Items where Division is "Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | В | Г | Д | К | М | Н | О | П | Р | С | Ш
Number of items: 96.

І

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Modyfikacja środowisk rozwojowych placów zabaw, schronień i ośrodków dla dzieci w latach rozwoju nowej szkoły na Ukrainie (1917-1919) KELM. Knowledge, Education, Law, Management, 1 (7 (35)). pp. 23-29. ISSN 2353-8406

Іванюк, Ганна Іванівна (2020) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка: Дидактика початкової школи" [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2020) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2020) Training of a rural school teacher in the conditions of educational changes in the second half of the 20th Колективна (три і більше авторів). Relevant Issues of the Development of Science.Monograph. Published by Win Press, San Antonio, United States.

Іванюк, Ганна Іванівна and Бовсунівська, Д.В. (2020) Безпека дитини в інформаційному просторі: проблеми та шляхи вирішення The 14 th International scientific and practical conference «ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE» (27-28 April, 2020). Stockholm, Sweden 2020. 677 p.. pp. 191-194. ISSN 978-1-64871-632-4

Іванюк, Ганна Іванівна and Богачук, О.С. (2020) Розвиток емоційного інтелекту учнів початкової школи засобами туризму The 14 th International scientific and practical conference «ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE» (27-28 April, 2020). Stockholm, Sweden 2020. 677 p.. pp. 187-190. ISSN 978-1-64871-632-4

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Антипін, Євген Борисович (2020) Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). pp. 25-34. ISSN 1609-8595

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Антипін, Євген Борисович (2020) Self-Development as a Factor in the Professional Growth of Future Teachers Journal of History Culture and Art Research (Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi), Vol.9 (4). pp. 77-86. ISSN 2147-0626

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2020) Training program "Designing a multimedia environment of general secondary education and preschool education institutions" as an instrument for future educators’ digital skills formation Інформаційні технології і засоби навчання, 79 (5). pp. 73-89. ISSN 2076-8184

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Актуальність педагогічних практик Тимофія Лубенця про розвивальне середовище для дітей у контексті розбудови Нової української школи Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, 2 (29). pp. 179-185. ISSN 2308-4863

Іванюк, Ганна Іванівна and Мельник, Інна Сергіївна (2020) Psycholinguistic analysis of the Concept of «Child» in the Language Consciousness of Students of Pedagogical Specialties XV International Scientific and Practical Internet Conference “PSYCHOLINGUISTICS IN A MODERN WORLD – 2020” (Pereiaslav-Khmelnytskyi, October, 22-23 rd, 2020),, 15. pp. 89-94. ISSN 2706-7904

Іванюк, Ганна Іванівна and Мельник, Інна Сергіївна and Горошко, Олена (2020) Psychosemantic Meaning of the Concept of «Teacher» in the Linguistic Consciousness of Students of Pedagogical Specialties Psycholinguistics Психолінгвістика. Психолингвистика, Vol 28 (1). pp. 59-82. ISSN 2309-1797; 2415-3397

Іванюк, Ганна Іванівна and Хомич, Оксана Олександрівна (2020) Підготовка вчителя початової школи Канади у другій половині ХХ століття The 12 th International scientific and practical conference «Impact of modernity on science and practice» (12-13 April, 2020). Edmonton, Canada 2020. 677 p.. pp. 359-361. ISSN 978-1-64871-608-9

Іванюк, Ганна Іванівна and Хомич, Оксана Олександрівна (2020) Етапи підготовки вчителя початкової школи в Канаді (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, 2 (29). pp. 186-192. ISSN 2308-4863

А

Антипін, Євген Борисович (2020) - [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович (2020) Людинознавство: інтегрований курс: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович (2020) Педагогіка: Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Венгловська, Олена Анатоліївна (2020) Personal pedagogy as an answer to modern challenges of society and the world International Scientific Conference Relevant Trends of Scientific Research in the Countries of Central and Eastern Europe. pp. 4-6. ISSN 978-9934-26-002-5

Антипін, Євген Борисович and Матюшинець, Яна Володимирівна and Мойсак, Олександр Данилович (2020) Відповідальне батьківство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович (2020) Людинознавство: інтегрований курс. Модуль "Анатомія, фізіологія людини з основами медичних знань", модуль "Психологічна антропологія" [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Чермошенцева, Наталія (2020) Family support in the psychophysical development of preschool children as a theoretical problem of preschool education Молодий вчений (10(86)). pp. 102-106. ISSN 2304-5809

В

Венгловська, Олена Анатоліївна (2020) Педагогіка: педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2020) Педагогіка: педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2020) Педагогіка: педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Антипін, Євген Борисович (2020) Ретроспективний погляд щодо реалізації ідей дитиноцентризму Василя Сухомлинського в Новій українській школі Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Том 1 (33). pp. 279-285. ISSN 2308-4863

Венгловська, Олена Анатоліївна and Антипін, Євген Борисович (2020) Genesis of professional requirements for educators in the process of training at the turn of the XIX–XX centuries Колективна (три і більше авторів). Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia.

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2020) Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Мазурок, О. (2020) Педагогічні умови співпраці закладу дошкільної освіти з батьками щодо патріотичного виховання дітей The 12 th International scientific and practical conference «Impact of modernity on science and practice» (12-13 April, 2020). Edmonton, Canada 2020. 677 p.. pp. 293-296. ISSN 978-1-64871-608-9

Венгловська, Олена Анатоліївна and Мехедова, Н.В. (2020) Змістово-технологічне забезпечення формування здоров’язбережувальної поведінки дітей старшого дошкільного віку The 13 th International scientific and practical conference «Problems of implementation of science into practice» (20-21 April, 2020). Oslo, Norway 2020. 465 p.. pp. 192-196. ISSN 978-1-64871-608-9

Г

Голота, Наталія Миколаївна (2020) - [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2020) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2020) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2020) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Формування готовності майбутніх педагогів до організації партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2 (63)). pp. 35-41. ISSN 1609-8595

Голота, Наталія Миколаївна and Машовець, Марина Анатоліївна (2020) Pedagogical partnership of preschool education institutions with parents as a condition to ensure the quality of education of a child Колективна (три і більше авторів). Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia.

Д

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2020) Трансформація ідей про дитячу гру в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття) Інноваційна педагогіка (27). pp. 31-36. ISSN 2663-6093

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2020) Педагогічна практика як мотиватор професійного самовдосконалення студентів Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, Том 31 (4). pp. 214-230. ISSN 2312-5829

К

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Педагогіка: педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2020) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2020) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2020) Проектування мультимедійного середовища навчального закладу: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2020) Formation of the teacher image as a component of his personal and professional development Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2 (71). pp. 127-131. ISSN 1992-5786

Куземко, Леся Валентинівна (2020) Педагогіка: педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2020) Педагогіка: інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2020) Skills of XXI century in context of quality assurance of teacher professional training Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (34(2)). pp. 28-33. ISSN 2311–2409; 2312–2009

Куземко, Леся Валентинівна and Поруцька, Марина and Чуба, Дарина (2020) Content-methodical implementation of development skills of students safe behavior by multimedia technologies Молодий вчений (1). pp. 86-89. ISSN 2304-5809; 2313-2167

М

Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Wyświetlenie idei dotyczących środowiska rozwijającego dla dzieci na łamach gazety „Nauczyciel ludowy” KELM. Knowledge, Education, Law, Management, 1 (8 (36)). pp. 27-34. ISSN 2353-8406

Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Педагогічні погляди Наталії Лубенець про значення розвивального середовища в підготовці дітей до навчання у школі Scientific bases of solving of the modern tasks. Abstracts of XIX International Scientific and Practical Conference. pp. 276-279. ISSN 978-1-64871-425-2

Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Педагогічні ідеї Cофії Русової про розвивальне середовище для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 99-102. ISSN 978-966-97763-9-6

Машовець, Марина Анатоліївна and Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів Педагогічна освіта: теорія і практика (34 (2)). pp. 21-27. ISSN 2311-2409

Мельник, Інна Сергіївна (2020) Проблема вивчення психологічного складника здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів: системний підхід Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2). pp. 221-239. ISSN 2312-5829

Мельник, Інна Сергіївна (2020) The psychological basis of the prevention of communication disorders in early preschool children in the process of interaction with parents Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 4 (16). pp. 148-161. ISSN 2072-4772

Мельник, Інна Сергіївна (2020) Психологія: вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2020) Психологія: педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна and Горовенко, І.С. (2020) Підготовка вихователів до організації розвивального середовища для дітей з руховою розгальмованістю та РДУГ у старшій групі ЗДО Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – 611 с., Том 2. pp. 68-69.

Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович (2020) Problems of integration of psychological and pedagogical knowledge in the process of preparation of future teachers Колективна (три і більше авторів). Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia.

Музика, Олександр Леонідович and Корольов, Дмитро Костянтинович and Музика, Олена Оксентівна and Никончук, Наталія Олександрівна (2020) Axiogenesis of a gifted person in the educational space Колективна (три і більше авторів). Аксіогенез обдарованої особистості в освітньому просторі: монографія. Видавничий Дім «Слово», Київ.

Музика, Олена Оксентівна (2020) Педагогіка і психологія вищої школи: психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2020) Педагогіка і психологія вищої школи: психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2020) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2020) Development of students' self-efficacy in the process of adaptation training Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2 (29)). pp. 132-142. ISSN 2312-5829

Музика, Олена Оксентівна (2020) Adaptational training as a means of students self-efficacy development Молодий вчений (10(86)). pp. 284-288. ISSN 2304-5809

Музика, Олена Оксентівна (2020) Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія вищої школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2020) Психологія: Інтеракційна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна and Рябчич, Ярослав Євгенович (2020) Психологія: Вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна and Співак, Любов Миколаївна (2020) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна and Шепельова, Марія Володимирівна (2020) Психологія: педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Н

Новик, Ірина Михайлівна (2020) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2020) «SELF-BOOK» of personal and professional growth of the future teacher Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3 (30)). pp. 206-220. ISSN 2312-5829

Новик, Ірина Михайлівна (2020) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2020) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна and Іщенко, Вікотрія (2020) Peculiarities of children's adaptation to the educational process of preschool education institution: theoretical aspects Виховання дітей та молоді: теорія і практика. pp. 138-141. ISSN 978-966-384-418-3

Новик, Ірина Михайлівна and Рибитва, Ірина Анатоліївна (2020) Content and methodological features of acquaintance of junior schoolchildren with the rules of conduct in the public places Молодий вчений (10). pp. 140-143. ISSN 2304-5809

Новик, Ірина Михайлівна and Титаренко, Ірина Петрівна (2020) Theoretical aspects of acquainting preschool children with the rules of safe behavior The Ist International scientific and practical conference «TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE ». pp. 251-254. ISSN 978-1-64945-866-7

О

Олексюк, Ольга Миколаївна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Музика, Олена Оксентівна (2020) Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології та методики викладання у вищій школі [Teaching Resource]

П

Подшивайлов, Федір Михайлович and Подшивайлова, Лідія Іванівна and Шепельова, Марія Володимирівна (2020) Psychological characteristics of students' types defined by correspondence between their integrated personality and individity attributes Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка., 6 (7). pp. 61-84. ISSN 2414-0023

Подшивайлов, Федір Михайлович and Подшивайлова, Лідія Іванівна and Шепельова, Марія Володимирівна (2020) The construction of students’ typology by the relation of aesthetic sensibility and depression Технології розвитку інтелекту [Електронний ресурс], 4 (3 (28)). ISSN 2223-0521

Подшивайлова, Лідія Іванівна and Співак, Любов Миколаївна (2020) - [Teaching Resource]

Подшивайлова, Лідія Іванівна and Співак, Любов Миколаївна (2020) Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія вищої школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Подшивайлова, Лідія Іванівна and Шепельова, Марія Володимирівна (2020) The influence of modern Ukrainian educational surrounding on student's personality Психолого-педагогічні координати розвитку особистості. pp. 200-206.

Подшивайлова, Лідія Іванівна and Шепельова, Марія Володимирівна (2020) Students typology by the balance of individity and personality integral attributes Психологічний і педагогічний дискурс: наукові записки вчених : збірник матеріалів конференції. pp. 150-152.

Подшивайлова, Лідія Іванівна and Шепельова, Марія Володимирівна (2020) Student's personality in modern Ukrainian educational surrounding Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. pp. 185-190.

Подшивайлова, Лідія Іванівна and Шепельова, Марія Володимирівна (2020) A student’s personality as an indicator of the modern Ukrainian educational surrounding Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. Максименка С. Д. (27). pp. 220-236. ISSN 2072-4772

Р

Рябчич, Ярослав Євгенович (2020) Психологія: Вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Рябчич, Ярослав Євгенович (2020) - [Teaching Resource]

С

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2020) - [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2020) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Ideas of the subject-development environment for children in the Ukrainian pedagogical discourse late 19th – 20th years of the ХХ century Колективна (три і більше авторів). Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia.

Січкар, Алла Дмитрівна and Пушкар, Наталія (2020) Сенсорне виховання за методом М. Монтессорі Здобутки молодих науковців: зб. матеріалів Всеукраїнської студентської інтернетконференції «Проблеми і перспективи розвитку освіти ХХІ століття» (м. Умань, 11-12 листопада 2020 року). pp. 157-159.

Ш

Шепельова, Марія Володимирівна (2020) Педагогіка та психологія. змістовний модуль "Психологія": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Шепельова, Марія Володимирівна (2020) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Шепельова, Марія Володимирівна (2020) Personality attributes as premises of students-artists’ artistic orientations In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогічна толерантність як складова професіограми вчителя (актуалізація ідей В. О. Сухомлинського)»., 24-25 вересня 2020 року, м. Миколаїв.

Шепельова, Марія Володимирівна (2020) Future preschool sphere specialists' personality-professional growth psychological support Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи: збірник наукових праць. pp. 454-464. ISSN 978-617-7600-33-5

This list was generated on Mon May 20 02:05:15 2024 EEST.