«Раннє втручання з опорою на родиноцентрований підхід»

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Кострицька, Тетяна Дмитрівна (2022) «Раннє втручання з опорою на родиноцентрований підхід» [Teaching Resource]

[thumbnail of T_Skrypnyk_T_Kostrytska_RVORP_KSIO.pdf] Text
T_Skrypnyk_T_Kostrytska_RVORP_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета: формувати у студентів систему компетентностей щодо організації та впровадження фахової підтримки дітей раннього віку та їхніх родин. Завдання: – забезпечити формування загальних компетентностей: ЗК 1 Світоглядна. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні стратегії професійної діяльності. ЗК 2 Громадянська. Здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю; здатність застосовувати процедури й технології захисту прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами, що відповідають чинному законодавству України. ЗК 4 Міжособистісна взаємодія. Здатність працювати в команді; здатність до ефективної міжособистісної взаємодії та координації дій з керівництвом, колегами, дітьми та їхніми батьками. Здатність застосовувати емоційний інтелект у професійних ситуаціях. ЗК 5 Інформаційно-комунікаційна. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. ЗК 7 Аналітична. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей у процесі аналізу та комплексного розв’язання теоретичних та практичних професійних питань. Здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні професійних питань теорії та практики. ЗК 9 Самоосвітня. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху.  фахові компетентності: ФК 1 Організаційна. Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної гнучкості: ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) умов і обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. ФК 3 Психолого-педагогічна. Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку. ФК 5 Спеціально-педагогічна. Володіння базовими знаннями про педагогічні системи навчання, виховання і освіти дітей з різними освітніми потребами; розуміння сучасних підходів до вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної адаптації осіб з особливими освітніми потребами. ФК 7 Медико-біологічна. Володіння базовими знаннями про вікові анатомо-фізіологічні особливості людини в нормі та при порушеннях сенсорних і мовленнєвих систем; основні клінічні прояви порушень психофізичного розвитку; особливості вищої нервової діяльності та вищих психічних функцій осіб з порушеннями психофізичного розвитку; основні закономірності та механізми розвитку дитячих психічних хвороб. ФК 10 Діагностико-корекційна. Володіння знаннями та уміннями психолого-педагогічного вивчення особливостей розвитку, потенційних можливостей, потреб і досягнень дітей з особливими освітніми потребами. Володіння базовими знаннями та методами корекційної роботи з розвитку психічної сфери дітей з особливими потребами. ФК 11 Консультативна. Застосовувати уміння консультувати осіб з порушеннями психофізичного розвитку, членів їх сімей, педагогів інклюзивних закладів освіти з питань навчання, виховання, розвитку і соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. ФК 14 Компетентність у сфері інклюзивного навчання. Володіння базовими знаннями та розуміння основних цінностей, концепцій та теорій інклюзивного навчання. Володіння уміннями, що уможливлюють здатність здійснювати якісне інклюзивне навчання. ФК 15 Деонтологічна (професійні цінності). Здатність діяти згідно з принципами деонтології, що не суперечать професійній діяльності фахівця зі спеціальної освіти; усвідомлення педагогічних, психологічних та соціальних наслідків власних впливів у сфері професійної діяльності. ФК 16 Фахові компетентності для спеціалізації «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом» (РАС). Здатність розпізнавати дітей з РАС, діагностувати, визначати шляхи їхнього розвитку; брати на себе роль координатора; розробляти корекційно-розвивальну стратегію для дітей з аутизмом; формувати у них передумови до освітньої діяльності; опрацьовувати освітні траекторії для дітей з аутизмом. 3. Результати навчання за дисципліною: ПРН 1. Здатність продемонструвати базові знання щодо функціонування мовленнєворухових систем; розвитку головного мозку, локалізації мовленнєвих зон кори головного мозку; неврологічного забезпечення мовленнєвої діяльності, механізмів порушень; неврологічних основ патології мовлення. ПРН 3. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та спеціальної педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей розвитку різних категорій дітей з особливими потребами, особливостей корекційно-компенсаторної допомоги цим дітям. ПРН 5. Здатність продемонструвати базові знання зі спеціальної психології; розуміння особливостей розвитку при різних типах порушень; особливостей порушення мовлення дітей різних нозологій. ПРН 8. Здатність продемонструвати знання методологічних підходів та технологій психологічного консультування осіб з порушеннями психофізичного розвитку; здатність провести психологічне консультування в психолого-педагогічному супроводі родин, що виховують дітей з особливими потребами. ПРН 10. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та уміння здійснювати вибір технологій мовленнєвого та когнітивного розвитку дітей раннього, дошкільного і молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами. ПРН 17. Здатність продемонструвати культуру спілкування, володіння державною та іноземною мовами

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: раннє втручання; система раннього втручання; пренатальна діагностика; соціальне середовище; моніторинг
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 15 Jun 2022 06:02
Last Modified: 15 Jun 2022 06:02
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41355

Actions (login required)

View Item View Item