Елементи, в яких рік: 2007

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: R | Z | Є | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш | Ю
Кількість елементів: 135.

R

Rumbesht, Anna та Viana, Vander та Fialho, Olivia та Sergeyeva, Mariya та Sopcak, Paul (2007) (In)visible Networks in Action: Four Perspectives In: 57. Acting & Connecting. Cultural Approaches to Language and Literature. LIT Verlag, Munster, с. 23-49.

Z

Zyngier, Sonia та Chesnokova, Anna та Viana, Vander (2007) Acting & connecting. Cultural approaches to language and literature НЕ ВИЗНАЧЕНО. LIT Verlag, Munster.

Є

Єременко, Олена Володимирівна (2007) Макросистемність етноконцепту кобзаря у творчості Тараса Шевченка Слово і час (9). с. 26-34. ISSN 0236-1477

А

Абрамов, Вадим Олексійович (2007) Мережева модульно-логічна модель навчального плану спеціальності в умовах кредитно-модульної системи Проблеми освіти (5). с. 52-54.

Абрамов, Вадим Олексійович (2007) Архітектура електронно-обчислювальних машин. Навчальний посібник. Київський університет ім. Б. Гринченка, Київ.

Абрамов, Вадим Олексійович та Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович (2007) Методи використання інтерактивних аудіовізуальних засобів аудиторного навчання Нові технології навчання: Наук-метод. зб. (4). с. 48-50.

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2007) Літературознавча компетенція у фаховій підготовці вчителя української мови і літератури: теоретичний аспект Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (9). с. 221-227.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2007) Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді EngD thesis, Інститут проблем виховання АПН України.

Богашов, Олексій Анатолійович (2007) Електоральна гілка влади як потенційний напрям розвитку системи виборчих комісій України Підприємництво, господарство і право (3). с. 110-114.

Бондарева, Олена Євгенівна (2007) Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ – початку ХХІ століття PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Бондарева, Олена Євгенівна (2007) Гнучкість жанрових кордонів новітньої прози і драматургії (на матеріалі п'єси І.Драча "Гора") Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки (15). с. 20-25.

Бондарева, Олена Євгенівна (2007) Інпретативні стратегії розхитування біграфічного канону у драматургії Юрія Щербакова Збірник наукових праць Херсонського державного університету "Південний архів. Філологічні науки" (38). с. 5-13.

Буйницька, Оксана Петрівна (2007) Цікавість як засіб підвищення ефективності навчання фізики Фізика та астрономія в школі (1). с. 24-35.

Буйницька, Оксана Петрівна (2007) Навчальні проекти в позакласній роботі з фізики (з використанням сучасних інформаційних технологій): посібник для вчителів [Навчально-методичні матеріали]

Буйницька, Оксана Петрівна (2007) Підвищення рівня знань учнів загальноосвітніх навчальних закладів засобами позакласної роботи КУБГ.

Бушма, Олександр Володимирович (2007) Оптоелектронні системи відображення даних на основі дискретно-аналогових інформаційних моделей EngD thesis, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

В

Вембер, Вікторія Павлівна (2007) Інформатизація освіти та проблеми впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес Електронне наукове фахове видання „Інформаційні технології і засоби навчання”.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2007) Мовні аспекти особистості автора (за житійно-повістевими і діловими пам’ятками кінця XVI – XVIII ст.) Мовознавчі студії. Зб. наукових праць міжнародної наукової конференції „Мова як світ світів. Граматика і поетика української мови”. Частина ІІ. с. 66-70.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2007) Варіативність орфографічних та фонетичних норм староукраїнської мови другої половини XVІ ст. Шостий міжнародний конгрес україністів. Зб. доповідей. Книга 5. Мовознавство. с. 215-222. ISSN 978-966-02-4509-9

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2007) Питання історії української мови у світлі праць Івана Франка Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія (34). с. 173-177. ISSN 966-7486-15-Х

Войцехівський, Михайло Федорович (2007) Дендрологія спецкурс КМПУ імені Б.Д.Грінченка, м. Київ.

Ворон, Марина Василівна (2007) Проектна діяльність у школі. Директор школи. Україна: суспільно-освітянський часопис (7). с. 60-66.

Ворон, Марина Василівна та Найда, Юлія Михайлівна (2007) Волонтерство та громадсько-активні школи. Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності. с. 68-71.

Ворон, Марина Василівна та Найда, Юлія Михайлівна (2007) Розвиток соціальних умінь у дітей. Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності. с. 68-72.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2007) Морально-етичні основи характеротворення у драматургії Лесі Українки Одноосібна. Акцентр, Кривий Ріг.

Г

Гавриш, Наталія Василівна (2007) Інтегрованні заняття: Методика проведення Шкільний світ, Київ. ISBN 978-966-451-095-7

Гавронський, Вадим Володимирович та Задніпрянець, Ірина Іванівна (2007) Робочий зошит з фізики. 11 клас. Матеріали до уроків КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович та Задніпрянець, Ірина Іванівна (2007) Робочий зошит з фізики. 10 клас. Матеріали до уроків КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович та Задніпрянець, Ірина Іванівна (2007) Календарно-тематичне планування з фізики та астрономії. 7-11 класи Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка.

Гальчук, Оксана Василівна (2007) Дипломна робота : методичні рекомендації до написання дипломних робіт із зарубіжної літератури [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2007) Лірична сповідь Миколи Вінграновського Слово і час (4). с. 3-12. ISSN 0236-1477

Гладуш, Надія Федорівна (2007) Прагматика перекладу Вид.центр КНЛУ, 2007. – 104 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів .

Гладуш, Надія Федорівна (2007) Прагматика перекладу НЕ ВИЗНАЧЕНО. К.:Вид.центр КНЛУ.

Голота, Наталія Миколаївна (2007) Ретроспективний досвід професійної підготовки вихователя до організації ручної праці в дитячому садку Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (8). с. 172-175. ISSN КВ 8816

Гончаренко, Алла Миколаївна (2007) Теоретичні основи виховання мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (В10,Т1). с. 305-312.

Грипас, Оксана Юріївна (2007) Предикати компаративних відношень Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти . с. 334-346.

Грипас, Оксана Юріївна (2007) ПРЕДИКАТИ КОМПАРАТИВНИХ ВІДНОШЕНЬ Лінгвалізація світу : Теоретичний та методичний аспекти : Зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., Черкаси, 25-26 трав., 2006 р.. ISSN 966-8756-77-0

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2007) Дискусія як інтерактивний компонент уроку української мови в старшій школі. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Зб. наук. пр.№7 КМПУ ім. Б.Д. Грінченка (7). с. 98-103.

Дика, Наталія Михайлівна та Козир, Маргарита Валентинівна (2007) Інтерактивна компетенція як складова комунікативної компетенції в процесі вивчення української мови Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу«Україна в євроінтеграційних процесах» (12). с. 452-459.

Доценко, Олена Леонідівна (2007) Уплив гендерного чинника на організацію мовлення учасника судового дискурсу Язык и межкультурная коммуникация: Сборник статей I Международной конференции. 23 января 2007 года, г. Астрахань. .

З

Захарова, Тамара Олександрівна та Сідляренко, І.О. (2007) English Articles and their Usage Київ.

К

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2007) Дериваційні моделі прізвиськ в англійській та українській мовах Слов’янський вісник.

Клименко, Нінель Павлівна (2007) Іван Крипякевич: культурно просвітницька діяльність на Волині та Холмщині під час першої світової війни Література та культура Полісся (39). с. 76-87.

Клименко, Нінель Павлівна (2007) ІВАН КРИП'ЯКЕВИЧ: СТОРІНКИ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (1904-1914 рр.) Сумська старовина (23). с. 130-143.

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Особливості навчання дорослих у закладах післядипломної освіти. Професійно-технічна освіта. Спецвипуск.. с. 37-39.

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Забезпечення якості професійного навчання як критеріальний чинник реформування професійної освіти. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. с. 115-118.

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Розуміння, пошуки істини й моральна відповідальність у роботі вчителя. Педагогіка і психологія професійної освіти (1). с. 67-73.

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Розробка стратегії розвитку ПТНЗ. Розвиток післядипломної педагогічної освіти України в умовах інтеграції. с. 281-286.

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Управління розвитком професійного навчального закладу [Навчально-методичні матеріали]

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Формулювання навчальних результатів та завдань In: Як стати майстерним педагогом. ТОВ "ЕТІС ПЛЮС", с. 33-60. ISBN 978-966-96822-0-1

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Активні стратегії в навчанні дорослих In: Як стати майстерним педагогом. ТОВ "ЕТІС ПЛЮС", с. 80-108. ISBN 978-966-96822-0-1

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Як стати майстерним педагогом Українсько-канадський проект „Децентралізація професійної освіти в Україні, Київ. ISBN 978-966-96822-0-1

Колупаєва, Алла Анатоліївна та Софій, Наталія Зіновіївна та Найда, Юлія Михайлівна (2007) Інклюзивна школа: особливості організації та управління Київ. ISBN 978-966-8217-43-2

Кондратенко, Ганна Григорівна (2007) Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Котенко, Ольга Володимирівна (2007) Актуалізація проблеми полікультурної компетентності вчителів Професійна підготовка вчителів в умовах впровадження кредитно-модульної системи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції /редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. В. Караман та ін.-К.-КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. с. 29-32.

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Врахування психофізіологічних особливостей дитини у підготовці педагогів Педагогічний процес: теорія та практика, 4. с. 195-204. ISSN 2078-1687

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Дівчатка: які вони? Психофізіологічні особливості Дошкільне виховання (3). с. 5-8. ISSN 0321-1401

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Хлопчики: які вони? Психофізіологічні особливості Дошкільне виховання (2). с. 5-7. ISSN 0321-1401

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Психофізіологічний розвиток дитини і становлення мислення у віці 6–10 років Початкова школа (7). с. 29-31. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Психофізіологія навчання та здоров’я молодших школярів Початкова школа (11). с. 1-4. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Психофізіологія дітей 6 року життя Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1

Кочерга, Олександр Васильович (2007) Психофізіологія дітей 4-5 років Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1

Кравчук, Лариса Володимирівна (2007) Наслідування як механізм засвоєння етичних норм дітьми дошкільного віку Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. (4). с. 185-194.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2007) Психологічні особливості засвоєння етичних норм молодшими школярами ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали шостої міжнародної науково-теоретичної конференції. 8 – 9 червня 2007 р. м. Київ // Книга ІІ. с. 241-244.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2007) Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка .

Кузьменко, Галина Василівна (2007) Рослинні мотиви в декоративній композиції Мистецтво та освіта (2).

Куришев, Євген Володимирович (2007) Віртуози планети Музика (1). с. 6-7.

Куришев, Євген Володимирович (2007) Парад віртуозів Музика. с. 21.

Л

Линьов, Костянтин Олександрович та Крупник, А.С. (2007) Теорія і практика прийняття управлінських рішень Навчальний посібник . Видавничий дім «ПРОСТІР, м. Київ. ISBN 978-966-2068-01-6

Лозова, Ольга Миколаївна (2007) ЗМІСТОВА МОДЕЛЬ ПСИХОСЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г. Сковороди (12). с. 180-184.

Лозова, Ольга Миколаївна (2007) Семантика поняття «земля» в етнічній свідомості українців Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей/ АПН України, Інститут соціальної та політичної психології (17). 267-274..

Лозова, Ольга Миколаївна (2007) Семантика провідних екзистенційних цінностей у сучасній свідомості Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Психологія (37). с. 156-160.

Луцько, Катерина Василівна (2007) Живий звук. Опис та інструкція з експлуатації [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна (2007) Соціально-педагогічна діяльність молодіжних волонтерських груп Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №5.Педагогічні науки:зб.наукових праць, 5 (2). с. 40-45. ISSN КВ 8818

Лях, Тетяна Леонідівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Журавель, Тетяна Василівна та Цюман, Тетяна Петрівна та Лютий, В.П. та Петрович, В.С. та Закусило, О.Ю. та Захарченко, І.В. та Зимівець, Наталія Володимирівна (2007) Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки : посібник для спеціалістів приймальників-розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній ТОВ „ДКБ „РОТЕКС”, Київ. ISBN 978-966-96825-0-5

М

Макарова, Марія Володимирівна (2007) Вплив друкованої книги на поширення української духовної культури ХVI – ХVIII ст.. ..// Культура і мистецтво у сучасному світі: Наукові записки КНУКіМ (8).

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2007) Формування інформаційної культури користувачів у бібліотеках вищих навчальних закладів Наукові записки. Серія «Психологія. Педагогіка» (9). с. 310-317.

Меленець, Людмила Іванівна (2007) Свято, на яке мають право і дошкільники Дитячий садок (25-28). с. 99-101.

Мельник, Валентина Іванівна та Прядко, Людмила Анатоліївна (2007) Практикум з лексикології французької мови Видавничий центр КНЛУ, Київ. ISBN 978-966-638-206-4

Михайлюк, Антон Юрійович та Заболотня, Т.М. (2007) Комбінований метод виправлення орфографічних помилок у текстових даних Вісник Хмельницького національного університету, 2 (2). с. 21-26. ISSN 2307-5732

Морзе, Наталія Вікторівна та Вембер, Вікторія Павлівна (2007) Як визначити педагогічну цінність електронних засобів навчального призначення? Директор школи, ліцею, гімназії (4). с. 31-36.

Музика, Олена Оксентівна (2007) Особливості рефлексії здібностей технічно обдарованих підлітків // Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Науково-методичний збірник. – Київ-Житомир, ЖОІППО, 2007. – С. 216-221..

Н

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2007) Поняття та передумови виникнення корпоративного управління Проблеми системного підходу в економіці (1). с. 1-15.

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2007) Першооснова розвитку Рідна школа. с. 18-21. ISSN 0131-6788

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2007) Дидактичні особливості навчання іноземних мов із використанням сучасних інформаційних технологій у процесі фахової підготовки вчителів-філологів в умовах кредитно-модульної системи навчання Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції . с. 230-235.

П

Павлюк, Роман Олександрович (2007) Формування креативності майбутніх учителів іноземної мови в початкових класах засобами мистецтва Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. / [за заг. ред. академіка АПН України Євтуха М.Б. ; уклад. О.В. Михайличенко] (32). с. 166-168.

Павлюк, Роман Олександрович (2007) Психолого-педагогічний та лінгвістичний потенціал казки Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Серія «Педагогічні науки», 3-4 (55-56). с. 209-217.

Павлюк, Роман Олександрович (2007) Умови формування креативності студентів педагогічного ВНЗ Імідж сучасного педагога, 1-2 (70-71). с. 22-24. ISSN 2221-6316

Палійчук, Еліна Олександрівна (2007) Ситуація "торгівля людьми" у медійному дискурсі: чи дійсно мова має силу? Acting & connecting. Cultural approaches to language and literature. с. 171-184.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2007) Вплив значущих інших на формування Я-концепції підлітка-діабетика Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров'я: Як Україні досягти європейського рівня якості послуг? : збірка тез конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Проект Тасіс "Посилення регіональних соціальних служб". с. 207-212. ISSN 966-8782-39-9

Подофєй, Світлана Олексіївна (2007) Вплив значущих інших на онтогенез Я-концепції дитини Науковий журнал "Психологічні перспективи" (10). с. 31-39.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2007) Вплив значущих інших на розвиток Я-концепції підлітка-діабетика Збірник статей академії педагогічних наук України Інситут соціальної та політичної психології (17(20)). с. 178-185.

Покатілова, Олена Олександрівна (2007) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ТЕКСТОМ-ОРИГІНАЛОМ ТА ТЕКСТОМ-ПЕРЕКЛАДОМ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СТАРШИХ КЛАСАХ Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип 9. – Т. ХІ (99). – 320 с. (9). с. 157-163.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2007) Діяльність Інформаційних бюро Ради Європи Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. с. 75-77.

Піддячий, Микола Іванович (2007) ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ПРАЦІ Трудова підготовка в закладах освіти.

Пітенко, Сергій Леонідович (2007) Особливості визначення складу тіла методами, заснованими на денситометрії Теорія і методика фізичного виховання і спорту. ISSN 1993-7997

Р

Редька, Інна Анатоліївна (2007) Сенсорна тривимірність словесно-поетичної синестезії Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: філологія, педагогіка, психологія. – К.: КНЛУ, 2007. – Вип. 14. – С. 27–32..

Редько, Сергій Іванович (2007) Система підготовки майбутніх фахівців економічного профілю до управлінської діяльності та її психологічне обґрунтування Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 46-56. ISSN 1609-8595

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Феномен «мавзолея для сердца» во французской скульптуре XVI в. Известия Волгоградского государственного технического университета.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Образ Діани де Пуатьє у французькій художній культурі XVI ст.: до питання іконографії Культура і сучасність.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Причины миграции творческих сил в Европе эпохи маньеризма Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Французькі надгробки кінця XV ст. – середини XVI ст.: типологія, тенденції еволюції культура і сучасність.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Меморіальна скульптура Франції ІІ пол. XVI ст. – І пол. XVІI ст. Мистецтвознавчі записки.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Меморіальна скульптура Франції ІІ пол. XVI ст. – І пол. XVІI ст. (частина 3) мистецтвознавчі записки.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Нікколо дель Аббате як один з фундаторів пейзажного жанру у французькому мистецтві XVI ст. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2007) Образ Діани де Пуатьє у французькій художній культурі XVI ст.: до питання іконографії Культура і сучасність.

Рудик, Олександр Борисович (2007) Пошук найкоротшого шляху у зважених графах Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (6). с. 104-107.

С

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2007) Психологічний словник Видавництво Науковий світ.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2007) Інформаційні технології у неперервній професійній освіті: психолого-педагогічний аспект Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 100-107. ISSN 2078-1687

Слюсаревський, Назар Миколайович (2007) Критерії виявлення культурних розмежувань в сучасному українському суспільстві In: Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. Видавничий центр Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна, с. 410-415.

Смольникова, Галина Валентинівна (2007) Формування якостей різновікового спілкування дошкільників засобами гри Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: збірник наукових праць (8). с. 261-265.

Софій, Наталія Зіновіївна (2007) Інноваційні методи навчання та викладання Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності . с. 63-70.

Софій, Наталія Зіновіївна та Найда, Юлія Михайлівна (2007) Діти з особливими освітніми потребами. Підручник для директора. Посібник з управлінської компетентності. с. 61-71.

Софій, Наталія Зіновіївна та Найда, Юлія Михайлівна (2007) Партнерські відносини «школа-сім`я» Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності . с. 67-71.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2007) "Історія соціальної роботи" як складова професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (4). с. 50-52.

Стадник, Микола Миколайович (2007) Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект. – Рукопис. EngD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Стаднік, Надія Вікторівна (2007) Оптимізація впливу батьків на виховання відповідальності у школярів шестирічного віку Нова педагогічна думка (2).

Стишов, Олександр Анатолійович (2007) Префіксальні іменні новотвори в сучасних українській та іспанській мовах Дослідження з лексикології і граматики української мови (6). с. 159-167.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2007) Особа Григорія Сковороди в інтерпретації Віктора Петрова АНТИПРОЛОГ: Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-конеспондента НАН України Миколи Сулими. с. 373-382. ISSN 978-966-8518-64-5

Т

Тарасенко, Володимир Петрович та Михайлюк, Антон Юрійович та Тесленко, Олександр Кирилович та Осипов, О.С. (2007) Автоматизація оцінки оригінальності інформації Наукові записки українського науково-дослідного інституту зв’язку (1). с. 95-100. ISSN 12133-1022Р

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2007) Викладацька діяльність П. В. Павлова в Університеті Св. Володимира у середині ХІХ ст. Література та культура Полісся (38). с. 236-248.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2007) Музей старожитностей університету Св. Володимира у вивченні історії українського народу (до 170-річчя заснування) Cумська старовина (23). с. 78-83.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2007) Всесвітня історична хронологія: Підручник для істориків англійською мовою / Упорядник Ольга Тарасенко. КМПУ імені Б Д. Грінченка, Київ.

Ткачишина, Оксана Романівна (2007) Психологічні методи оптимізації соціально-психологічної адаптації майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, ІХ (4). с. 354-362.

Тур, Микола Григорович (2007) Легітимація соціальних інститутів: соціально-філософський аналіз. – Рукопис. EngD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка..

Тур, Микола Григорович (2007) Теоретичні моделі інтерпретації громадянської непокори в контексті демократичної легітимності Практична філософія (1). с. 118-124.

Тур, Микола Григорович (2007) Сучасний дискурс феномену ідеології: легітимаційний аспект Вісник Черкаського університету. Серія. Філософія (110). с. 53-63.

Тягло, Катерина Олександрівна (2007) Дискурс-аналіз як засіб дослідження соціальних стереотипів у культурних текстах (на прикладі сучасних українських романів) In: (Пост)сучасність і наука: соціологія у пошуках себе та суспільства. V Міжнародна науковаконференція студентів та аспірантів, Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Ч

Чала, Юлія Петрівна (2007) Переклад культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби у паратексті драматичних творів Науковий вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2007) Самостійна робота студентів як засіб формування потреби в самоосвіті майбутніх вчителів іноземної мови Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (7). с. 191-195. ISSN 966-7548-20-2

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2007) Самоосвіта майбутніх учителів іноземної мови в умовах кредитно-модульної системи навчання In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Професійна підготовка вчителівв умовах упровадження кредитно-модульної системи", м.Київ.

Ш

Шевчук, Антоніна Семенівна (2007) Реалізація принципів програмного забезпечення фахових дисциплін за кредитно-модульною системою Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. с. 69-72.

Шепетяк, Олег Михайлович (2007) Людвік Флєк та основні ідеї його філософії Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. . с. 136-145.

Шкарбан, Інна Володимирівна (2007) Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ю

Юніна, Ольга Євгенівна (2007) Формування естетичного смаку учнів у процесі вивчення іноземної мови та літератури Наукова молодь (3). с. 84-89. ISSN 978-966-8195-96-9

Цей список був створений у Mon Feb 18 01:09:48 2019 EET.