Items where Division is "Кафедра музикознавства та музичної освіти" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 68.

Article

Oleksuyk, Olga N. (2014) Competence paradigm in higher art education Modern tendencies in the pedagogical science of Ukraine and Israel: the way to integration. pp. 278-285.

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) Opera as the Phenomenon of Ukrainian Art Culture of the 60-ies XIX- the First third of XX Centuries: the Historical Aspect Синергетична парадигма простору культури. pp. 264-285.

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) Історіографія процесу формування українського оперного мистецтва першої половини XIX ст Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 171-178.

Болгарський, Анатолій Георгійович (2014) Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 жовтня 2014 р. / МОН України, КУ імені Бориса Грінченка; за заг. ред. В.О. Огнев’юка..

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2014) Кластери компетентностей як освітній результат готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 580-585.

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2014) Professional self-development of future music teachers: synergistic approach Ars musicae : музично-освітологічний дискурс : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - № 1. - С.18 - 22..

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Поняття руху в музично-педагогічних системах першої третини ХХ ст. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 268-277.

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Three Ukrainian lullabies Пісні вечірньої Зорі. Камерно-вокальні твори.

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Працюємо у програмі Finale: набір та професійне оформлення нотного тексту Учитель музичного мистецтва (10). pp. 10-16.

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Інтерв’ю з Дмитром Шостаковичем, або Як стають композиторами Учитель музичного мистецтва (08). pp. 19-23.

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Movement as a subject of musical science Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Принципи організації руху в музичному творі (111). pp. 13-24.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2014) Розвиток творчої особистості майбутнього вчителя музики в процесі музично-сценічної діяльності "East West" Association for Advanced Studies and Higher GmbH. pp. 77-81. ISSN 13 978-3-902986-73-3; 10 3-902986-73-5

Кондратенко, Ганна Григорівна (2014) Формування корпоративної культури майбутнього вчителя музики в умовах соціально-гуманітарної роботи вищого навчального закладу Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 365-372.

Лісецький, Степан Йосипович (2014) Музична освіта, хорове виконавство і композиторська творчість в Україні другої половини XVII ст. — яскрава кульмінація музичної культури епохи бароко 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матер. Міжнарод. наук. конф.. pp. 263-271.

Лісецький, Степан Йосипович (2014) Борис Грінченко і Микола Леонтович: праця над створенням української казки і української лірико-фантастичної опери «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 203-213.

Лісецький, Степан Йосипович (2014) Українське музичне відродження: композиторська творчість, виконавство, музична освіта Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 303-313.

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Інтегрований спецкурс у формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 641-650.

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Способи педагогічного моніторингу результативності методики формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної музики Способи педагогічного моніторингу результативності методики формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної музики. pp. 184-186. ISSN 9789662538069

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Preparing future teachers of music the use of integrated types of lessons in professional activities ARS MUSICAE: музично-освітологічний дискурс (1). pp. 69-72.

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Інтерактивні методи навчання старшокласників на позакласних заняттях співу Учитель музичного мистецтва (№ 04).

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Комплексні, інтегровані, бінарні музичні заняття: у чому відмінність? Музичний керівник (№ 05).

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Вокальний брейн-ринг Конкурсно-ігрова програма для учнів старшої школи Учитель музичного мистецтва (№ 09).

Мережко, Юлія Валеріївна and Джурко, Вікторія Леонідівна (2014) Аrtistic and educational value of the vocal heritage of the west Ukrainian composers of the late 19th – early 20th century Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Частина 2., 16(21) (14). pp. 234-237.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Congeniality hermeneutic senses in art education Проблеми сучасної педагогічної освіти. pp. 159-165. ISSN УДК 37 ББК 74.04 П 78

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Phenomenon of understanding how mechanisms of harmonization personal sphere subjects music-pedagogical process in higher education Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. pp. 3-6. ISSN 9–7425–09-6

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Методологічний контур інтеграційних процесів у мистецькій освіті Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 53-60.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Music and pedagogical research in the context of new social and historical realities Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки.. pp. 33-42. ISSN 978-966-7406-57-8

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) The research activities of the department in the higher art edukational institution: the European experience Проблеми освіти : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2014. - Випуск 79.-310 с.. pp. 170-174. ISSN -

Олексюк, Ольга Миколаївна and Попович, Н.М. (2014) Зарубіжний досвід неперервної фахової підготовки вчителів музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 207-214.

Соболь, Наталія Віталіївна (2014) Художньо-творча толерантність як складова комунікативних процесів у мистецтві Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 544-551.

Соболь, Наталія Віталіївна (2014) Художньо-творча толерантність майбутнього вчителя музики в аспекті його професійної діяльності Проблеми сучасної педагогічної освіти. ISSN УДК 37 ББК 74.04 П 78

Ткач, Марія Михайлівна (2014) Герменевтичні ресурси компетентностей професійного світорозуміння майбутнього вчителя музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 683-690.

Ткач, Марія Михайлівна (2014) Universals educational culture in a professional outlook of future music teacher Проблеми сучасної педагогічної освіти. pp. 227-233.

Ткач, Марія Михайлівна (2014) Psychological mechanisms of stage-by-stage development of future music teacher’s vision based on principles of hermeneutics Проблеми емпіричних досліджень у психології. pp. 327-335.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) Використання інформаційних технологій в процесі роботи студентів над музичним диктантом Ars musicae: музично-освітологічний дискурс.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) Методи роботи над розвитком музичного слуху у вищих навчальних закладах у контексті новаційних тенденцій сучасної музичної освіти "Наукові записки.-133".

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) Інноваційні підходи до розвитку музичного слуху на заняттях сольфеджіо у вищих навчальних закладах "Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики".

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) Розвиток творчого мислення майбутніх учителів музики на заняттях сольфеджіо Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 558-563.

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2014) Виховання інструментально-виконавських навичок майбутнього вчителя музики на початковому етапі роботи над музичним твором у класі фортепіано Ars musicae: музично-освітологічний дискурс.

Monograph

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Development of spiritual experience of the subject in professional art education Колективна (три і більше авторів). Vilniaus pedagjginio universiteto leidykla.

Conference or Workshop Item

Соболь, Наталія Віталіївна (2014) Структура художньотворчої толерантності майбутнього вчителя музики In: ХІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької „Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії”, 3-4 грудня 2014, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, відділ педагогічної естетики та етики. (In Press)

Соболь, Наталія Віталіївна (2014) The special aspects of the creative tolerance formation in future music teachers In: Міжнародна науково-практичної конференція "Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти", 12-13 червня 2014, МДПУ ім.Б.Хмельницького.

Book

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Songs of the evening Star. Chamber vocal works Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Олексюк, Ольга Миколаївна and Кучерук, Володимир Феофілович and Кучерук, Надія Петрівна (2014) Instrumental ensemble Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) Збірка диктантів з сольфеджіо Київський Університет імені Б. Грінченка Інститут мистецтв.

Thesis

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2014) Forming of ability to professional self-development of future music teacher in the instrumental-performing training process. PhD thesis, Інститут вищої освіти НАПН України.

Teaching Resource

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) The polyphony [Teaching Resource]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) The analysis of musical works [Teaching Resource]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) The analysis of musical works [Teaching Resource]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) The history of pop [Teaching Resource]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) The history of pop [Teaching Resource]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2014) The history of pop [Teaching Resource]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2014) Професійна педагогічна практика (спеціалісти) [Teaching Resource]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2014) Професійна педагогічна практика [Teaching Resource]

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Робочі програми навчальної дисципліни "Історія зарубіжної музики" [Teaching Resource]

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Робоча програма «Сучасна музика» [Teaching Resource] (Unpublished)

Вишинський, Віталій Володимирович (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія та теорія музики" [Teaching Resource] (Unpublished)

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Course "Development of artistic tastes of high school students on the basis of integrative approach" [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Theory of music education [Teaching Resource]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Методологічні засади науково-педагогічних досліджень [Teaching Resource] (Unpublished)

Олексюк, Ольга Миколаївна (2014) Методологія музично-педагогічної. Робоча програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Соболь, Наталія Віталіївна and Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Робоча програма «Педагогічна практика (виробнича, переддипломна) (безперервна)» [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна (2014) "Системи музичної освіти зарубіжних країн" [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна (2014) Музична педагогіка [Teaching Resource] (Unpublished)

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) The polyphony [Teaching Resource] (Unpublished)

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) Analysis of musical works [Teaching Resource] (Unpublished)

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) The harmony [Teaching Resource] (Unpublished)

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) The solfeggio [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Wed Apr 17 02:05:41 2024 EEST.