Items where Division is "Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | К | М | Н | П | Р | С | Т | Ю
Number of items: 36.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2013) Развитие сельской школы Украины в условиях либерализации общественной жизни (1958 - 1964) "Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики". (7-8). ISSN 2223-2982

Іванюк, Ганна Іванівна (2013) Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х - 90-ті рр. ХХ ст.) Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (15). pp. 271-279. ISSN 2309-9127

Іванюк, Ганна Іванівна (2013) The trends of village school development in Ukraine (1973 - 1991) European applied sciences (9-1). pp. 50-52. ISSN 2195-2183

Іванюк, Ганна Іванівна (2013) Actualization of personal-centered pedagogy of Vasyl Sukhomlynskyi in the context of development of village school in Ukraine European applied sciences (7-1). pp. 107-109. ISSN 2195-2183

Іванюк, Ганна Іванівна (2013) Идеи новаторской педагогики в деятельности сельской школы Украины (60-е - 90-е гг. ХХ ст.) Социально-гуманитарній вестник Юга России (7(38)). pp. 24-28. ISSN 2077-9240

А

Антипін, Євген Борисович (2013) Характеристика історіографії та джерельної бази дослідження проблеми наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (15). pp. 14-17.

Б

Била, Ирина Николаевна (2013) Детская творческая конструктология Одноосібна. LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия.

В

Венгловська, Олена Анатоліївна (2013) Джерельна база дослідження розвитку дошкільної освіти на Київщині в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (15). pp. 110-115.

Г

Гріньова, Ольга Михайлівна and Диба, Наталія Миколаївна (2013) Activization of older preschool aged children creative capabilities with psychological training Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку: Збірник матеріалів Міжнародної заочної науково-практичної конференції. pp. 47-55. ISSN 978-617-7121-18-2

Д

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2013) Методичне забезпечення освітньої роботи, спрямованої на ознайомлення дітей 5-річного віку з професіями дорослих In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасні п'ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку", 04.06.2013, м.Київ.

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2013) Підготовка студентів до творчої педагогічної діяльності в процесі вивчення навчальних дисциплін педагогічного циклу Сучасні проблеми педагогіки і психології та їх роль в сучасному суспільстві: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції.

К

Куземко, Леся Валентинівна (2013) Questions of quality of professional preparation of educators to realization of individual approach with the children Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу : Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України».

М

Машовець, Марина Анатоліївна (2013) Формування логіко-математичних уявлень у дітей 5-річного віку засобами природи In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасні п'ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку", 04.06.2013, м.Київ.

Мельник, Інна Сергіївна (2013) Педагогічна психологія: дошкільний вік. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта». Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Метелюк, Валентина Іванівна (2013) Національний характер: консерватизм і зміни Вісник психології і педагогіки (13).

Музика, Олександр Леонідович and Музика, Олена Оксентівна (2013) Value orientation and psychological support of gifted children // На злеті думки. Залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької роботи: зб. доповідей та тез науково-практичної конференції. – Житомир: МАН, Житомирське регіональне відділення, 2013. (1). pp. 6-11.

Н

Новик, Ірина Михайлівна (2013) Diagnosis of cognitive interests of pupils of 6-7 years as a component of professional training of the future teachers of primary schools Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология (3). pp. 200-202.

П

Подофєй, Світлана Олексіївна (2013) Я-концепция подростка-диабетика и исследование его отношений к значимым другим "Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики". (11-12). pp. 57-60. ISSN 2223-2982

Подофєй, Світлана Олексіївна (2013) Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків з психосоматичними захворюваннями Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, 3. pp. 80-85. ISSN 978-966-8840-95-7

Прошкуратова, Тамара Сергіївна and Юрченко, Віктор Іванович (2013) Practical training of students - one of the main objectives of teacher education Початкова школа (10). pp. 47-49. ISSN 0131-5358

Р

Руденко, Людмила Степанівна (2013) Змістово-методичне забезпечення підготовки магістрантів дошкільної освіти до розвитку дитячої обдарованості Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 340-342.

Руденко, Людмила Степанівна (2013) Змістово-методичне забезпечення підготовки магістрантів дошкільної освіти до розвитку дитячої обдарованості Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави.

Руденко, Людмила Степанівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2013) Діагностика творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку Вихователь-методист дошкільного закладу (8).

С

Сітцева, Марина Вікторівна (2013) Сутність та структура мультиплікаційного образу Психологія особистості. Науковий журнал (1). pp. 165-172.

Сітцева, Марина Вікторівна (2013) Моральний розвиток дитини засобами мультиплікації в умовах агресивного медіа-простору Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. Серія Педагогічні науки (13). pp. 32-37.

Сітцева, Марина Вікторівна (2013) Мультиплікаційний сюжет як засіб морального розвитку дитини Вісник Одеського національного університету. Психологія (4). pp. 278-284.

Сітцева, Марина Вікторівна (2013) Психологічні особливості дитячої мультиплікації як жанру екранної культури Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка (8). pp. 385-392.

Сітцева, Марина Вікторівна (2013) Застосування мультиплікаційних образів у розвитку обдарованості дитини Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : Зб. наук. праць (10). pp. 81-88.

Сітцева, Марина Вікторівна (2013) Психологічні проблеми та ризики перегляду дітьми мультиплікації Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. Збірник наукових праць (19). pp. 109-112.

Січкар, Алла Дмитрівна (2013) Идеи деятельносного подхода в педагогическом наследии Ксении Маевской Социально-гуманитарній вестник Юга России (10). pp. 47-54. ISSN 2077-9240

Січкар, Алла Дмитрівна (2013) Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України в кінці ХІХ - першій третині ХХ століття: історіографія, джерельна база дослідження Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (15). pp. 649-653.

Т

Теплюк, Анна Анатоліївна (2013) ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ДОВІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: (39). pp. 265-271.

Терещенко, Людмила Анатольевна (2013) Вплив педагогічної оцінки на виникнення шкільної тривожності у першокласників Практичний психолог: Школа. pp. 27-34.

Терещенко, Людмила Анатольевна (2013) Девіантна поведінка підлітків як соціально-педагогічна проблема Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка., 10. pp. 675-683.

Ю

Юрченко, Віктор Іванович (2013) Prospective taecher practical training as a factor of their identity professionalization Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 29, Том V: ТЕМАТИЧНИЙ ВИПУСК "Міжнародні Челпанівські читання", 29 (5). pp. 320-325. ISSN 978-966-8840-95-8

Юрченко, Віктор Іванович (2013) The forming of students` communicative competence is the important task of the primary school Імідж сучасного педагога (4). pp. 59-62. ISSN 2221-6316

This list was generated on Mon May 20 02:05:15 2024 EEST.