Університетські студії

Дуля, Аліна Володимирівна and Клішевич, Наталія Анатоліївна (2022) Університетські студії [Teaching Resource]

[thumbnail of A_Dulia_US_0417_22.pdf] Text
A_Dulia_US_0417_22.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета – сформувати уявлення про основні питання самоорганізації, освітньої діяльності у закладі вищої освіти; особливості професії соціального працівника у сучасних реаліях; сформувати систему спеціальних знань у галузі лідерства служіння. Завдання навчальної дисципліни Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота таких загальних та спеціальних компетентностей: ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. СК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного). СК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна адвокація підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота таких загальних та спеціальних компетентностей: ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. СК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного). СК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна педагогіка підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота таких загальних та спеціальних компетентностей: ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Результати навчання за дисципліною: Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Університетські студії» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПР 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними подіями та явищами. ПР 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. ПР 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна адвокація підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Університетські студії» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПР 2. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних питань. ПР 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. ПР 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми. ПР 21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна педагогіка підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Університетські студії» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПР 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними подіями та явищами. ПР 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: освітній процес; університет, вища освіта, корпоративна культура; соціальний працівник;кваліфікаційні вимоги; професійні ролі; кваліфікаційні рівні; професійна діяльність; лідерствослужіння; взаємодія в команді; лідер
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: Аліна Володимирівна Дуля
Date Deposited: 31 Oct 2022 06:37
Last Modified: 31 Oct 2022 06:37
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42245

Actions (login required)

View Item View Item