«Педагогіка: Інклюзивна освіта»

Софій, Наталія Зіновіївна and Найда, Юлія Михайлівна (2022) «Педагогіка: Інклюзивна освіта» [Teaching Resource]

[thumbnail of Y_Naida_N_Sofiy_P_IO_KSIO.pdf] Text
Y_Naida_N_Sofiy_P_IO_KSIO.pdf

Download (749kB)

Abstract

Мета: сприяти оволодінню основами науково та методично обґрунтованих підходів до розбудови інклюзивного процесу з опорою на вітчизняний та міжнародний досвід; оволодіння змістом сучасних ефективних підходів та технологій для подолання обмеження участі учнів з особливими освітніми потребами в освітньому процесі. Завдання: Відповідно до освітньо-професійної програми 035.01.01 Українська мова і література для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. − формувати загальні компетентності: ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. ЗК6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. ЗК7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК8. Здатність працювати в команді та автономно. ЗК11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. – формувати фахові компетентності: ФК2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні. ФК6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову (и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. ФК11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення. ФК12. Здатність до організації ділової комунікації ФК17. Прикладні компетентності: Інформаційна комунікативно-технічна компетенція: обізнаність щодо сучасних технологій та програмного забезпечення для роботи в мережі Інтернет, з банками перекладацької пам’яті, корпусами, електронними словниками і базами даних. ФК18. Методична і психолого-педагогічна компетенція: знання закономірностей розвитку особистості, формування психічних процесів пам’яті, мислення, уяви, почуттів і психічних основ вивчення мови. ФК19. Лінгво-прикладна компетенція передбачає: володіння лінгводидактичними уміннями, методичними прийомами та організаційними технологіями, необхідними для ефективної роботи в освітніх закладах). – забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні інклюзивних компетентностей. 3. Програмні результати навчання ПРН2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. ПРН3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти ПРН5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур тарелігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих завдань і проблем професійної діяльності. ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: діти з особливими потребами; інтеграція; освітня інтеграція; соціальна інтеграція; інклюзія; інклюзивна освіта; інклюзивне навчання
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 17 Jun 2022 06:54
Last Modified: 17 Jun 2022 06:54
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41372

Actions (login required)

View Item View Item