Items where Author is "Венгловська, Олена Анатоліївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 112.

Article

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Антипін, Євген Борисович (2024) Preparation of preschool teachers for psychological and pedagogical support of a gifted child Вісник науки та освіти (4(22)). pp. 1017-1032. ISSN 2786-6165

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Варнакова, Л.В. (2023) Psychological and pedagogical support of children with hearing disorders in the inclusive environment of a general secondary education institution Молодь і ринок, 218 (10). pp. 60-66. ISSN 2617-0825

Іванюк, Ганна Іванівна and Антипін, Євген Борисович and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Савченко, Юрій Юрійович (2023) Practices of psychological and pedagogical support of future teachers’ personal and professional development in the conditions of distance learning Amazonia Investiga (12(67)). pp. 250-264. ISSN 2322-6307

Венгловська, Олена Анатоліївна (2023) Historical and pedagogical studies – a research ground for studying by future teachers historical and educational phenomena Педагогічна біографіка в освітньо-науковому просторі в умовах воєнної доби: нові виклики і завдання. pp. 67-70.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2023) Ideas K.D. Ushynsky on teacher training in the context of building a new Ukrainian school Історія та філософія освіти в незалежній Україні: до 200-річчя від дня народження Костянтина Ушинського (1823-1871) :. pp. 161-164.

Іванюк, Ганна Іванівна and Антипін, Євген Борисович and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Савченко, Юрій Юрійович (2023) Content and technological provision of psychological and pedagogical support for the personal and professional development of future teachers Вісник науки та освіти (5(11)). pp. 518-539. ISSN 2786-6165

Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2022) Preparation of future educators for quality measurement of the educational process in preschool education institution Перспективи та інновації науки (2 (7)). pp. 220-230. ISSN 2786-4952

Січкар, Алла Дмитрівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2022) Actualization of ideas of the activity approach of teachers from different historical periods in domestic pedagogical thought (late XIX – early 20-s of the XX century) Інноваційна педагогіка, 1 (43). pp. 24-28. ISSN 2663-6085

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Антипін, Євген Борисович and Вовчок, Ярослав (2022) The use of digital tools in interdisciplinary projects of students’ personal and professional self-development Amazonia Investiga, 11 (54). pp. 94-108. ISSN 2322 - 6307

Венгловська, Олена Анатоліївна (2021) Підготовка майбутніх педагогів до роботи в умовах освітніх змін Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 168-170. ISSN 978–966–644–585–1

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна and Антипін, Євген Борисович (2021) Formation of research skills of future teachers during the study of pedagogical disciplines Перспективи та інновації науки (Серія: Педагогіка) (5(5)). pp. 111-122. ISSN 2786-4952 Online

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Антипін, Євген Борисович (2020) Self-Development as a Factor in the Professional Growth of Future Teachers Journal of History Culture and Art Research (Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi), Vol.9 (4). pp. 77-86. ISSN 2147-0626

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Антипін, Євген Борисович (2020) Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). pp. 25-34. ISSN 1609-8595

Венгловська, Олена Анатоліївна and Мазурок, О. (2020) Педагогічні умови співпраці закладу дошкільної освіти з батьками щодо патріотичного виховання дітей The 12 th International scientific and practical conference «Impact of modernity on science and practice» (12-13 April, 2020). Edmonton, Canada 2020. 677 p.. pp. 293-296. ISSN 978-1-64871-608-9

Венгловська, Олена Анатоліївна and Мехедова, Н.В. (2020) Змістово-технологічне забезпечення формування здоров’язбережувальної поведінки дітей старшого дошкільного віку The 13 th International scientific and practical conference «Problems of implementation of science into practice» (20-21 April, 2020). Oslo, Norway 2020. 465 p.. pp. 192-196. ISSN 978-1-64871-608-9

Венгловська, Олена Анатоліївна and Антипін, Євген Борисович (2020) Ретроспективний погляд щодо реалізації ідей дитиноцентризму Василя Сухомлинського в Новій українській школі Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Том 1 (33). pp. 279-285. ISSN 2308-4863

Антипін, Євген Борисович and Венгловська, Олена Анатоліївна (2020) Personal pedagogy as an answer to modern challenges of society and the world International Scientific Conference Relevant Trends of Scientific Research in the Countries of Central and Eastern Europe. pp. 4-6. ISSN 978-9934-26-002-5

Новик, Ірина Михайлівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна (2019) Using internet resources in future teachers’ personal and professional development Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (4 (88)). pp. 3-17.

Венгловська, Олена Анатоліївна and Ткач, Марина Сергіївна (2018) Features of forming the basic qualities of children in theoretic-practical heritage of Boris Grinchenko and Sofia Rusova Молодий вчений (3 (55)). pp. 72-75. ISSN 2304-5809

Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2017) Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей Молодий вчений (11). pp. 281-284. ISSN 2313-2167

Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Вивчення освіти доби української революції в змісті підготовки майбутніх педагогів Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». pp. 92-94. ISSN 978-617-7536-02-3

Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця засобами пошукової діяльності Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. pp. 77-79.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній думці України (кінець ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття) International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. 292 pages. pp. 41-43.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Підготовка фахівців із дошкільної освіти в України: історико-педагогічна ретроспектива другої половини ХХ ст. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2017. Вип З2 (32). pp. 453-462. ISSN 2078-5526

Венгловська, Олена Анатоліївна (2016) Організаційно-педагогічна діяльність Софії Русової- громадського діяча, просвітителя, педагога Рідна школа (5-6). pp. 51-55. ISSN 0131-6788

Венгловська, Олена Анатоліївна (2016) Розвиток дошкільної освіти в незалежній Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття) Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня, 2016 року, м. Чернівці.. pp. 14-18.

Венгловська, Олена Анатоліївна and Свяженіна, Марина Віталіївна (2016) S. RUSOVA’S IDEAS ABOUT UPBRINGING OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE MAGAZINE «SVITLO» (1910–1914) Молодий вчений (5 (32)). pp. 326-329. ISSN 2304-5809

Венгловська, Олена Анатоліївна (2016) Внесок С. Русової у розбудову українських дитячих садків Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції "Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика". pp. 195-199.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2015) Formation of research competence of the primary school teacher in the process of historical and pedagogical studies functioning. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2). pp. 210-218. ISSN 2312-5993

Венгловська, Олена Анатоліївна (2015) Рedagogical education of Тimothy Lubenets (end ХІХ - the first third of the twentieth century) Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2). pp. 12-22. ISSN 2312-5829

Венгловська, Олена Анатоліївна (2015) Перспективний досвід педагогів-практиків як фактор розвитку дошкільної освіти в м. Києві (1973-1991) Проблемы современного педагогического образования Серия: Педагогика и психология (47(5)). pp. 34-41. ISSN 2311-1305

Венгловська, Олена Анатоліївна (2014) CONTRIBUTION PRACTICING TEACHERS TO THE DEVELOPMENT OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION KYIV REGION (1958-1972 GG. XX CENTURIES) Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (4). ISSN 2312-5829

Венгловська, Олена Анатоліївна (2013) Джерельна база дослідження розвитку дошкільної освіти на Київщині в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (15). pp. 110-115.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2012) Форми підвищення кваліфікації вихователів і завідувачів дошкільних установ на Київщині (50-70-ті роки ХХ століття) Сучасні стратегіїї університетської освіти: якісний вимір: матеріали міжнародної науково-практичної конференції.

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2012) Нормативне забезпечення розвитку дошкільної освіти в Україні (друго половина ХХ - початок ХХІ століття) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6(24)).

Венгловська, Олена Анатоліївна (2012) РОЗВИТОК ІДЕЙ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІЙ СПАДЩИНІ О. ДОРОШЕНКО (20-ті РОКИ ХХ-го СТОЛІТТЯ) Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2 (43). pp. 185-191.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 37-42.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2011) Розвиток мережі закладів дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ століття) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. pp. 37-41. ISSN УДК 37.01:001.891+

Венгловська, Олена Анатоліївна (2011) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КИЇВЩИНИ (1958-1984 р.р. ХХ СТОЛІТТЯ) Історико-педагогічний альманах (1).

Monograph

Паламар, Світлана Павлівна and Іванюк, Ганна Іванівна and Нежива, Людмила Львівна and Музика, Олена Оксентівна and Котенко, Ольга Володимирівна and Кошарна, Наталія Володимирівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Мієр, Тетяна Іванівна and Антипін, Євген Борисович and Ліннік, Олена Олегівна and Романенко, Людмила Віталіївна and Руденко, Ніна Миколаївна and Романенко, Катерина Анатоліївна and Шкуренко, Олександра Вікторівна and Петрик, Лада Вікторівна and Ситник, Ольга Іванівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Бондаренко, Геннадій Леонідович and Вишнівська, Наталія Володимирівна and Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Терлецька, Любов, Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Волинець, Катерина Іванівна (2023) Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2021) Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх педагогів: практичний аспект Колективна (три і більше авторів). Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph. Primedia eLaunch, Boston.

Венгловська, Олена Анатоліївна and Антипін, Євген Борисович (2020) Genesis of professional requirements for educators in the process of training at the turn of the XIX–XX centuries Колективна (три і більше авторів). Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2018) Розвиток дошкільного виховання в Україні у контексті новаторської педагогіки (друга половина ХХ століття) Колективна (три і більше авторів). Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. “Baltija Publishing”, Riga.

Book

Косенчук, Ольга Геннадіївна and Новик, Ірина Михайлівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна (2021) Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження. Навчально-методичний посібник БКДО, - (-). Видавництво "Ранок", Харків. ISBN 09786170974846

Teaching Resource

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2023) Research technologies in education [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2023) Research technologies in education [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2023) Didactics of primary school [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2023) Pedagogy: general pedagogy [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2023) Pedagogy: general pedagogy and didactics of the primary school [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2023) Training practice program / (psychological-pedagogical) [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2023) Educational, educational (psychological-pedagogical) practice program [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2022) Навчальна/психолого-педагогічна практика: програма практики [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна and Новик, Ірина Михайлівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2022) Навчальна практика: програма практики [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2022) Didactic of primary school [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2022) Pedagogy: general pedagogy [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2022) Pedagogy: General pedagogy. Didactic of primary school [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2022) Research technologies in the field of education [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2022) Research technologies in the field of education [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2022) Pedagogical partnership [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2022) Pedagogy: general pedagogy, didactics of primary education [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2022) Research technologies in educational fields [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2021) Педагогіка: Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2021) Педагогіка: Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2021) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2020) Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2020) Педагогіка: педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2020) Педагогіка: педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2020) Педагогіка: педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна (2019) - [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) - [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Програма практики (Навчальна/психолого - педагогічна) [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2019) Педагогіка з основами інклюзивної освіти: Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2019) Педагогіка: Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2019) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2019) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Новик, Ірина Михайлівна (2019) Освітнє партнерство: програма практики [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Новик, Ірина Михайлівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Навчальна (пропедивтична) практика: програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2019) Педагогіка: модуль Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2018) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2018) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2018) Педагогіка Модуль: Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2018) Педагогіка з основами інклюзивної освіти Модуль: Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Новик, Ірина Михайлівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної (пропедевтичної) практики [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Робоча програма новчальної (пропедевтичної) практики [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Новик, Ірина Михайлівна (2017) Навчальна(психолого-педагогічна) практика: робоча програма (початкова освіта, 2 курс) [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Навчальна(пропедевтична) практика: робоча програма (початкова освіта, 3 курс) [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна (2016) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2016) Історія педагогіки: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2016) Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна (2016) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Паламар, Світлана Павлівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Антипін, Євген Борисович (2016) Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна and Музика, Олена Оксентівна (2016) Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2015) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2015) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2015) Історія педагогіки : робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2015) Проектування освітнього процесу у ВНЗ: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2015) Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна (2015) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2014) Історія педагогіки - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Венгловська, Олена Анатоліївна (2014) Історія педагогіки - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Венгловська, Олена Анатоліївна (2014) Історія педагогіки - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Венгловська, Олена Анатоліївна (2014) Історія педагогіки - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Fri May 24 02:08:44 2024 EEST.