Items where Division is "Кафедра музикознавства та музичної освіти" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 68.

Oleksuyk, Olga N. (2014) Competence paradigm in higher art education Modern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: the way to integration. pp. 278-285.

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) The polyphony [Teaching Resource]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) Opera as the Phenomenon of Ukrainian Art Culture of the 60-ies XIX- the First third of XX Centuries: the Historical Aspect Синергетична парадигма простору культури. pp. 264-285.

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) The analysis of musical works [Teaching Resource]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) The analysis of musical works [Teaching Resource]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) The history of pop [Teaching Resource]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) The history of pop [Teaching Resource]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) Історіографія процесу формування українського оперного мистецтва першої половини XIX ст Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 171-178.

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) The history of pop [Teaching Resource]

Болгарський, Анатолій Георгійович (2014) Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 жовтня 2014 р. / МОН України, КУ імені Бориса Грінченка; за заг. ред. В.О. Огнев’юка..

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2014) Кластери компетентностей як освітній результат готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 580-585.

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2014) Професійна педагогічна практика (спеціалісти) [Teaching Resource]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2014) Професійна педагогічна практика [Teaching Resource]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2014) Forming of ability to professional self-development of future music teacher in the instrumental-performing training process. PhD thesis, Інститут вищої освіти НАПН України.

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2014) Professional self-development of future music teachers: synergistic approach Ars musicae : музично-освітологічний дискурс : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - № 1. - С.18 - 22..

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Поняття руху в музично-педагогічних системах першої третини ХХ ст. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 268-277.

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Робочі програми навчальної дисципліни "Історія зарубіжної музики" [Teaching Resource]

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Three Ukrainian lullabies Пісні вечірньої Зорі. Камерно-вокальні твори.

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Songs of the evening Star. Chamber vocal works Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Працюємо у програмі Finale: набір та професійне оформлення нотного тексту Учитель музичного мистецтва (10). pp. 10-16.

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Інтерв’ю з Дмитром Шостаковичем, або Як стають композиторами Учитель музичного мистецтва (08). pp. 19-23.

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Movement as a subject of musical science Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Принципи організації руху в музичному творі (111). pp. 13-24.

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Робоча програма «Сучасна музика» [Teaching Resource] (Unpublished)

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія та теорія музики" [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Ганна Григорівна (2014) Розвиток творчої особистості майбутнього вчителя музики в процесі музично-сценічної діяльності "East West" Association for Advanced Studies and Higher GmbH. pp. 77-81. ISSN 13 978-3-902986-73-3; 10 3-902986-73-5

Кондратенко, Ганна Григорівна (2014) Формування корпоративної культури майбутнього вчителя музики в умовах соціально-гуманітарної роботи вищого навчального закладу Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 365-372.

Лісецький, Степан Йосипович (2014) Музична освіта, хорове виконавство і композиторська творчість в Україні другої половини XVII ст. — яскрава кульмінація музичної культури епохи бароко 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матер. Міжнарод. наук. конф.. pp. 263-271.

Лісецький, Степан Йосипович (2014) Борис Грінченко і Микола Леонтович: праця над створенням української казки і української лірико-фантастичної опери «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 203-213.

Лісецький, Степан Йосипович (2014) Українське музичне відродження: композиторська творчість, виконавство, музична освіта Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 303-313.

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Інтегрований спецкурс у формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 641-650.

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Способи педагогічного моніторингу результативності методики формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної музики Способи педагогічного моніторингу результативності методики формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної музики. pp. 184-186. ISSN 9789662538069

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Course "Development of artistic tastes of high school students on the basis of integrative approach" [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Preparing future teachers of music the use of integrated types of lessons in professional activities ARS MUSICAE: музично-освітологічний дискурс (1). pp. 69-72.

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Theory of music education [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Інтерактивні методи навчання старшокласників на позакласних заняттях співу Учитель музичного мистецтва (№ 04).

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Комплексні, інтегровані, бінарні музичні заняття: у чому відмінність? Музичний керівник (№ 05).

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Вокальний брейн-ринг Конкурсно-ігрова програма для учнів старшої школи Учитель музичного мистецтва (№ 09).

Мережко, Юлія Валеріївна and Джурко, Вікторія Леонідівна (2014) Аrtistic and educational value of the vocal heritage of the west Ukrainian composers of the late 19th – early 20th century Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Частина 2., 16(21) (14). pp. 234-237.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Development of spiritual experience of the subject in professional art education Колективна (три і більше авторів). Vilniaus pedagjginio universiteto leidykla.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Congeniality hermeneutic senses in art education Проблеми сучасної педагогічної освіти. pp. 159-165. ISSN УДК 37 ББК 74.04 П 78

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Методологічні засади науково-педагогічних досліджень [Teaching Resource] (Unpublished)

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Phenomenon of understanding how mechanisms of harmonization personal sphere subjects music-pedagogical process in higher education Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. pp. 3-6. ISSN 9–7425–09-6

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Методологічний контур інтеграційних процесів у мистецькій освіті Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 53-60.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Music and pedagogical research in the context of new social and historical realities Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки.. pp. 33-42. ISSN 978-966-7406-57-8

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) The research activities of the department in the higher art edukational institution: the European experience Проблеми освіти : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2014. - Випуск 79.-310 с.. pp. 170-174. ISSN -

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Методологія музично-педагогічної. Робоча програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Олексюк, Ольга Миколаївна and Кучерук, Володимир Феофілович and Кучерук, Надія Петрівна (2014) Instrumental ensemble Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

Олексюк, Ольга Миколаївна and Попович, Н.М. (2014) Зарубіжний досвід неперервної фахової підготовки вчителів музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 207-214.

Соболь, Наталія Віталіївна (2014) Художньо-творча толерантність як складова комунікативних процесів у мистецтві Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 544-551.

Соболь, Наталія Віталіївна (2014) Структура художньотворчої толерантності майбутнього вчителя музики In: ХІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької „Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії”, 3-4 грудня 2014, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, відділ педагогічної естетики та етики. (In Press)

Соболь, Наталія Віталіївна (2014) Художньо-творча толерантність майбутнього вчителя музики в аспекті його професійної діяльності Проблеми сучасної педагогічної освіти. ISSN УДК 37 ББК 74.04 П 78

Соболь, Наталія Віталіївна (2014) The special aspects of the creative tolerance formation in future music teachers In: Міжнародна науково-практичної конференція "Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти", 12-13 червня 2014, МДПУ ім.Б.Хмельницького.

Соболь, Наталія Віталіївна and Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Робоча програма «Педагогічна практика (виробнича, переддипломна) (безперервна)» [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна (2014) "Системи музичної освіти зарубіжних країн" [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна (2014) Герменевтичні ресурси компетентностей професійного світорозуміння майбутнього вчителя музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 683-690.

Ткач, Марія Михайлівна (2014) Universals educational culture in a professional outlook of future music teacher Проблеми сучасної педагогічної освіти. pp. 227-233.

Ткач, Марія Михайлівна (2014) Музична педагогіка [Teaching Resource] (Unpublished)

Ткач, Марія Михайлівна (2014) Psychological mechanisms of stage-by-stage development of future music teacher’s vision based on principles of hermeneutics Проблеми емпіричних досліджень у психології. pp. 327-335.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) Збірка диктантів з сольфеджіо Київський Університет імені Б. Грінченка Інститут мистецтв.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) Використання інформаційних технологій в процесі роботи студентів над музичним диктантом Ars musicae: музично-освітологічний дискурс.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) Методи роботи над розвитком музичного слуху у вищих навчальних закладах у контексті новаційних тенденцій сучасної музичної освіти "Наукові записки.-133".

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) Інноваційні підходи до розвитку музичного слуху на заняттях сольфеджіо у вищих навчальних закладах "Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики".

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) Розвиток творчого мислення майбутніх учителів музики на заняттях сольфеджіо Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 558-563.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) The polyphony [Teaching Resource] (Unpublished)

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) Analysis of musical works [Teaching Resource] (Unpublished)

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) The harmony [Teaching Resource] (Unpublished)

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) The solfeggio [Teaching Resource] (Unpublished)

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2014) Виховання інструментально-виконавських навичок майбутнього вчителя музики на початковому етапі роботи над музичним твором у класі фортепіано Ars musicae: музично-освітологічний дискурс.

This list was generated on Wed Apr 17 02:05:41 2024 EEST.