«Методичні засади роботи з аутичними дітьми»

Максимчук, Марія Олександрівна and Таран, Оксана Петрівна (2022) «Методичні засади роботи з аутичними дітьми» [Teaching Resource]

[thumbnail of M_Maksymchuk_O_Taran_MZRAD_KSIO.pdf] Text
M_Maksymchuk_O_Taran_MZRAD_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета: сприяти оволодінню системою знань про підходи, методи та методики роботи з дітьми з розладами аутистичного спектра; сприяти опануванню різних технік корекційно-розвивальної роботи з дітьми з розладами аутистичного спектра у системі спеціальної та інклюзивної освіти. Завдання: – забезпечити формування загальних компетентностей: ЗК 4 Міжособистісна взаємодія. Здатність працювати в команді; здатність до ефективної міжособистісної взаємодії та координації дій з керівництвом, колегами, дітьми та їхніми батьками. Здатність застосовувати емоційний інтелект у професійних ситуаціях. ЗК 5 Інформаційно-комунікаційна. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. ЗК 6 Креативна. Здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення професійних завдань. ЗК 7 Аналітична. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей у процесі аналізу та комплексного розв’язання теоретичних та практичних професійних питань. Здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні професійних питань теорії та практики. ЗК 9 Самоосвітня. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. – забезпечити формування фахових компетентностей: ФК 1 Організаційна. Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної гнучкості: ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) умов і обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. ФК 3 Психолого-педагогічна. Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку. ФК 5 Спеціально-педагогічна. Володіння базовими знаннями про педагогічні системи навчання, виховання і освіти дітей з різними освітніми потребами; розуміння сучасних підходів до вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної адаптації осіб з особливими освітніми потребами. ФК 6 Спеціально-методична. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних освітніх потреб, актуального стану і потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями мовлення в спеціальних та інклюзивних закладах освіти. ФК 9 Проектувальна. Володіння вміннями планувати, організовувати і здійснювати корекційно-педагогічний процес у спеціальних та інклюзивних закладах освіти з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та шкільного віку. ФК 15 Деонтологічна (професійні цінності). Здатність діяти згідно з принципами деонтології, що не суперечать професійній діяльності фахівця зі спеціальної освіти; усвідомлення педагогічних, психологічних та соціальних наслідків власних впливів у сфері професійної діяльності. ФК 16 Фахові компетентності для спеціалізації «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом» (РАС). Здатність розпізнавати дітей з РАС, діагностувати, визначати шляхи їхнього розвитку; брати на себе роль координатора; розробляти корекційно-розвивальну стратегію для дітей з аутизмом; формувати у них передумови до освітньої діяльності; опрацьовувати освітні траекторії для дітей з аутизмом. – забезпечити набуття практичних навичок при формуванні фахової компетентності щодо визначення та формулювання стратегії підтримки та допомоги дітям з РАС для спеціалізації «Психолого – педагогічна допомога дітям з аутизмом» (РАС) в Центрі практичної підготовки Центр "Аутизм-Академія". 3. Результати навчання за дисципліною: – програмові результати навчання відповідно до освітньої програми: ПРН 3. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та спеціальної педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей розвитку різних категорій дітей з особливими потребами, особливостей корекційно-компенсаторної допомоги цим дітям. ПРН 5. Здатність продемонструвати базові знання зі спеціальної психології; розуміння особливостей розвитку при різних типах порушень; особливостей порушення мовлення дітей різних нозологій. ПРН 10. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та уміння здійснювати вибір технологій мовленнєвого та когнітивного розвитку дітей раннього, дошкільного і молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами. ПРН 15. Здатність продемонструвати знання щодо основного змісту, структури, напрямів, специфіки діяльності асистента вчителя з організації та впровадження інклюзивного навчання з урахуванням особливостей його взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу в системі інклюзивної освіти. ПРН 16. Здатність продемонструвати знання і вміння з організації і забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. ПРН 17. Здатність продемонструвати культуру спілкування, володіння державною та іноземною мовами. – програмові результати навчання відповідно до робочої програми навчальної дисципліни: -здатність продемонструвати володіння методами роботи з дітьми різного віку з розладами аутистичного спектра; -здатність обирати та застосовувати ефективні методи роботи з дітьми з аутизмом щодо раннього втручання, формування передумов до шкільного навчання, розвитку соціальної взаємодії, подолання проблемної поведінки та формування життєвої компетентності; -здатність здійснювати психолого-педагогічний супровід батьків та сиблінгів дітей (осіб) з розладами аутистичного спектра.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: розлади аутистичного спектра; рання діагностика аутизму; сімейно-центрований підхід; ігрова діяльність; ігрова терапія
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 15 Jun 2022 06:01
Last Modified: 15 Jun 2022 06:01
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41354

Actions (login required)

View Item View Item