Клінічні підходи до визначення труднощів функціонування дитячого організму

Дубовик, Олена Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2022) Клінічні підходи до визначення труднощів функціонування дитячого організму [Teaching Resource]

[thumbnail of O_Dubovyk_O_Martynchuk_N_Babych_KPVTFDO_KSIO.pdf] Text
O_Dubovyk_O_Martynchuk_N_Babych_KPVTFDO_KSIO.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета: сформувати у студентів знання і розуміння клінічних підходів до визначення труднощів функціонування дитячого організму при типовому та порушеному розвитку, ознайомити з Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) як основою для розуміння інвалідності та інструментом для створення безбар’єрного та інклюзивного освітнього середовища й орієнтації на потреби учня в освітньому процесі. Завдання: - формувати загальні компетентності: ЗК-3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК-5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК-6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК-7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК-9 Здатність до міжособистісної взаємодії. ЗК-10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). - формувати фахові компетентності: СК-1 Усвідомлення сучасних концепцій і теорій функціонування, обмеження життєдіяльності, розвитку, навчання, виховання і соціалізації осіб з особливими освітніми потребами. СК-3 Здатність застосовувати психолого-педагогічні, дефектологічні, медико-біологічні, лінгвістичні знання у сфері професійної діяльності СК-11 Здатність дотримуватися основних принципів, правил, прийомів і форм суб’єкт-суб’єктної комунікації. СКУ-17 Здатність до реалізації базових знань про клінічні підходи до визначення труднощів функціонування дитячого організму при типовому та порушеному розвитку; особливості центральної нервової системи та вищих психічних функцій осіб з порушеннями мовлення для забезпечення ефективного логопедичного впливу на розвиток їхньої мовленнєвої діяльності у різні вікові періоди. - забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні спеціальних компетентностей в Центрі практичної підготовки «Центр інклюзивної освіти». 3. Результати навчання за дисципліною: РН 1. Знати сучасні теоретичні основи спеціальної освіти відповідно до спеціалізації, застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження у професійній діяльності, релевантні статистичні методи обробки отриманої інформації, узагальнювати результати дослідження. РН 2. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти. РН 3. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності у контексті професійних завдань. РН 4. Застосовувати для розв’язування складних задач спеціальної освіти сучасні методи діагностики психофізичного розвитку дітей, критично оцінювати достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рекомендації щодо створення найоптимальніших умов для здобуття освіти. РН 7. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом. РН 10. Здійснювати спостереження за дітьми з психофізичними порушеннями (інтелекту, мовлення, зору, слуху, опорно-рухових функцій тощо), реалізовувати корекційно-педагогічну роботу з урахуванням їхніх психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних освітніх потреб, можливостей та здібностей. РН 15. Застосовувати у професійній діяльності сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти; бібліотечні ресурси та технології, зокрема електронні; спеціальну апаратуру та інструменти. РН 16. Приймати обґрунтовані рішення з урахуванням цілей, ресурсних і законодавчих обмежень, ціннісних орієнтирів. РН 17. Мати навички самостійного навчання та пошуку необхідної інформації. РНУ 18. Застосовувати у професійній діяльності базові знання про клінічні підходи до визначення труднощів функціонування дитячого організму при типовому та порушеному розвитку; особливості діяльності центральної нервової системи та вищих психічних функцій; визначення локалізації мовленнєвих зон кори головного мозку та механізми порушень при їх ураженні для забезпечення ефективного логопедичного впливу при дизонтогенезі у різні вікові періоди. РНУ 23. Розуміти важливість відповідального ставлення до здоров’я та уміти раціонально використовувати ресурси особистості. РНД. Застосовувати МКФ як інструмент для прийняття ефективних рішень щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: онтогенез; ембрігенез; розвиток; критичні періоди розвитку; здоров'я; хвороба
Subjects: Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Depositing User: Лаборант Дарія Анатоліївна Кошман
Date Deposited: 16 Jun 2022 06:23
Last Modified: 16 Jun 2022 06:23
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41362

Actions (login required)

View Item View Item