«Технології інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату»

Бабич, Наталія Миколаїівна (2022) «Технології інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату» [Teaching Resource]

[thumbnail of N_Babych_TINDORA_KSIO.pdf] Text
N_Babych_TINDORA_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета: формувати у студентів систему знань та умінь у сфері організації та впровадження інклюзивного навчання дітей із порушеннями опорно-рухового апарату. Завдання навчальної дисципліни: − формувати загальні компетентності: ЗК 3 Комунікативну. Здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою. Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою. Здатність налагоджувати професійну і педагогічну комунікацію. ЗК 4 Міжособистісної взаємодії.Здатність працювати в команді; здатність до ефективної міжособистісної взаємодії та координації дій з керівництвом, колегами, дітьми та їхніми батьками. Здатність застосовувати емоційний інтелект у професійних ситуаціях. ЗК 5 Інформаційно-комунікаційну. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. ЗК 6 Креативну. Здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення професійних завдань. ЗК 7 Аналітичну. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей у процесі аналізу та комплексного розв’язання теоретичних та практичних професійних питань. Здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні професійних питань теорії та практики. ЗК 9 Самоосвітню. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. − формувати фахові компетентності: ФК 1 Організаційну. Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної гнучкості: ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) умов і обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. ФК 3 Психолого-педагогічну. Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку. ФК 5 Спеціально-педагогічну. Володіння базовими знаннями про педагогічні системи навчання, виховання і освіти дітей з різними освітніми потребами; розуміння сучасних підходів до вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної адаптації осіб з особливими освітніми потребами. ФК 6 Спеціально-методичну. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних освітніх потреб, актуального стану і потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями мовлення в спеціальних та інклюзивних закладах освіти. ФК 9 Проектувальну. Володіння вміннями планувати, організовувати і здійснювати корекційно-педагогічний процес у спеціальних та інклюзивних закладах освіти з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та шкільного віку. ФК 11 Консультативну. Застосовувати уміння консультувати осіб з порушеннями психофізичного розвитку, членів їх сімей, педагогів інклюзивних закладів освіти з питань навчання, виховання, розвитку і соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. ФК 14 Компетентність у сфері інклюзивного навчання. Володіння базовими знаннями та розуміння основних цінностей, концепцій та теорій інклюзивного навчання. Володіння уміннями, що уможливлюють здатність здійснювати якісне інклюзивне навчання. ФК 15 Деонтологічну (професійні цінності). Здатність діяти згідно з принципами деонтології, що не суперечать професійній діяльності фахівця зі спеціальної освіти; усвідомлення педагогічних, психологічних та соціальних наслідків власних впливів у сфері професійної діяльності ФК 17 Фахові компетентності для спеціалізації «Інклюзивна освіта». Здатність здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей з різними освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі. Здатність підготувати дитину та освітнє середовище до процесу інклюзивного навчання. Здатність забезпечити супровід родин дітей з особливими потребами. − забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні компетентностей у сфері інклюзивного навчання в Центрі практичної підготовки «Центр інклюзивної освіти». 3. Результати навчання за дисципліною: ПРН 1. Здатність продемонструвати базові знання щодо функціонування мовленнєворухових систем; розвитку головного мозку, локалізації мовленнєвих зон кори головного мозку; неврологічного забезпечення мовленнєвої діяльності, механізмів порушень; неврологічних основ патології мовлення. ПРН 3. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та спеціальної педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей розвитку різних категорій дітей з особливими потребами, особливостей корекційно-компенсаторної допомоги цим дітям. ПРН 4. Здатність визначити етапи, досягнення й тенденції розвитку теорії та практики логопедагогіки; визначити концептуальні засади та цільові настанови сучасної логопедагогіки, сутність корекційно-освітніх технологій роботи з дітьми з порушеннями мовлення. ПРН 5. Здатність продемонструвати базові знання зі спеціальної психології; розуміння особливостей розвитку при різних типах порушень; особливостей порушення мовлення дітей різних нозологій. ПРН 8. Здатність продемонструвати знання методологічних підходів та технологій психологічного консультування осіб з порушеннями психофізичного розвитку; здатність провести психологічне консультування в психолого-педагогічному супроводі родин, що виховують дітей з особливими потребами. ПРН 10. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та уміння здійснювати вибір технологій мовленнєвого та когнітивного розвитку дітей раннього, дошкільного і молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами. ПРН 15. Здатність продемонструвати знання щодо основного змісту, структури, напрямів, специфіки діяльності асистента вчителя з організації та впровадження інклюзивного навчання з урахуванням особливостей його взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу в системі інклюзивної освіти. ПРН 16. Здатність продемонструвати знання і вміння з організації і забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. ПРН 17. Здатність продемонструвати володіння державною та іноземною мовами, культуру спілкування, уміння вирішувати проблеми та приймати рішення у складних практичних ситуаціях, демонструючи лідерські якості та навички ефективної командної взаємодії. ПРН 18. Здатність до аналітичного мислення і генерування ідей у процесі пошуку і аналізу інформації з різних джерел, зокрема засобами інформаційно-комп’ютерних технологій; до науково-дослідницької діяльності для розв’язання професійних питань та самоосвіти. ПРН 19. Здатність слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності, діяти соціально відповідально та з урахуванням прав і свобод осіб з інвалідністю, принципів деонтології, розуміти важливість відповідального ставлення до здоров’я.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: інклюзія; інклюзивна освіта; соціальна інтеграція; інтеграція; гуманізація освіти; ОРА
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 17 Jun 2022 13:08
Last Modified: 17 Jun 2022 13:08
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41381

Actions (login required)

View Item View Item