Items where Year is 2006

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ц | Ю
Number of items: 111.

Є

Єжова, Тетяна Євгенівна (2006) Formation and development of the professional education system for persons with audition disturbances in Ukraine PhD thesis, Інститут спеціальної педагогіки АПН України.

А

Александрова, Олена Станіславівна (2006) Общественные отношения в цивилизации канибалов: балансирование над пропастью?(к проблеме соотношения конкуренции и партнерства в социуме) Культура народов Причерноморья. pp. 41-48.

Александрова, Олена Станіславівна (2006) Конкуренция и партнерство - два основных способа взаимодействия субъектов экономики: философский анализ In: Человек в условиях техногенной цивилизации.

Б

Безпалько, Ольга Володимирівна (2006) The social and educational work with children and young people in local communities: theoretical and methodological basis Одноосібна. Науковий світ, Київ.

Безпалько, Ольга Володимирівна and Лях, Тетяна Леонідівна (2006) The experience of partnership in the framework of the project "Improvement of social services to children and families in the community" Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді (Інформаційно-методичні матеріали за підсумками проекту "Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді" 2003-2006 рр.). pp. 73-76.

Бондарева, Олена Євгенівна (2006) Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв'язку через жанрове моделювання Одноосібна. Четверта хвиля, Київ.

Борисюк, Ірина Василівна (2006) The Style-Forming Functions of the Mythic and Ritual Forms in the 80s Generation’s Poetry (V.Herasymyuk, I.Rymaruk, I.Malkowych) PhD thesis, Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Борисюк, Ірина Василівна (2006) “... і Бог став жінкою, деревом, травою і вином...” (Роздуми про поезію І.Маленького) Слово і час (11). pp. 43-49. ISSN 0236-1477

Буйницька, Оксана Петрівна (2006) Використання нових інформаційних технологій у позакласній роботі з фізики Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми / збірник наукових праць (12). pp. 182-184.

Буйницька, Оксана Петрівна (2006) Ігри на уроках фізики Фізика та астрономія в школі (6). pp. 24-31.

В

Вакуліч, Тетяна Михайлівна (2006) Psychological factors of preventing Internet-addiction of teenagers PhD thesis, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України .

Вембер, Вікторія Павлівна (2006) Навчально-методичні вимоги до електронного підручника Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць (4(11)). pp. 50-56.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2006) Stages of formation the phonetic principle of the Ukrainian orthography Soucasna ukrajinistika Problemy iazyka, literatury a kulturu. pp. 107-113. ISSN 0231-634X

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2006) Проблеми становлення українського правопису в світлі праць Михайла Максимовича “Я син свого народу”. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого).. pp. 143-149. ISSN 966-8547-39-Х

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2006) Українці XVI – XVII ст. крізь призму мови (на матеріалі житійно-повістевих та ділових пам’яток) Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія (33). pp. 214-219. ISSN 966-7486-15-Х

Ворон, Марина Василівна (2006) Everyone has the right to education Управління освітою: часопис для керівників освітньої галузі (20(146). pp. 8-9.

Ворон, Марина Василівна (2006) Inclusive education: the Ukrainian realities Управління освітою: часопис для керівників освітньої галузі (23(143). pp. 17-18.

Ворон, Марина Василівна (2006) Model-active public school. Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності .

Г

Гавриш, Наталія Василівна (2006) Діти і соціум. Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Колективна (три і більше авторів). Альма-матер, Київ.

Гальчук, Оксана Василівна (2006) Слово, пропущене крізь серце: Олена Теліга і Микола Зеров На сторожі цілості, щастя і могутності більшої родини - нації [Текст] Матеріали наукової конференції. pp. 117-121.

Гальчук, Оксана Василівна (2006) Втеча від великих ловів, або Дві смерті Миколи Зерова Слово і час (4). pp. 19-34. ISSN 0236-1477

Гальчук, Оксана Василівна (2006) Трагічний Прометей: від Есхіла до Тичини Київська старовина (26). pp. 67-77.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2006) Nature and broadcasting: Baby: two problems, one solution матеріали міського семінару ["Природоохоронне виховання в дошкільних навчальних закладах міста Києва"]. pp. 11-16.

Гордієнко, Наталія В'ячеславівна (2006) Навчальна програма з предмету «ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» ФОНЕТИКА [Teaching Resource] (Unpublished)

Грипас, Оксана Юріївна (2006) СЕМАНТИЧНА І ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДИКАТІВ З ЛОКАТИВНИМИ ПОШИРЮВАЧАМИ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 9. Актуальні проблеми сучасного мовознавства.. ISSN ДК 217

Грипас, Оксана Юріївна (2006) ПРЕДИКАТИ КАУЗАЦІЇ ПОСЕСИВНИХ ВІДНОШЕНЬ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови.. ISSN КВ 8816

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2006) Pеалізація принципу наступност і в процесі вивчення фразеології Педагогічний процес: теорія та практика (6). pp. 37-41. ISSN 2078-1687

Доценко, Олена Леонідівна (2006) IMPLEMENTATION NOTES lexical means EXPOSURE BY LAW Discourse (ON THE RUSSIAN COURT OF STATEMENTS OF LAWYERS) Функционирование языка и речи. .

Доценко, Олена Леонідівна (2006) COMMUNICATION INTENTION OF PARTICIPANTS OF COURT AND ALSO MEANS OF DISCOURSE OF EXPRESSION Речевая коммуникация на современном этапе: социальные, научно-теоретические и дидактические проблемы: Материалы Междунар. научн.-метод. конф. Москва, 5-7 апреля, 2006. .

Доценко, Олена Леонідівна (2006) Semantic and pragmatic syntax: features express modality Одноосібна. К.: Міленіум, м. Київ.

К

Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна (2006) Українська мова: практикум з орфографії та пунктуації Київ.

Коваленко, Олена Володимирівна (2006) Спадщина С.Ф. Русової і дошкілля початку XXI сторіччя Дитячий садок.

Ковальчук, Василь Іванович (2006) Formation of the mission and objectives in the strategic management of educational institutions. Вища освіта України. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" (Д.3,Т3). pp. 372-377.

Ковальчук, Василь Іванович (2006) Strategy in Vocational School Management Педагогіка і психологія професійної освіти (6). pp. 199-204.

Кочерга, Олександр Васильович (2006) Psychophysiological factors and child development in the works S.F.Rusovoyi Просвітницька діяльність Софії Русової: збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна. Випуск V. Том І. pp. 205-210.

Кочерга, Олександр Васильович (2006) Psychological and Teaching and psyhofyzyolohycheskye and chief problems of preschool education Педагогічний процес: теорія та практика, 5. pp. 202-212. ISSN 2078-1687

Кочерга, Олександр Васильович (2006) Physiological characteristics of the activities of girls and boys (Why do girls and boys experience the world differently) Початкова школа (12). pp. 8-12. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2006) Children’s psychophysiology at the age 1-3 Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 966-8651-59-6

Кочерга, Олександр Васильович (2006) Psychophysiology of early childhood Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 966-8651-59-6

Кочетова, Т.Ф. (2006) Як утворюються дощ, град, сніг. Початкова освіта (1). pp. 22-23.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2006) Role of ethical know ledge assimilation ethical norms younger students: psychological aspects Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць . pp. 165-171.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2006) Development of responsibiliti of primary school-agel children as social and psychological background of society democratisation XXI століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали п'ятої міжнародної науково-теоретичної конференції. 26-27 травня 2006р. м. Київ. //Книга V. Соціально-психологічні аспекти альтернативних моделей розвитку суспільства. pp. 89-93.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2006) Мудрість як інтегральне особистісне новоутворення Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Психологія (Вип. 1). pp. 67-73.

Л

Лахно, Наталія Валентинівна (2006) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВАЛЕНТНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського (6). pp. 75-81.

Лахно, Наталія Валентинівна (2006) The prefixal concord of the verbs of movement in the modern Ukrainian language. PhD thesis, НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.

Лозова, Ольга Миколаївна (2006) Psychosemantics of Ethnic Consciousness: Issues and Trends Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО (12). pp. 162-168.

Лозова, Ольга Миколаївна (2006) Psychosemantics of Text: Cross-cultural Approach Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г. Сковороди. (9). pp. 93-96.

Лозова, Ольга Миколаївна (2006) Subjective semantics of action: age aspect Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. пр.. pp. 43-49.

Луцюк, Микола Володимирович (2006) Старозавітна повістева притча: історико-літературний контекст Актуальні проблеми слов’янської філології (11). pp. 531-538.

Любарова, Віра Миколаївна and Марковська, Тетяна (2006) У краплині води відбивається світ Шкільний світ.

Лях, Тетяна Леонідівна (2006) History of the development of the socio-pedsgogical activities run by volunteers abroad Волонтерство як ресурс соціальної роботи у громаді : зб. ст. міжнар. наук. конф. для студ. та аспір. „Обличчя соціальної держави” (Київ, 22–23 берез. 2006 р.) . pp. 61-70.

Лях, Тетяна Леонідівна (2006) Resource and Counseling Center Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді (Інформаційно-методичні матеріали за підсумками проекту "Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді" 2003-2006 рр.). pp. 22-29.

Лях, Тетяна Леонідівна and Леоненко, Катерина Павліна (2006) Citizen involvement in volunteer activities Волонтерство як ресурс соціальної роботи у громаді : зб. ст. міжнар. наук. конф. для студ. та аспір. „Обличчя соціальної держави” (Київ, 22–23 берез. 2006 р.). pp. 54-57.

Лісова, Світлана Іванівна (2006) РОЗВИТОК ФОНЕТИЧНОГО СЛУХУ ТА ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ НПУ ім. М.П. Драгоманова.

М

Масімова, Лариса Гагіківна (2006) Терпимість та нетерпимість у міжкультурних відносинах (на матеріалі публіцистики Умберто Еко) Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадського (5). pp. 265-267. ISSN 5-7763-9818-5

Меленець, Людмила Іванівна (2006) Evolution of christmas toys, or ritual "obligations" of new year and christmas toys Дитячий садок (48). pp. 4-5.

Меленець, Людмила Іванівна (2006) January frost is coming and the Epiphany is gathering children on the river. Summary of physical education classes for preschool children Часопис "Дитячий садок" (43). pp. 2-3.

Миколенко, Наталія валеріївна (2006) М.М.Бахтин и проблема развивающего диалога в отечественной психотерапии Журнал практикующего психолога (12). pp. 188-199.

Молчанов, Ігор Миколайович and Мова, В.И. and Стрюченко, В.А. (2006) Intellectualization computers - Challenges and Opportunities «Штучний інтелект» (3). pp. 15-20. ISSN 1561-5367

Моляко, Валентин Олексійович and Музика, Олександр Леонідович and Музика, Олена Оксентівна (2006) Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень Колективна (двоосібна). Вид-во Рута, Житомир.

Музика, Олена Оксентівна (2006) Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. – К.: Грамота, 2006. – Ч.2. – С.116-121..

Н

Назаренко, Світлана Валеріївна (2006) Flora of America Біологія (1). pp. 14-16.

Назаренко, Світлана Валеріївна (2006) Life in the name of science. Biography of Nikolai Vavilov Біологія (27). pp. 3-5.

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2006) Особлива місія дошкільної освіти Дошкільне виховання (4). pp. 3-7. ISSN 0321-1401

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2006) Усе має свій початок Початкова школа (8). pp. 1-5.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2006) Профільна школа в категоріях цілей і цінностей освіти Профільне навчання: Теорія і практика : Зб. наук. праць. pp. 15-22.

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2006) Investigation of the features of the relationship between sensory speech and motor activity of young children Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / За ред. С.Д. Максименка/ Проблеми загальної та педагогічної психології, VІІІ (4). pp. 267-273. ISSN 966-7913-01-5, 966-7569-98-5, 966-8840-05-4.

Остапченко, Олена Вадимівна and Радченко, Антоніна Федорівна (2006) Тестовые завания по украинскому языку для поточного, тематического и итогового контроля: Учебное пособие для студентов Київський національний університет, Київ.

П

Павлюк, Валерій Валерійович and Сердюк, Віра and Акаєв, Шаміль (2006) Контроль і ревізія (навчальний посібник) In: Контроль і ревізія. Центр навчальної літератури, Київ, pp. 1-196. ISBN 996-364-161-4

Подоляк, Людмила Григорівна and Юрченко, Віктор Іванович (2006) Psychology of higher school:train aid ТОВ «Філ-студія», м. Київ. ISBN 966-8527-33-Х

Поліщук, Ярослав Олексійович (2006) Критерії сучасної історії літератури UCRAINICA II SOU ý ASNÁ UKRAJINISTIKA Problémy jazyka, literatury a kultury (2). pp. 315-322.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2006) Керувати культурно — керувати ефективно! (Аналіз підходів до визначення сутності поняття "культура управління") "Гуманітарні науки" науково-практичний журнал (1). pp. 24-29.

Приходько, Оксана Павлівна (2006) The problems of computer use in the theory and practice of teaching blind people Сучасні методи і засоби комп'ютерної освіти для осіб з обмеженими фізичними можливостями: міжнародний семінар, 18-20 грудня 2005 року, м. Київ. pp. 101-105.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2006) Дисципліна „Гуманітарні проблеми Інтернету” у системі підготовки магістрів з документознавства та інформаційної діяльності Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. pp. 183-184.

Пітенко, Сергій Леонідович (2006) Accounting the peculiarities of body structure for the formation of long-term adaptation to physical stress DURING sports activities. «Теорія і методика фізичного виховання і спорту» Науково-теоретичний журнал, Київ: Олімпійська література. – 2006. . – №3. – С. 16 – 20..

Р

Редька, Інна Анатоліївна (2006) Синестезійний оксюморон: поетика відчуттєвих протиріч автора (лінгвокогнітивний підхід) (на матеріалі поезії Е. Бішоп, С. Плат та А. Секстон) Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. – Вип. 17. – С. 306–309..

Редька, Інна Анатоліївна (2006) Структура концепту КОЛІР та особливості його мовленнєвого втілення у художніх фотизмах (на матеріалі американської жіночої поезії середини ХІХ – кінця ХХ ст.) Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: філологія, педагогіка, психологія. – К.: КНЛУ, 2006. – Вип. 13. – С. 44–48..

Редько, Сергій Іванович (2006) ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЕКОНОМІЧНОГО ВУЗУ Гуманітарний вісник Переяслав-ХмельницькогоиДержавного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (Спец в). pp. 420-425. ISSN 966-8743-01-6

Редько, Сергій Іванович (2006) Розвиток управлінських здібностей студентів засобами психологічного тренінгу Неперервна професійна освіта:теорія і практика (1-2). pp. 94-101. ISSN 1609-8595

Ригованова, Вікторія Анатоліївна (2006) КОНЦЕПТУАЛЬНА Й МОВНА КАРТИНИ СВІТУ ЯК ПОХІДНІ ЕТНІЧНИХ МЕНТАЛІТЕТІВ Лінгвістичні студії (14).

Романенкова, Юлія Вікторівна (2006) До питання про атрибуцію портрета Шарля Французького, сеньйора Ангулемського, в дитинсті (з колекції музея образотворчих мистецтв Орлеана) мистецтвознавчі записки.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2006) Етапи формування індивідуального стилю Россо Фьорентіно: французький період Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2006) Круговорот маньеризма в Европе: основные направления диффузии стиля Cogito (1). pp. 249-262.

С

Сегеда, Тетяна Прокопівна (2006) About participation of smooth muscle of vascular wall in reactions on damage Сімейна медицина. – 2006. – №2. – С. 117-119..

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2006) Педагогічні технології: коротка характеристика сутнісних ознак Педагогічний процес: теорія та практика (2). pp. 127-131. ISSN 2078-1687

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2006) Basics of pedagogical creativity Міленіум. ISBN 966-80-63-87-7

Слюсаревський, Назар Миколайович (2006) Простір ідеологічного самовизначення громадян України: основні напрямки Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (723). pp. 220-225.

Смольникова, Галина Валентинівна (2006) It is important to understand each other Дошкільне виховання (11). pp. 14-15. ISSN 0321-1401

Софій, Наталія Зіновіївна and Ворон, Марина Василівна (2006) Philosophy of social-oriented education Післядипломна освіта в Україні (9). pp. 33-35.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2006) On the question of the formation of professional culture of future professionals - social workers Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (1). pp. 469-474.

Стаднік, Надія Вікторівна (2006) Вплив батьків на виховання відповідальності у дітей шестирічного віку Рідна школа (19).

Стаднік, Надія Вікторівна (2006) Технологія психолого-педагогічної допомоги батькам у вихованні у дітей молодшого шкільного віку відповідальності Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (9).

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2006) Formation of tolerance values in primary school children Теоретико-методичні проблеми виховання учнів загальноосвітніх шкіл. pp. 60-63.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2006) Мариністичні мотиви в поезії Богдана-Ігоря Антонича і Святослава Гординського Наукові праці: Науково-методологічний журнал. , 56 (46). pp. 104-106. ISSN 1609-7742

Сінченко, Олексій Дмитрович (2006) The horizon of expectations and its functioning in the literary process (on the materials of the Ukrainian Literature of 1920-30ies) PhD thesis, НАН України.

Т

Тимчик, Олеся Володимирівна (2006) Physico-chemical and biological properties landomycin E and its cultural production STREPTOMYCES GLOBISPORUS 3-1 [text] Abstract. Thesis ... candidate. Biol. Sciences: 03.00.07 / AV Tymchyk; Institute of Microbiology and Virology. DC Zabolotnoho NAS of Ukraine. - K., 2006. - 22 p. PhD thesis, Інститут мікробіології та вірусології імені Д.К. Заболотного.

Ткачишина, Оксана Романівна (2006) Features of dynamics of indicators of social and psychological adaptation of students - the future experts in computer technologies Актуальні проблеми психології. − Т. І.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: зб. наук. праць, І (18). pp. 119-123.

Ткачишина, Оксана Романівна (2006) Psychosocial adaptation of the individual as an integral part of socialization Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, VIII (1). pp. 341-348.

Ткачишина, Оксана Романівна (2006) Conditions for successful social and psychological adaptation of students - future specialists in computer technology Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць, 5 (16). pp. 181-184.

Ткачишина, Оксана Романівна (2006) The problem of socio-psychological adaptation of students - future specialists in computer technology Педагогічні науки: зб. наук. праць (41). pp. 387-391.

Ткачишина, Оксана Романівна (2006) Socio-psychological training as a means of increasing the adaptability of students In: Образ российской психологии в регионах страны и в мире: Материалы международного Форума. Институт психологии РАН, Москва, pp. 384-389.

Тур, Микола Григорович (2006) Легітимаційний потенціал суспільної угоди Практична філософія (2). pp. 131-141.

Тур, Микола Григорович (2006) Некласичні підходи рефлексії легітимаційної проблематики в контексті розвитку соціальних наук Філософія освіти (2). pp. 138-155.

Тур, Микола Григорович (2006) Демократичний процес і правова держава: проблеми легітимації Демократичний розвиток України. Матеріали конференції. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (1). pp. 149-164.

Тур, Микола Григорович (2006) Переопис словників як легітимація в утопічному проекті Р.Рорті Практична філософія (1). pp. 149-164.

Тур, Микола Григорович (2006) Онтологічно-сакральна легітимація Практична філософія (3). pp. 202-214.

Тур, Микола Григорович (2006) Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів Одноосібна. ПАРАПАН, м. Київ.

Тур, Микола Григорович (2006) Комунікативна влада: утопія чи реальність? Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід. 211 -220.

Ц

Цюман, Тетяна Петрівна (2006) Mobile and consulting group Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді (Інформаційно-методичні матеріали за підсумками проекту "Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді" 2003-2006 рр.). pp. 30-36.

Цюман, Тетяна Петрівна (2006) Public Service Social Adaptation Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді (Інформаційно-методичні матеріали за підсумками проекту "Покращення якості соціальних послуг дітям та сім`ям в громаді" 2003-2006 рр.). pp. 63-66.

Ю

Юніна, Ольга Євгенівна (2006) ВИКОРИСТАННЯ ІГОР НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ In: ІІ регаональна науково-практична конференція "Психолого-педагогічні та соціальні аспекти шкільної дезадаптації на початковому етапі шкільного навчання", м. Луганськ.

This list was generated on Mon May 20 02:00:24 2024 EEST.