Тренінг комунікативності та креативності

Дуля, Аліна Володимирівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Швед, Ольга Володимирівна (2022) Тренінг комунікативності та креативності [Teaching Resource]

[thumbnail of A_Dulia_TKtaK_0448_22.pdf] Text
A_Dulia_TKtaK_0448_22.pdf

Download (1MB)

Abstract

Мета – оволодіння теоретичними знаннями щодо організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу як засобу підвищення власного фахового рівня, а також формування у студентів навички ефективної взаємодії, креативності. Завдання навчальної дисципліни – формування вмінь та навичок міжособистісного спілкування, командної взаємодії та формування взаємної довіри; – підвищення рівня рефлексивності, створення мотивації для подальшого саморозвитку; – оволодіння мистецтвом комунікативності та креативності; – надання елементарних знань та навичок проведення тренінгу комунікативності та креативності. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота дисципліна «Тренінг комунікативності та креативності» забезпечує формування таких загальних та спеціальних компетентностей: ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. СК 10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення. СК 18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна педагогіка підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота дисципліна «Тренінг комунікативності та креативності» забезпечує формування таких загальних та спеціальних компетентностей: ЗК 5. Здатність планувати та управляти часом ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. СК 10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення. СК 14. Здатність до застосування методів менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу СК 18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері. СК 23. Здатність організовувати та проводити соціально-педагогічний тренінг з різними категоріями клієнтів. СК 24. Володіння навичками прикладної творчої діяльності, ігротехніками, методами арт-терапії. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна адвокація підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота дисципліна «Тренінг комунікативності та креативності» забезпечує формування таких загальних та спеціальних компетентностей: ЗК 5. Здатність планувати та управляти часом. ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. СК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи Результати навчання за дисципліною: Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Тренінг комунікативності та креативності» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми. ПРН 22. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна педагогіка підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Тренінг комунікативності та креативності» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПРН 2. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних питань. ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми. ПРН 6. Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях. ПРН 17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів. ПРН 27. Здатність використовувати різні види прикладної творчої діяльності, ігрові форми роботи з різними категоріями клієнтів. Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна адвокація підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Тренінг комунікативності та креативності» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми. ПРН 20. Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання. ПРН 21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.

Item Type: Teaching Resource
Uncontrolled Keywords: треннінг комунікативності; спілкування; комунікація; вербальна та невербальна комунікація; емпатія; толерантність; креативність; фантазія;конфлікти; безконфліктна взаємодія; творче мислення
Subjects: Це архівна тематика Київського університету імені Бориса Грінченка > Нормативні документи > Робочі програми навчальних дисциплін
Divisions: Це архівні підрозділи Київського університету імені Бориса Грінченка > Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти > Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Depositing User: Аліна Володимирівна Дуля
Date Deposited: 05 Dec 2022 09:38
Last Modified: 05 Dec 2022 09:38
URI: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42823

Actions (login required)

View Item View Item