«Підготовка дитини та освітнього середовища до процесу інклюзивного навчання»

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Супрун, Ганна Володимирівна (2022) «Підготовка дитини та освітнього середовища до процесу інклюзивного навчання» [Teaching Resource]

[thumbnail of T_Skrypnyk_H_Suprun_PDOSPIN_KSIO.pdf] Text
T_Skrypnyk_H_Suprun_PDOSPIN_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета: формувати у студентів сучасне уявлення про зміст та алгоритм підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання разом з однолітками у закладі освіти як систему внутрішніх ресурсів, а також про шляхи розбудови дієвого інклюзивного освітнього середовища задля впровадження відповідного й безперешкодного освітнього процесу для них як систему зовнішніх ресурсів. Завдання: 1. Забезпечити формування загальних компетентностей: ЗК 3 Комунікативна. Здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою. Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою. Здатність налагоджувати професійну і педагогічну комунікацію. ЗК 5 Інформаційно-комунікаційна. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. ЗК 6 Креативна. Здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення професійних завдань. ЗК 7 Аналітична. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей у процесі аналізу та комплексного розв’язання теоретичних та практичних професійних питань. Здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні професійних питань теорії та практики. ЗК 9 Самоосвітня. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. 2. Забезпечити формування фахових компетентностей: ФК 1 Організаційна. Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної гнучкості: ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) умов і обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. ФК 3 Психолого-педагогічна. Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку. ФК 5 Спеціально-педагогічна. Володіння базовими знаннями про педагогічні системи навчання, виховання і освіти дітей з різними освітніми потребами; розуміння сучасних підходів до вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної адаптації осіб з особливими освітніми потребами. ФК 9 Проектувальна. Володіння вміннями планувати, організовувати і здійснювати корекційно-педагогічний процес у спеціальних та інклюзивних закладах освіти з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та шкільного віку. ФК 11 Консультативна. Застосовувати уміння консультувати осіб з порушеннями психофізичного розвитку, членів їх сімей, педагогів інклюзивних закладів освіти з питань навчання, виховання, розвитку і соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. ФК 14 Компетентність у сфері інклюзивного навчання. Володіння базовими знаннями та розуміння основних цінностей, концепцій та теорій інклюзивного навчання. Володіння уміннями, що уможливлюють здатність здійснювати якісне інклюзивне навчання. ФК 17 Фахові компетентності для спеціалізації «Інклюзивна освіта». Здатність здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей з різними освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі. Здатність підготувати дитину та освітнє середовище до процесу інклюзивного навчання. Здатність забезпечити супровід родин дітей з особливими потребами. - Забезпечити набуття практичних навичок при формуванні фахової компетентності щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з різними освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі в Центрі компетентностей «Центр інклюзивної освіти». 3. Результати навчання за дисципліною: ПРН 3. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та спеціальної педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей розвитку різних категорій дітей з особливими потребами, особливостей корекційно-компенсаторної допомоги цим дітям. ПРН 4. Здатність визначити етапи, досягнення й тенденції розвитку теорії та практики логопедагогіки; визначити концептуальні засади та цільові настанови сучасної логопедагогіки, сутність корекційно-освітніх технологій роботи з дітьми з порушеннями мовлення. ПРН 5. Здатність продемонструвати базові знання зі спеціальної психології; розуміння особливостей розвитку при різних типах порушень; особливостей порушення мовлення дітей різних нозологій. ПРН 10. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та уміння здійснювати вибір технологій мовленнєвого та когнітивного розвитку дітей раннього, дошкільного і молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами. ПРН 15. Здатність продемонструвати знання щодо основного змісту, структури, напрямів, специфіки діяльності асистента вчителя з організації та впровадження інклюзивного навчання з урахуванням особливостей його взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу в системі інклюзивної освіти. ПРН 16. Здатність продемонструвати знання і вміння з організації і забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. ПРН 17. Здатність продемонструвати культуру спілкування, володіння державною та іноземною мовами.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: критерії готовності до навчання; діти з ООП; ресурси дитини; ресурси освітнього середовища; міждисциплінарна команда супроводу
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Інститути > Інститут людини > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 16 Jun 2022 06:19
Last Modified: 16 Jun 2022 06:19
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41359

Actions (login required)

View Item View Item