Items where Division is "Кафедра музикознавства та музичної освіти" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 59.

Ізваріна, Олена Миколаївна (2017) Поліфонія [Teaching Resource]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2017) Історія естради [Teaching Resource]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2017) Музично-теоретичні студії. Сольфеджіо [Teaching Resource]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2017) Музично-теоретичні студії. Теорія музики [Teaching Resource]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2017) Музично-теоретичні студії. Теорія музики [Teaching Resource]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2017) Industrial / Continuous (Pedagogical) Practice. [Teaching Resource]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2017) Industrial pre-diploma / Pedagogical (Production (pedagogical) practice) [Teaching Resource]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна and Бацак, Костянтин Юрійович (2017) University Studios [Teaching Resource]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна and Ткач, Марія Михайлівна (2017) Hermeneutic methods in the professional training of the future teacher of musical art Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, 2. pp. 114-123. ISSN 2308-5126; 978-966-2760-64-4

Вишинський, Віталій Володимирович (2017) History of Foreign Music (VІІ semester, 2017) [Teaching Resource]

Вишинський, Віталій Володимирович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія та теорія музики" [Teaching Resource]

Вишинський, Віталій Володимирович (2017) History of Music (III-IV semester, 2017) [Teaching Resource]

Вишинський, Віталій Володимирович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія української музики" [Teaching Resource]

Вишинський, Віталій Володимирович (2017) Asteroids Колективна (двоосібна). Lat&K, Київ.

Коваль, Анастасія Станіславівна (2017) Hermeneutic circle in development of methodological culture of future music teacher Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (2). pp. 154-158. ISSN 2518-766Х

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Наукова спадщина Івана Зязюна в інноваційному просторі мистецької освіти In: І Міжнародна науково-практична конференція "Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього", 30-31 березня 2017 року, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Congeniality in hermeneutical sense of art education Quality, Mobility and Globalization in the Higher Education System. pp. 81-87. ISSN 978-1-63484-986-9

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Pedagogy understanding of spiritual development through arts Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 3 (78). pp. 173-179. ISSN 2220-6310

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Мистецька освіта в контексті нової педагогічної парадигми Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (2). pp. 3-7. ISSN 2518-766Х

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Виховний потенціал трансцендентних духовних цінностей в сфері музичного мистецтва Мистецтво та освіта (1). pp. 2-7. ISSN 2308-8885

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) The national idea in the content of professional training’s future teachers of musical art Вісник Прикарпатського університету (30-31). pp. 43-47. ISSN 2411-1007

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Цілісність особистості в контексті міждисциплінарної інтеграції у вищій мистецькій освіті Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти (22(27)). pp. 8-12.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Феноменологічний діалог/полілог в організації навчальної діяльності магістрів музичного мистецтва Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (152). pp. 25-27. ISSN 2415-7988

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі [Teaching Resource]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки [Teaching Resource]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Стратегії розвитку науки [Teaching Resource]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Transdisciplinarity in the realization of art's spiritual potential Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration (8). pp. 177-182. ISSN 2218-8584

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Hermeneutic senses in artistic education In: Modern Tendencies in the Pedagogical Science of Ukraine and Israel: the way to integration, 11-14 вересня 2017 року, Південноукраїнський університет імені К.Д.Ушинського, Одеса, Україна.

Олексюк, Ольга Миколаївна and Коваль, Анастасія Станіславівна (2017) Hermeneutic principles of musical education: interpretation discussion Освітологія / українсько-польський щорічник (6). pp. 136-142. ISSN 2226-3012

Олексюк, Ольга Миколаївна and Ткач, Марія Михайлівна and Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2017) The principle of fractal harmony in the spiritual musician-teacher’s self-development Educational Researcher, 2 (46). pp. 925-934. ISSN 0013-189X

Тадеуш, Олена Миколаївна (2017) Навчальна (пропедевтична) практика (3 курс) [Teaching Resource]

Тадеуш, Олена Миколаївна (2017) Музична педагогіка (3 курс) [Teaching Resource]

Тадеуш, Олена Миколаївна (2017) Виробнича переддипломна / Педагогічна практика (6 курс) [Teaching Resource]

Тадеуш, Олена Миколаївна (2017) Виробнича переддипломна / Педагогічна практика (5 курс) [Teaching Resource]

Тадеуш, Олена Миколаївна (2017) Музична педагогіка (4 курс) [Teaching Resource]

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2017) Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики через емоційне сприйняття творів хорового мистецтва Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки (1). pp. 171-173. ISSN 2522-1736

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2017) Efficiency of forms, methods, tools and types of training in the process of forming the methodical competence of future music teachers Theoretical Sciences, Applied Sciences and technologies intheUnited States and Europe (9). pp. 22-24.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2017) Етапи формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (150). pp. 274-276. ISSN 978-966-7406-57-8

Ткач, Марія Михайлівна (2017) "Системи музичної освіти зарубіжних країн" [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Multimedia technology in musical and theoretical training of future music teachers Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (2). pp. 164-167. ISSN 2518-766Х

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Поліфонія [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Сольфеджіо [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Сольфеджіо [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Гармонія [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Аналіз музичних творів [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Сольфеджіо [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Аналіз музичних творів [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Аналіз музичних творів [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Гармонія [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Гармонія [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Поліфонія [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна and Мастерських, Олександр Миколайович (2017) Хрестоматія з гармонічного аналізу [Teaching Resource]

Ягодзинська, Ірина Олександрівна (2017) Learning program of the discipline "Music-theory studies: Solfedgio" grade 3, Music art Solo singing [Teaching Resource]

Ягодзинська, Ірина Олександрівна (2017) Learning program for discipline "History of Music: History of Western Music" for 1 grade students specialization 025 Music art, Solo singing, educational level 1 bachelor [Teaching Resource]

Ягодзинська, Ірина Олександрівна (2017) Learning program for discipline "History of Music" for I grade students of specialization 025 "Music art", educational level 1 bachelor [Teaching Resource]

Ягодзинська, Ірина Олександрівна (2017) Learning program of discipline "Music-theory studies; Solfedgio" for 2 grade students specialisation 025 Music art Solo singing Educational level 1 bachelor [Teaching Resource]

Ягодзинська, Ірина Олександрівна (2017) Learning program of discipline "Music-theory studies: Harmony" for 3 grade students 06.020202 Music art Solo singing Educational level 1 bachelor [Teaching Resource]

Ягодзинська, Ірина Олександрівна and Вишинський, Віталій Володимирович (2017) Distance Learning for Music Disciplines in Higher Education: Challenges and Prospects “Society. Integration. Education” Proccedings of the International Scientific Conference., ІІІ. pp. 585-598. ISSN 1691-5887

This list was generated on Thu Apr 18 02:04:00 2024 EEST.