 3 Комунікативну. Здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою. Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою. Здатність налагоджувати професійну і педагогічну комунікацію. ЗК 5 Інформаційно-комунікаційну. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. ЗК 7 Аналітичну. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей у процесі аналізу та комплексного розв’язання теоретичних та практичних професійних питань. Здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні професійних питань теорії та практики. ЗК 8 Науково-дослідницьку. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми у процесі професійно-педагогічної діяльності. Знання основних методів наукового пошуку; вміння узагальнювати отримані результати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, оформлювати і презентувати результати наукової діяльності. ЗК 9 Самоосвітню. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. Формувати фахові компетентності: ФК 1 Організаційну. Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної гнучкості: ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) умов і обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. ФК 2 Теоретико-методологічну. Здатність до застосування знань провідних гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з особливими освітніми потребами; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній діяльності. ФК 3 Психолого-педагогічну. Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку. ФК 4 Методичну. Застосовувати базові знання і вміння для формування компетентностей у дітей молодшого шкільного віку. Здатність здійснювати освітній процес в початковій школі з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх потреб дітей з порушеннями мовлення. ФК 5 Спеціально-педагогічну. Володіння базовими знаннями про педагогічні системи навчання, виховання і освіти дітей з різними освітніми потребами; розуміння сучасних підходів до вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної адаптації осіб з особливими освітніми потребами. ФК 6 Спеціально-методичну. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних освітніх потреб, актуального стану і потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями мовлення в спеціальних та інклюзивних закладах освіти. ФК 7 Медико-біологічну. Володіння базовими знаннями про вікові анатомо-фізіологічні особливості людини в нормі та при порушеннях сенсорних і мовленнєвих систем; основні клінічні прояви порушень психофізичного розвитку; особливості вищої нервової діяльності та вищих психічних функцій осіб з порушеннями психофізичного розвитку; основні закономірності та механізми розвитку дитячих психічних хвороб. ФК 8 Психолінгвістичну. Володіння знаннями про закономірності мовленнєвого розвитку в онтогенезі, взаємозв’язку мовлення, мислення і свідомості; розуміння психолінгвістичної моделі мовленнєвої діяльності. ФК 9 Проектувальну. Володіння вміннями планувати, організовувати і здійснювати корекційно-педагогічний процес у спеціальних та інклюзивних закладах освіти з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та шкільного віку. ФК 10 Діагностико-корекційну. Володіння знаннями та уміннями психолого-педагогічного вивчення особливостей розвитку, потенційних можливостей, потреб і досягнень дітей з особливими освітніми потребами. Володіння базовими знаннями та методами корекційної роботи з розвитку психічної сфери дітей з особливими потребами. ФК 11 Консультативну. Застосовувати уміння консультувати осіб з порушеннями психофізичного розвитку, членів їх сімей, педагогів інклюзивних закладів освіти з питань навчання, виховання, розвитку і соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. ФК 15 Деонтологічну (професійні цінності).Здатність діяти згідно з принципами деонтології, що не суперечать професійній діяльності фахівця зі спеціальної освіти; усвідомлення педагогічних, психологічних та соціальних наслідків власних впливів у сфері професійної діяльності. ФК 16 Фахові компетентності для спеціалізації «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом» (РАС). Здатність розпізнавати дітей з РАС, діагностувати, визначати шляхи їхнього розвитку; брати на себе роль координатора; розробляти корекційно-розвивальну стратегію для дітей з аутизмом; формувати у них передумови до освітньої діяльності; опрацьовувати освітні траекторії для дітей з аутизмом. ФК 17 Фахові компетентності для спеціалізації «Інклюзивна освіта». Здатність здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей з різними освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі. Здатність підготувати дитину та освітнє середовище до процесу інклюзивного навчання. Здатність забезпечити супровід родин дітей з особливими потребами. – забезпечити набуття практичних навичок при формуванні діагностико-корекційної та консультативної фахових компетентностей у Центрах практичної підготовки «Логотренажер» та «Центр інклюзивної освіти». 3. Результати навчання за дисципліною: ПРН 5. Здатність продемонструвати базові знання зі спеціальної психології; розуміння особливостей розвитку при різних типах порушень; особливостей порушення мовлення дітей різних нозологій. ПРН 6. Здатність продемонструвати базові знання зі спеціальної логопсихології; розуміння психологічних особливостей розвитку дітей з різними типами мовленнєвих порушень; особливостей психічного розвитку та особистісної сфери дітей з різними типами мовленнєвих порушень. ПРН 7. Здатність продемонструвати базові знання щодо методів, прийомів та методик психодіагностики; здійснити адекватний підбір діагностичного інструментарію в конкретній ситуації; провести психолого-педагогічну діагностику дітей різного віку з порушеннями мовлення та узагальнити результати дослідження. ПРН 8. Здатність продемонструвати знання методологічних підходів та технологій психологічного консультування осіб з порушеннями психофізичного розвитку; здатність провести психологічне консультування в психолого-педагогічному супроводі родин, що виховують дітей з особливими потребами. ПРН 9. Здатність продемонструвати володіння методиками навчання, виховання і розвитку дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення, знання і розуміння організації освітнього процесу в початковій школі для дітей з порушеннями мовлення. ПРН 13. Здатність провести кваліфіковане психолого-педагогічне і логопедичне обстеження дітей з дислалією, ринолалією, дизартрією, порушеннями голосу, ФФНМ, ЗНМ, порушеннями темпо-ритмічної сторони мовлення, алалією, афазією, порушеннями писемного мовлення і проаналізувати результати обстеження. ПРН 17. Здатність продемонструвати володіння державною та іноземною мовами, культуру спілкування, уміння вирішувати проблеми та приймати рішення у складних практичних ситуаціях, демонструючи лідерські якості та навички ефективної командної взаємодії. ПРН 18. Здатність до аналітичного мислення і генерування ідей у процесі пошуку і аналізу інформації з різних джерел, зокрема засобами інформаційно-комп’ютерних технологій; до науково-дослідницької діяльності для розв’язання професійних питань та самоосвіти. ПРН 19. Здатність слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності, діяти соціально відповідально та з урахуванням прав і свобод осіб з інвалідністю, принципів деонтології, розуміти важливість відповідального ставлення до здоров’я.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: логопсихологія; спеціальна психологія; закономірності психічного розвитку; психофізіологія; нейропсихологія
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 14 Jun 2022 06:27
Last Modified: 14 Jun 2022 06:27
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41338

Actions (login required)

View Item View Item