Items where Division is "Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | З | К | Л | М | П | С | Х | Ц | Ч | Ш
Number of items: 39.

А

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2019) Практична граматика француузької мови [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2019) Теоретична фонетика французької мови [Teaching Resource]

Б

Боса, Віта Петрівна (2019) Conditions of preparation for future foreign language teachers means of modern information technologies In: «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», Переяслав-Хмельницький.

Боса, Віта Петрівна (2019) Formation of linguistic competence in future foreign language teachers during their specialty courses Одноосібна. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Боса, Віта Петрівна (2019) Critical reading [Teaching Resource]

Боса, Віта Петрівна (2019) Theoretical phonetics [Teaching Resource]

Боса, Віта Петрівна (2019) Practical phonetics [Teaching Resource]

Білик, Катерина Миколаївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення (французька мова)" [Teaching Resource]

В

Василенко, Мирослава Іванівна and Білик, Катерина Миколаївна (2019) Друга іноземна мова (французька) 1 курс [Teaching Resource]

З

Зверева, Марина Анатоліївна (2019) The working program on the academic discipline "The Second Foreign Language (French)" [Teaching Resource]

Зверева, Марина Анатоліївна (2019) The Second Foreign Language (French) [Teaching Resource]

Зверева, Марина Анатоліївна (2019) Literature of French-speaking countries [Teaching Resource]

Зверева, Марина Анатоліївна (2019) Critical and analytical reading in French [Teaching Resource]

Зверева, Марина Анатоліївна and Білик, Катерина Миколаївна (2019) Друга іноземна мова (французька) ІІ курс [Teaching Resource]

К

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2019) Cognition, language and society in the conceptual field “space” Науковий вісник Херсонського державного університету (35). pp. 46-50. ISSN 2663-2748

Л

Лягіна, Ірина Анатоліївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія і практика перекладу другої іноземної мови (французька)” для студентів 4 курсу спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії освітнього рівня першого (бакалаврського) спеціалізації: освітньої програми 291.00.01 Міжнародна інформація [Teaching Resource]

Лягіна, Ірина Анатоліївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Практична французька мова і переклад” для студентів 3 курсу спеціальності 035 Філологія освітнього рівня першого (бакалаврського) спеціалізації: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно) освітньої програми "Мова та література" (французька) [Teaching Resource]

Лягіна, Ірина Анатоліївна (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення (французька мова) для студентів 4 курсу напрямку підготовки 6.020303 Філологія (французька) мова і література освітнього рівня першого (бакалаврського) [Teaching Resource]

Лягіна, Ірина Анатоліївна (2019) Psychophysiological prerequisites for teaching fourth-grade students of French dialogic speech Priority directions of science development: abstracts of III international scientific and practical conference december 28-29, 2019. pp. 433-437. ISSN 978-966-8219-26-9

М

Махачашвілі, Русудан Кирилевна and Бахтіна, Анна Олегівна (2019) Емпіричний метод у дослідженні полілатеральності emoji Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 3 (43). pp. 141-144. ISSN 2409-1154

Махачашвілі, Русудан Кирилевна and Білик, Катерина Миколаївна (2019) Корпусне дослідження текстів рубрики «надзвичайні новини» у французькій, англійській та українській мовах Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 43 том 4, том 4 (43). pp. 151-154. ISSN 2409-1154

Махачашвілі, Русудан Кирилевна and Сидоркіна, Аліна (2019) New media discourse in Japan: nature, features and development Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (12). pp. 38-45. ISSN 2311-2425

П

Підіпригора, Юлія Георгіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Комунікативні стратегії іспанської мови" для студентів 6 курсу [Teaching Resource]

Підіпригора, Юлія Георгіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Друга іноземна мова" [Teaching Resource]

Підіпригора, Юлія Георгіївна (2019) Робоча програма дисципліни “Література країни, мова якої вивчається” для студентів 5 курсу [Teaching Resource]

Підіпригора, Юлія Георгіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Комунікативні стратегії іспанської мови" для студентів 5 курсу [Teaching Resource]

Підіпригора, Юлія Георгіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретична граматика (іспанська мова)" [Teaching Resource]

Підіпригора, Юлія Георгіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Світова література: Література Іспанії та Латинської Америки” [Teaching Resource]

Підіпригора, Юлія Георгіївна (2019) Робоча програма навчальної дисіипліни "Історія іспанської мови" [Teaching Resource]

С

Санжарова, Галина Федорівна (2019) program number №0243/19. Working program "Latin language and medical terminology" for students of the 1st year of specialization 227 Physical therapy, ergotherapy. Bachelor's educational level [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2019) program №0244/19. Working program "University Studies : Latin Language" for first-year students specialty 035 "Philology" specialization 035.04 Germanic languages and literature (translation included) for the educational program: translation; educational level: first (Bachelor) [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2019) program №0242/19. Work program. "Modern Linguistics: Latin" for students of the first year specialty 035 "Philology" [Teaching Resource]

Х

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2019) Пропозиції щодо покращення методичної підготовки майбутніх учителів і викладачів іноземної мови (на прикладі країн Західної Європи) Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами : тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав, 3 грудня 2019 року) / Гол. ред. К.І. Мізін; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уніве. pp. 68-70. ISSN 378.016 : 81’245’25 (477+100) (082)

Харченко Тетяна Гадульзянівна (2019) Теорія і практика гуманізації сучасної педагогічної освіти у Франції: автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. пед. наук : спец. : 13.00.01 „загальна педагогіка та історія педагогіки” / Т. Г. Харченко. – Луганськ., 2014. – 40 с 90219.

Ц

Цапро, Галина Юріївна and Логвиненко, Ганна Петрівна (2019) Creolization of the gastronomic ritual discourse (on the material of the film “Julie and Julia”) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія, 43 (5). pp. 91-94. ISSN 2409-1154

Ч

Чернецька, Надія (2019) Програма навчальна з практики усного та писемного мовлення (іспанська мова) [Teaching Resource]

Чернецька, Надія Валеріївна (2019) Я-студент навчальна робоча програма [Teaching Resource]

Чернецька, Надія Валеріївна (2019) Практика усного та писемного мовлення (іспанська мова) для студентів 1 курсу [Teaching Resource]

Ш

Шляхтенко, Олександр Юрійович (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення (іспанська мова)" для студентів 4 курсу [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Feb 7 02:05:22 2023 EET.