Items where Division is "Кафедра іноземних мов" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 36.

Koromysel, Mykola (2017) Concept of language and social norm in German language. Axiological and emotional aspects. International academic conference "Current trends of Intercultural Communication. 22.12.2017, Warsaw, Poland. Intercultural communication. pp. 30-31.

Бондар, Олександра Юріївна (2017) Teaching dialogical speaking as means of professional competence formation of future practical psychologists Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали V-го науково-методичного семінару (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). pp. 70-77.

Бондар, Олександра Юріївна (2017) Contents and borders of the concept "gender" in modern linguistics In: International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine”, April 28–29, 2017., Lublin..

Браткова, Олена Іванівна (2017) Practical experience of using information and communication technologies in foreign language training of future specialists In: Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ, 18 травня 2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Браткова, Олена Іванівна (2017) The essence and structure of future lawyers' readiness to professional interaction Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник. наук. праць, 1 (22). pp. 26-30. ISSN 2309-9763

Браткова, Олена Іванівна (2017) Problem of future specialist's professional interaction through deontology prism Педагогічна освіта: теорія і практика (27). pp. 86-90. ISSN 2311-2409

Браткова, Олена Іванівна (2017) Problem of professional interaction in psycho-pedagogical theory and practice Scientific discussion (Praha, Czech Republic), 1 (9). pp. 18-22. ISSN 3041-4245

Гродський, Ігор Ярославович (2017) Формування вмінь професійного спілкування іноземною мовою у студентів спеціальності “фізичне виховання” Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 63-70.

Громова, Наталія Михайлівна (2017) Multiple intelligence theory: criticism and perspectives In: Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку науки", 15-16 березня 2017, Київ.

Громова, Наталія Михайлівна (2017) Understanding and interpretation of the texts In: V-й науково-методичний семінар, 8 грудня 2016, Київ.

Заверуха, Юлія Григорівна (2017) Використання домашнього читання як засобу розвитку критичного мислення студентів факультету права та міжнародних відносин Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (м, Київ, 8 грудня 2016.) / відп. ред. Д. В. Ольшанський. - К.: ФОП Кандиба Т. П., 2017. - 150 с.. pp. 109-113.

Кисельова, Ірина Іллівна (2017) Особливості використання індивідуального підходу в навчанні монологічному мовленню студентів нефілологічних спеціальностей при вивченні англійської мови в ВНЗ Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі. pp. 59-61.

Кисельова, Ірина Іллівна (2017) Individual work and the development of cognitive independence of students of non-linguistic specialties in the process of learning of foreign languages Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні. pp. 124-126.

Кисельова, Ірина Іллівна (2017) Активізація пізнавальної діяльності в процесі навчання англомовному говорінню студентів сoціально-психологічних спеціальностей Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 77-83.

Книшевицька, Лілія Володимирівна (2017) Examination of Reading Strategies of ESL learners Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. Матеріали V-го науково-методичного семінару (Київ, 8 грудня 2016року). pp. 114-119.

Коромисел, Микола Володимирович and Бенда, Павло Олександрович (2017) Особливості перекладу IKAO та IATA// Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей XIV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 4-6 квітня 2017).—Ч 1.— К.: Університет "Україна" 2017.-с. 319-320 Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей XIV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 4-6 квітня 2017).—Ч 1.— К.: Університет "Україна" 2017. pp. 319-320.

Кушевська, Наталя Миколаївна (2017) Розвиток аналітичних здібностей у студентів спеціальності "Міжнародна інформація" як чинник їх професійної компетенції In: МАТЕРІАЛИ v-го науково-методичного семінару, 08 грудня 2016 року, Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин.

Кушевська, Наталя Миколаївна (2017) Understanding of human rights through teaching legal english as a second language Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 26-29.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2017) The use of modern tools for teaching English in the process of the professional training of media communication specialists Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 32-38.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2017) The formation of the english language communicative competence by the future professionals in media communication in the context of their professional training Педагогічна освіта: теорія і практика., 2-2017 (23). pp. 250-257. ISSN 2309-9763

Павленко, Нина Александровна (2017) Гендерний компонент у структурі та семантиці фразеологічних одиниць сучасної англійської мови PhD thesis, Запорізький національний університет.

Павлюк, Роман Олександрович (2017) Research-based training:European approaches to its characteristics Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 1-2 (16-17). pp. 155-167. ISSN 2312-5829

Павлюк, Роман Олександрович (2017) Modern Internet-based scientific methods of scientific and research activities Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины (2(101)). pp. 35-39. ISSN 1609-9672

Скуратівська, Галина Степанівна (2017) Критерії відбору лексики з англійського професійного мовлення для студентів спецільностей реклами та зв'язків з громадськістю Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах.

Солдатова, Леся Петрівна (2017) Еволюція поняття "мова" в американській лінгвістичній традиції Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету. Серія «Філологія» (28). pp. 160-163. ISSN 2409-1154

Солдатова, Леся Петрівна (2017) Psycholinguistic and communicative-pragmatic dimensions in interlanguage transformations of information Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць. pp. 367-373. ISSN 978-617-646-392-4

Солдатова, Леся Петрівна (2017) Achieving of the authenticity of interlanguage transformations by using the information and correlation criterion for differentiation Україна і світ: діалог мов та культур. pp. 633-635.

Солдатова, Леся Петрівна (2017) Peculiarities of inter-language transformations in the process of intercultural communication Національні культури у глобалізованому світі: зб.матеріалів. pp. 214-217.

Солдатова, Леся Петрівна (2017) Уникнення неоднозначності у процесі створення дискурсу Book of Abstracts. The 7th International Conference EDU-World 2016.University of Bucharest and University of Pitesti Romania. pp. 1059-1067. ISSN 2357-1330

Солдатова, Леся Петрівна (2017) The essence and history of the content of the concept of "language" in the Age of the Enlightenment Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 29 т.1 /2017 (29). pp. 137-140. ISSN 2409-1154

Тугай, Олександра Миколаївна (2017) Noun phrase complementation of monotransitive volitional verbs in early modern english Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі. pp. 74-77.

Тугай, Олександра Миколаївна (2017) Дієслова-перформативи як засіб вираження вольового спонукання в ранньоновоанглійській мові In: The Fifteenth European Conference on Languages, Literature and Linguistics, 10.05.2017, Vienna, Austria.

Тугай, Олександра Миколаївна (2017) To/bare infinitive as complementation markers of volitional verbs in xv-xvii centuries International research and practice conference «Modern philology: relevant issues and prospects of research» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 204 pages.. pp. 155-159.

Тугай, Олександра Миколаївна (2017) Моделі синтаксичних структур із дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові Мовний простір слов'янського світу: Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 26 травня 2017 р.. pp. 74-78.

Тугай, Олександра Миколаївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова (поглиблене вивчення) ІІІ КУРС 6.030303 "Видавнича справа та редагування" [Teaching Resource]

Шкарбан, Інна Володимирівна (2017) Formation of psychophysiological mechanisms of listening to professionally oriented text Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 44-52.

This list was generated on Mon Jul 15 02:05:16 2024 EEST.