Items where Division is "Кафедра практичної психології" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | К | Л | С | Ц
Number of items: 31.

В

Вавілова, Альона Сергіївна (2018) Gender and age features of destructive perfectionism in children and adoloscens Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, Том 2 (1). pp. 14-20. ISSN 2312-3206

Вавілова, Альона Сергіївна (2018) The typological approach to academic perfectionism in adolescents Колективна (три і більше авторів). Theoretical and practical aspects of the development of modern science: the experience of countries of Europe and prospects for Ukraine: monograph. Baltija Publishing, Riga, Latvia.

Г

Греченко, Марія Сергіївна and Грубі, Тамара Валеріївна (2018) The study of the level of perfectionism of the personality in athletes of different levels of sportsmanship In: Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців, 15 листопада 2018 р. :, 15 листопада 2018 р, Кам’янець-Подільський.

Грубі, Тамара Валеріївна (2018) Gender and age peculiarities of the perfectionism of personality of scientific and pedagogical staff of the higher school Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» (2). pp. 137-143. ISSN 2312-3206

Грубі, Тамара Валеріївна (2018) Чинники розвитку професійної автономності науково-педагогічного персоналу вищої школи In: Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку, 12-13 квітня 2018 року, Київ.

Грубі, Тамара Валеріївна (2018) Main approaches to the definition of tolerance of gender Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (2(46)). pp. 5-14. ISSN 2219-2654

Грубі, Тамара Валеріївна (2018) Adaptation of the psychodiagnostic questionnaire "The big three perfectionism scale" Організаційна психологія. Економічна психологія. – Науковий журнал [за наук. ред. С.Д.Максименка та Л.М.Карамушки (2 (13)). pp. 24-34. ISSN 2411-3190

Грубі, Тамара Валеріївна (2018) Psychological peculiarities of perfectionism of scientific and pedagogical staff of the higher school Fundamental and applied researchers in practice of leading scientific schools. (28). pp. 181-189. ISSN 2313-7525

Грубі, Тамара Валеріївна and Карамушка, Людмила Миколаївна and Бондарчук, Олена Іванівна (2018) Diagnostic assessments of perfectionism and work addiction: psychological practical course Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, Кам’янець-Подільський.

Д

Дятленко, Наталія Михайлівна (2018) Diagnosis of children of early and preschool age [Teaching Resource]

Дятленко, Наталія Михайлівна (2018) Preschooler self-esteem: from diffuse feelings to first generalizations In: Всеукраїнська (з міжнародною участю)науково-парктична конференція "Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини", 19-20 квітня 2018 р., м. Тернопіль, Україна.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2018) About readiness of teachers to work in new conditions In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах», 30-31 травня 2018 року, Київ, Україна.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2018) Adaptation of freshmen students to the conditions of study at a high school In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя", 22-23 лютого 2018 р., м. Суми.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2018) The development of self-esteem in preschoolers: the formative stage In: II Міжнародна науково-практична конференція "Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень", 21 березня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

К

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2018) Робоча програма "Психосоматика" ППм 5 курс 2018 [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2018) Сrisis of identity of persons of teenage age in the period of transformational uncertainty Педагогічний процес: теорія та практика (3 (62)). pp. 84-90. ISSN 2078-1687, 2412-0154

Краєва, Оксана Анатоліївна (2018) The transformation of identity of teens of 13-14 years presented by the psychological factors connected with self-relation at the stage of transition of crisis of identity Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. (1). pp. 175-186. ISSN 2072-4772

Краєва, Оксана Анатоліївна (2018) Трансформація ідентичності підлітків 13-14 років, репрезентована психологічною складовою часу (“Минуле Я”, “Теперішнє Я”, “Майбутнє Я”) на етапі перебігу кризи ідентичності Гуманний розум [збірник наукових праць за матеріалами круглого столу «Проблема добра і зла у науковій спадщині Г.О. Балла» (24 травня 2018 р.)]. pp. 70-77.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2018) Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці Одноосібна. Іванченко І.В., Харків.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2018) To problem of psychological analysis of definition of "self-concept" in structure of personality of teens during transformation changes Міжнародне науково-практичне видання (3). pp. 58-67. ISSN 978-966-2760-85-9

Л

Литвиненко, Олена Олександрівна (2018) Peculiarities of Adaptation to the University of Internally Displaced First-Year Students Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни (ІІІ). pp. 303-311. ISSN 978-966-2760-85-9

Литвиненко, Олена Олександрівна (2018) Psychological Maintenance of Deaf Students as a Condition of their Personal Formation Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (29). pp. 67-72. ISSN 2311-2409

Лозова, Ольга Миколаївна (2018) Психосемантика страху в читацькій рецепції текстів жанру «хоррор» Колективна (три і більше авторів). Depression. Selected nutritional, psychological and humanistic aspects: monograf.Talkom, Gdańsk-Kijów.

Лозова, Ольга Миколаївна (2018) Comparative psychological analysis of author's and psychotherapeutic fairy tale Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (1(19)). pp. 87-93. ISSN 2078-2128

Лозова, Ольга Миколаївна (2018) Attribution of competent reading for characters european national literature Scientific Journal "Science Rise" (11). pp. 32-35. ISSN 2313-8416, 2313-6286

Лозова, Ольга Миколаївна and Дробот, Ольга Вячеславівна (2018) Cognitive-personal characteristics of worrys adults about health Педагогічний процес: теорія та практика (3(62)). pp. 54-63. ISSN 2078-1687 INDEX COPERNICUS

С

Савченко, Валентин Михайлович (2018) The level of spiritual development of people, suffering from chronic diseases, and its links with medical health indicators Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики : Матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 15 травня 2018 р., м. Київ / МОН України, Київ. ун-т імені Бориса Грінченка. pp. 23-30.

Старинська, Наталія Володимирівна (2018) Professional identity of psychology students Теорія і практика сучасної психології (5). pp. 162-166. ISSN 1813-3405

Старинська, Наталія Володимирівна (2018) Structure of properties of the self-actualizing person of students Колективна (три і більше авторів). "Baltija Publishing", Poland.

Ц

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2018) The role of mechanisms of psychological defense in the structure of the emotional intelligence Педагогічний процес: теорія і практика (серія: психологія) (3). pp. 63-67. ISSN 2412-0154; 2078-1687

Циганчук, Тетяна Володимирівна and Черкасова, Анастасія Андріївна (2018) The phenomenon of patriotism in the representations of ukrainians Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (20). pp. 80-85. ISSN 2078-2128

This list was generated on Tue Feb 7 02:05:29 2023 EET.