«Методи і засоби діагностики дітей з аутизмом»

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Максимчук, Марія Олександрівна and Куценко, Тетяна Олександрівна (2022) «Методи і засоби діагностики дітей з аутизмом» [Teaching Resource]

[thumbnail of T_Skrypnyk_M_Maksymchuk_T_Kutsenko_MZDDA_KSIO.pdf] Text
T_Skrypnyk_M_Maksymchuk_T_Kutsenko_MZDDA_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета: формувати у студентів систему знань й умінь щодо планування й впровадження відповідної до різного рівня завдань діагностики дітей з РАС (здійснення скринінгу, диференційної чи поглибленої діагностики), а також розроблення за результатами діагностики індивідуально спрямованих стратегій підтримки. Завдання: 1) формувати загальні компетентності: ЗК 4 Міжособистісна взаємодія. Здатність працювати в команді; здатність до ефективної міжособистісної взаємодії та координації дій з керівництвом, колегами, дітьми та їхніми батьками. Здатність застосовувати емоційний інтелект у професійних ситуаціях. ЗК 5 Інформаційно-комунікаційна. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. ЗК 7 Аналітична. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей у процесі аналізу та комплексного розв’язання теоретичних та практичних професійних питань. Здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні професійних питань теорії та практики. ЗК 9 Самоосвітня. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. 2) формувати фахові компетентності: ФК 3 Психолого-педагогічна. Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку. ФК 10 Діагностико-корекційна. Володіння знаннями та уміннями психолого-педагогічного вивчення особливостей розвитку, потенційних можливостей, потреб і досягнень дітей з особливими освітніми потребами. Володіння базовими знаннями та методами корекційної роботи з розвитку психічної сфери дітей з особливими потребами. ФК 11 Консультативна. Застосовувати уміння консультувати осіб з порушеннями психофізичного розвитку, членів їх сімей, педагогів інклюзивних закладів освіти з питань навчання, виховання, розвитку і соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. ФК 15 Деонтологічна (професійні цінності). Здатність діяти згідно з принципами деонтології, що не суперечать професійній діяльності фахівця зі спеціальної освіти; усвідомлення педагогічних, психологічних та соціальних наслідків власних впливів у сфері професійної діяльності. ФК 16 Фахові компетентності для спеціалізації «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом» (РАС). Здатність розпізнавати дітей з РАС, діагностувати, визначати шляхи їхнього розвитку; брати на себе роль координатора; розробляти корекційно-розвивальну стратегію для дітей з аутизмом; формувати у них передумови до освітньої діяльності; опрацьовувати освітні траекторії для дітей з аутизмом. Здатність розпізнавати дітей з РАС, діагностувати, визначати шляхи їхнього розвитку; брати на себе роль координатора; розробляти корекційно-розвивальну стратегію для дітей з аутизмом; формувати у них передумови до освітньої діяльності; опрацьовувати освітні траекторії для дітей з аутизмом. Забезпечити набуття практичних навичок при формуванні фахової компетентності щодо визначення особливих освітніх потреб дітей з аутизмом як основу подальшого розроблення стратегій їхньої підтримки та допомоги в Центрі компетентностей «Аутизм-академія». 3. Результати навчання за дисципліною: ПРН 5. Здатність продемонструвати базові знання зі спеціальної психології; розуміння особливостей розвитку при різних типах порушень; особливостей порушення мовлення дітей різних нозологій. ПРН 7. Здатність продемонструвати базові знання щодо методів, прийомів та методик психодіагностики; здійснити адекватний підбір діагностичного інструментарію в конкретній ситуації; провести психолого-педагогічну діагностику дітей різного віку з порушеннями мовлення та узагальнити результати дослідження. ПРН 11. Здатність продемонструвати знання і розуміння анатомо-фізіологічних та психофізіологічних основ мовлення; уміння визначити стан сформованості мовлення у різні вікові періоди розвитку дитячого організму; знання і розуміння етапів розвитку мовленнєвої діяльності людини. ПРН 16. Здатність продемонструвати знання і вміння з організації і забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. ПРН 17. Здатність продемонструвати культуру спілкування, володіння державною та іноземною мовами.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: діагностика; розлади аутистичного спектра; порушення функціонування; скринінг; ризик аутизму
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 15 Jun 2022 06:00
Last Modified: 15 Jun 2022 06:00
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41353

Actions (login required)

View Item View Item