"Методика навчання освітньої галузі "Зров'я і фізична культура" Змістовний модуль "Оздоровчі технології та методики виховання дітей з ТПМ"

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Тищенко, Людмила Анатоліївна and Заєркова, Наталія Віталіївна (2022) "Методика навчання освітньої галузі "Зров'я і фізична культура" Змістовний модуль "Оздоровчі технології та методики виховання дітей з ТПМ" [Teaching Resource]

[thumbnail of T_Skrypnyk_L_Tyschenko_N_Zaierkova_OTMVDTPM_KSIO.pdf] Text
T_Skrypnyk_L_Tyschenko_N_Zaierkova_OTMVDTPM_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета – формувати у студентів базові знання щодо традиційних та інноваційних оздоровчих технологій та особливості їх застосування задля збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей з ТПМ шляхом продуманого використання рухової активності, раціонального харчування та інших чинників здорового способу життя; формування відповідної професійної компетентності й професійних якостей фахівця з розвитку мовлення. Завдання: формувати загальні компетентності: ЗК 1 Світоглядну. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні стратегії професійної діяльності. ЗК 3 Комунікативну. Здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою. Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою. Здатність налагоджувати професійну і педагогічну комунікацію. ЗК 5 Інформаційно-комунікаційну. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. ЗК 6 Креативну. Здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення професійних завдань. ЗК 9 Самоосвітню. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. формувати фахові компетентності: ФК 1 Організаційну. Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної гнучкості: ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) умов і обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. ФК 2 Теоретико-методологічну. Здатність до застосування знань провідних гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з особливими освітніми потребами; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній діяльності. ФК 3 Психолого-педагогічну. Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку. ФК 4 Методичну. Застосовувати базові знання і вміння для формування компетентностей у дітей молодшого шкільного віку. Здатність здійснювати освітній процес в початковій школі з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх потреб дітей з порушеннями мовлення. ФК 5 Спеціально-педагогічну. Володіння базовими знаннями про педагогічні системи навчання, виховання і освіти дітей з різними освітніми потребами; розуміння сучасних підходів до вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної адаптації осіб з особливими освітніми потребами. ФК 6 Спеціально-методичну. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних освітніх потреб, актуального стану і потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями мовлення в спеціальних та інклюзивних закладах освіти. ФК 7 Медико-біологічну. Володіння базовими знаннями про вікові анатомо-фізіологічні особливості людини в нормі та при порушеннях сенсорних і мовленнєвих систем; основні клінічні прояви порушень психофізичного розвитку; особливості вищої нервової діяльності та вищих психічних функцій осіб з порушеннями психофізичного розвитку; основні закономірності та механізми розвитку дитячих психічних хвороб. ФК 9 Проектувальну. Володіння вміннями планувати, організовувати і здійснювати корекційно-педагогічний процес у спеціальних та інклюзивних закладах освіти з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та шкільного віку. ФК 14 Компетентність у сфері інклюзивного навчання. Володіння базовими знаннями та розуміння основних цінностей, концепцій та теорій інклюзивного навчання. Володіння уміннями, що уможливлюють здатність здійснювати якісне інклюзивне навчання. 3. Результати навчання за дисципліною: ПРН 3. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та спеціальної педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей розвитку різних категорій дітей з особливими потребами, особливостей корекційно-компенсаторної допомоги цим дітям. ПРН 4. Здатність визначити етапи, досягнення й тенденції розвитку теорії та практики логопедагогіки; визначити концептуальні засади та цільові настанови сучасної логопедагогіки, сутність корекційно-освітніх технологій роботи з дітьми з порушеннями мовлення. ПРН 9. Здатність продемонструвати володіння методиками навчання, виховання і розвитку дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення, знання і розуміння організації освітнього процесу в початковій школі для дітей з порушеннями мовлення. ПРН 10. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та уміння здійснювати вибір технологій мовленнєвого та когнітивного розвитку дітей раннього, дошкільного і молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами. ПРН 15. Здатність продемонструвати знання щодо основного змісту, структури, напрямів, специфіки діяльності асистента вчителя з організації та впровадження інклюзивного навчання з урахуванням особливостей його взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу в системі інклюзивної освіти. ПРН 16. Здатність продемонструвати знання і вміння з організації і забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. ПРН 17. Здатність продемонструвати володіння державною та іноземною мовами, культуру спілкування, уміння вирішувати проблеми та приймати рішення у складних практичних ситуаціях, демонструючи лідерські якості та навички ефективної командної взаємодії. ПРН 18. Здатність до аналітичного мислення і генерування ідей у процесі пошуку і аналізу інформації з різних джерел, зокрема засобами інформаційно-комп’ютерних технологій; до науково-дослідницької діяльності для розв’язання професійних питань та самоосвіти.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: фізкультурно-оздоровча робота; фізкультхвилинки; динамічні паузи; коригувальна гімнастика; загартовуючі заходи
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 13 Jun 2022 06:46
Last Modified: 13 Jun 2022 06:46
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41291

Actions (login required)

View Item View Item