«Логопедичні студії»

Бабич, Наталія Миколаїівна and Лопатинська, Наталія Анатоліївна (2022) «Логопедичні студії» [Teaching Resource]

[thumbnail of N_Babych_N_Lopatynska_LS_KSIO.pdf] Text
N_Babych_N_Lopatynska_LS_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета: формувати у студентів практичну потребу в інтеграції та акумулюванні накопичених знань з неврології, нейрофізіології, нейроанатомії, нейропсихології, нейропсихолінгвістики, нейрологопедії; сприяти оволодінню практичними навичками нейрологодіагностичної та нейрологокорекційної роботи з подолання тяжких порушень мовлення. Завдання навчальної дисципліни: − формувати інтегральну компетентність: здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері спеціальної та інклюзивної освіти; − формувати загальні компетентності: ЗК-1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК-2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК-3. Здатність працювати в команді. ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК-5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК-6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК-8. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК-9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК-10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; − формувати спеціальні (фахові) компетентності: СК-1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем спеціальної та інклюзивної освіти. СК-2. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методики нейрологопедичного впливу і нейротехнології корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми потребами, зокрема, з тяжкими порушеннями мовлення. СК-3. Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, корекційно-розвивальну, консультативну діяльність з урахуванням особливих освітніх потреб здобувачів. СК-4. Здатність ефективно взаємодіяти з батьками, колегами, іншими фахівцями у процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами на засадах партнерства. СК-5. Здатність приймати ефективні рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. СК-6. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності, приймати рішення та продовжувати навчання та/або підвищення професійної кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів. СКУ-11. Здатність до міждисциплінарного комплексного аналізу мозкових механізмів виникнення мовленнєвих і когнітивних дисфункцій у дітей і відновлення мовлення та інших психічних функцій у дорослих з метою створення нейрологопедичних програм компенсації відповідно до сучасних нейропсихологічних, нейрологопедичних, нейролінгвістичних досліджень; СКУ-12. Здатність розробляти та впроваджувати індивідуальні програми логопедичного масажу для осіб із вродженими або набутими порушеннями мовлення різного рівня функціонування організму. − забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні спеціально-педагогічної та спеціально-методичної фахових компетентностей у Центрі практичної підготовки «Логотренажер». 3. Результати навчання за дисципліною: РН 1. Здійснювати аналіз еволюційних процесів у сфері освіти осіб з особливими освітніми потребами, обґрунтовувати власне бачення шляхів розв’язання наявних проблем. РН 2. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань, створення нових та удосконалення традиційних технологій викладання і супроводження та в ширших мультидисциплінарних контекстах. РН 3. Розробляти та впроваджувати інноваційні методики і технології корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми потребами, генерувати нові ідеї для удосконалення навчання, виховання, розвитку та соціалізації цих осіб. РН 4. Добирати та застосовувати ефективні методики комплексного оцінювання розвитку дітей, рефлексувати та критично аналізувати достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рівень освітньої підтримки. РН 5. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня функціонування, обмеження життєдіяльності та розвитку дитини з особливими освітніми потребами, забезпечувати ефективність власних дій. РН 6. Встановлювати ефективну взаємодію з батьками, колегами, фахівцями, різними соціальними інституціями з метою забезпечення якості спеціальної та інклюзивної освіти на засадах партнерства. РН 9. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та іноземною мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері спеціальної та інклюзивної освіти. РН 10. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані. РНУ 15. Розробляти нейрологопедичні програми компенсації та відновлення вроджених і набутих мовленнєвих дисфункцій у осіб із різними труднощами функціонування організму з урахуванням механізмів їхнього виникнення та реалізовувати їх у логопедичній практиці у поєднанні з нейротехнологіями у процесі комплексної абілітації/реабілітації дітей та дорослих з порушеннями розвитку. РНУ 16. Розробляти індивідуальні програми логопедичного масажу для осіб із вродженими або набутими порушеннями мовлення різного рівня функціонування організму на основі диференційованого вибору комплексу масажних рухів в залежності від стану м’язового тонусу артикуляційного апарату та реалізовувати їх у логопедичній практиці, вміти аналізувати результати своєї діяльності та удосконалювати створені програми логопедичного масажу.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: нейроонтоґенез; дизонтоґенез; комунікативно-мовленнєва діяльність; нейрологокорекційна діяльність; нейрологопедична діагностика
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 17 Jun 2022 10:29
Last Modified: 17 Jun 2022 10:29
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41379

Actions (login required)

View Item View Item