«Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу»

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Таран, Оксана Петрівна (2022) «Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу» [Teaching Resource]

[thumbnail of T_Skrypnyk_O_Taran_RASVD_KSIO.pdf] Text
T_Skrypnyk_O_Taran_RASVD_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета: формувати у студентів систему знань про особливості дизонтогенезу при розладах аутистичного спектра, уміння діагностувати та диференціювати аутистичний спектр поміж інших особливостей та порушень розвитку, здатність забезпечувати кваліфіковану системну допомогу дітям з розладами аутистичного спектра та їхнім родинам. Завдання: – забезпечити формування загальних компетентностей: ЗК 1 Світоглядна. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні стратегії професійної діяльності. ЗК 3 Комунікативна. Здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою. Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою. Здатність налагоджувати професійну і педагогічну комунікацію. ЗК 4 Міжособистісна взаємодія. Здатність працювати в команді; здатність до ефективної міжособистісної взаємодії та координації дій з керівництвом, колегами, дітьми та їхніми батьками. Здатність застосовувати емоційний інтелект у професійних ситуаціях. ЗК 5 Інформаційно-комунікаційна. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. ЗК 7 Аналітична. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей у процесі аналізу та комплексного розв’язання теоретичних та практичних професійних питань. Здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні професійних питань теорії та практики. ЗК 9 Самоосвітня. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. – забезпечити формування фахових компетентностей: ФК 2 Теоретико-методологічна. Здатність до застосування знань провідних гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з особливими освітніми потребами; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній діяльності. ФК 3 Психолого-педагогічна. Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку. ФК 7 Медико-біологічна. Володіння базовими знаннями про вікові анатомо-фізіологічні особливості людини в нормі та при порушеннях сенсорних і мовленнєвих систем; основні клінічні прояви порушень психофізичного розвитку; особливості вищої нервової діяльності та вищих психічних функцій осіб з порушеннями психофізичного розвитку; основні закономірності та механізми розвитку дитячих психічних хвороб. ФК 15 Деонтологічна (професійні цінності). Здатність діяти згідно з принципами деонтології, що не суперечать професійній діяльності фахівця зі спеціальної освіти; усвідомлення педагогічних, психологічних та соціальних наслідків власних впливів у сфері професійної діяльності. ФК 16 Фахові компетентності для спеціалізації «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом» (РАС). Здатність розпізнавати дітей з РАС, діагностувати, визначати шляхи їхнього розвитку; брати на себе роль координатора; розробляти корекційно-розвивальну стратегію для дітей з аутизмом; формувати у них передумови до освітньої діяльності; опрацьовувати освітні траекторії для дітей з аутизмом. -Забезпечити набуття практичних навичок при формуванні фахової компетентності щодо визначення та формулювання стратегії підтримки та допомоги дітям з РАС для спеціалізації «Психолого – педагогічна допомога дітям з аутизмом» (РАС) в Центрі компетентностей «Центр «Аутизм-Академія». 3. Результати навчання за дисципліною: – програмові результати навчання відповідно до освітньої програми: ПРН 1. Здатність продемонструвати базові знання щодо функціонування мовленнєворухових систем; розвитку головного мозку, локалізації мовленнєвих зон кори головного мозку; неврологічного забезпечення мовленнєвої діяльності, механізмів порушень; неврологічних основ патології мовлення. ПРН 2. Здатність продемонструвати знання і розуміння основних закономірностей та механізмів розвитку дитячих психічних хвороб; основних принципів побудови клініко-психологічного та соціального прогнозу життєдіяльності хворих на психічні розлади. ПРН 3. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та спеціальної педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей розвитку різних категорій дітей з особливими потребами, особливостей корекційно-компенсаторної допомоги цим дітям. ПРН 5. Здатність продемонструвати базові знання зі спеціальної психології; розуміння особливостей розвитку при різних типах порушень; особливостей порушення мовлення дітей різних нозологій. ПРН 17. Здатність продемонструвати культуру спілкування, володіння державною та іноземною мовами.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: аутизм; розлади аутистичного спектра; первазивне порушення розвитку; чинники порушень розвитку; нерівномірність розвитку
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 16 Jun 2022 06:20
Last Modified: 16 Jun 2022 06:20
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41360

Actions (login required)

View Item View Item