Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2022) Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Martynhcuk_K_Lutsko__SMRMDRDVPM_KSIO.pdf] Text
O_Martynhcuk_K_Lutsko__SMRMDRDVPM_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета – формувати у здобувачів першого (бакалаврського) рівня глибоке розуміння лінгводидактичних і психофізіологічних основ навчання рідного мовлення, забезпечити їх спеціальними засобами, методами і прийомами роботи з урахуванням календарного і психічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Завдання навчальної дисципліни:  Формувати загальні компетентності: ЗК 3 Комунікативну. Здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою. Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою. Здатність налагоджувати професійну і педагогічну комунікацію. ЗК 5 Інформаційно-комунікаційну. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. ЗК 6 Креативну. Здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення професійних завдань. ЗК 9 Самоосвітню. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху.  Формувати фахові компетентності: ФК 1 Організаційну. Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної гнучкості: ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) умов і обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. ФК 2 Теоретико-методологічну. Здатність до застосування знань провідних гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з особливими освітніми потребами; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній діяльності. ФК 3 Психолого-педагогічну. Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку. ФК 4 Методичну. Застосовувати базові знання і вміння для формування компетентностей у дітей молодшого шкільного віку. Здатність здійснювати освітній процес в початковій школі з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх потреб дітей з порушеннями мовлення. ФК 5 Спеціально-педагогічну. Володіння базовими знаннями про педагогічні системи навчання, виховання і освіти дітей з різними освітніми потребами; розуміння сучасних підходів до вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної адаптації осіб з особливими освітніми потребами. ФК 6 Спеціально-методичну. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних освітніх потреб, актуального стану і потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями мовлення в спеціальних та інклюзивних закладах освіти. ФК 8 Психолінгвістичну. Володіння знаннями про закономірності мовленнєвого розвитку в онтогенезі, взаємозв’язку мовлення, мислення і свідомості; розуміння психолінгвістичної моделі мовленнєвої діяльності. ФК 9 Проектувальну. Володіння вміннями планувати, організовувати і здійснювати корекційно-педагогічний процес у спеціальних та інклюзивних закладах освіти з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та шкільного віку. ФК 13 Логокорекційну. Здатність здійснювати добір методик і технологій для корекції психомоторного та мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення. ФК 14 Компетентність у сфері інклюзивного навчання Володіння базовими знаннями та розуміння основних цінностей, концепцій та теорій інклюзивного навчання. Володіння уміннями, що уможливлюють здатність здійснювати якісне інклюзивне навчання. -забезпечувати набуття практичних навичок з розвитку мовлення дітей з особли-вими освітніми потребами у Центрі практичної підготовки «Логотренажер». 3. Результати навчання за дисципліною: ПРН 1. Здатність продемонструвати базові знання щодо функціонування мовленнєворухових систем; розвитку головного мозку, локалізації мовленнєвих зон кори головного мозку; неврологічного забезпечення мовленнєвої діяльності, механізмів порушень; неврологічних основ патології мовлення. ПРН 3. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та спеціальної педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей розвитку різних категорій дітей з особливими потребами, особливостей корекційно-компенсаторної допомоги цим дітям. ПРН 4. Здатність визначити етапи, досягнення й тенденції розвитку теорії та практики логопедагогіки; визначити концептуальні засади та цільові настанови сучасної логопедагогіки, сутність корекційно-освітніх технологій роботи з дітьми з порушеннями мовлення. ПРН 10. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та уміння здійснювати вибір технологій мовленнєвого та когнітивного розвитку дітей раннього, дошкільного і молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами. ПРН 11. Здатність продемонструвати знання і розуміння анатомо-фізіологічних та психофізіологічних основ мовлення; уміння визначити стан сформованості мовлення у різні вікові періоди розвитку дитячого організму; знання і розуміння етапів розвитку мовленнєвої діяльності людини. ПРН 14. Здатність продемонструвати володіння методиками корекційної-компенсаторної роботи вчителя-логопеда з дітьми різного віку, які мають дислалію, ринолалію, дизартрію, порушення голосу, ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення, алалію, афазію, порушення писемного мовлення. ПРН 17. Здатність продемонструвати володіння державною та іноземною мовами, культуру спілкування, уміння вирішувати проблеми та приймати рішення у складних практичних ситуаціях, демонструючи лідерські якості та навички ефективної командної взаємодії. ПРН 18. Здатність до аналітичного мислення і генерування ідей у процесі пошуку і аналізу інформації з різних джерел, зокрема засобами інформаційно-комп’ютерних технологій; до науково-дослідницької діяльності для розв’язання професійних питань та самоосвіти.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: мова; мовлення; мовленнєва діяльність; мовознавство; лінгвістика
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 16 Jun 2022 06:22
Last Modified: 16 Jun 2022 06:22
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41361

Actions (login required)

View Item View Item