Елементи, в яких рік: 2009

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: C | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Ю
Кількість елементів: 283.

C

Chesnokova, Anna (2009) Dickinson in the Ukraine: Slavic Traditions and New Perspectives In: The International Reception of Emily Dickinson. Continuum Reception Studies . Continuum, London, с. 189-203. ISBN 9780826497154

Chesnokova, Anna та Zyngier, Sonia та Viana, Vander та Jandre, Juliana та Nero, Samantha (2009) Universal Poe(try)? Reacting to “Annabel Lee” in English, Portuguese and Ukrainian In: Linguagem, criatividade e ensino: abordagens empíricas e interdisciplinares. Publit, Rio de Janeiro, с. 193-211.

Є

Єременко, Олена Володимирівна (2009) Ієрархія рівнів динамічності образу в новелістиці Михайла Коцюбинського Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету Серія: Філологія (11). с. 304-308.

Єременко, Олена Володимирівна (2009) Парадигма образної системи: кореляційний аспект (на матеріалі повістей Тараса Шевченка) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (27). с. 65-74. ISSN 9–7425–09-6

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2009) Моделювання навчально-виховного середовища профільної школи гірського регіону Гірська школа Українських Карпат (4-5). с. 272-275. ISSN 1994-4845/978-966-7779-27-6

А

Абрамов, Вадим Олексійович (2009) Лабораторно-методичний комплекс для вивчення основ теорії комп’ютерних систем управління і робототехніки Комп’ютер в школі та сім’ї (2). с. 27-29. ISSN 74248

Абрамов, Вадим Олексійович (2009) Ієрархічна структура керування в сучасних навчальних системах моделювання поведінки роботів Комп’ютер в школі та сім’ї (7). с. 51-54. ISSN 74248

Александрович, Марина Василівна (2009) Просодичне оформлення емоційно забарвленого спонтанного та читаного мовлення Українське мовознавство (39/1). с. 6-13. ISSN 0320-3077

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2009) Формування лінгвосоціокультурної компетенції у студентів другого курсу вищого мовного навчального закладу Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ (1-3 квітня 2009 року). с. 183-184.

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2009) Моделювання змісту та засобів мовної професійної підготовки студентів початкового ступеня навчання у вищому мовному навчальному закладі Теоретичні питання культури, освіти та виховання (39). с. 107-111.

Афанасьєв, Юрій Львович (2009) Професійна підготовка музиканта. Уроки Болеслава Яворського Колективна (двоосібна). Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ.

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2009) Компетентність учителя рідної мови і літератури: ґенеза становлення і розвитку поняття Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки (14). с. 185-195.

Безух, Юлія Сергіївна (2009) Особливості полікультурного виховання дітей в національних школах США Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону». с. 41-45.

Бессалов, Анатолій Володимирович та Третьяков, Денис Борисович (2009) Повышение производительности криптоанализа на эллиптической кривой на основе деления точек на два Захист інформації (4). с. 18-20. ISSN 2221-5212

Богашов, Олексій Анатолійович (2009) Порівняльна конституційно-правова характеристика вищих виборчих органів України, Російської Федерації та Республіки Білорусь Вісник Центральної виборчої комісії, 2-3 (16-17). с. 89-92.

Бондарева, Олена Євгенівна (2009) Українська драматургія останньої третини ХХ – початку ХХІ століття: динаміка зміни пріоритетів Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (27). с. 125-132. ISSN 9–7425–09-6

Бондарева, Олена Євгенівна (2009) Проблемы мифопоэтики русской исторической драматургии ХІХ века Науково-практичний журнал "Гуманітарні науки" (1(17)). с. 189-191.

Бондарчук, Галина Павлівна (2009) Соціалізація молодшого школяра у структурі професійної підготовки вчителя Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів. с. 208-213.

Брайчевська, Олена Андріївна (2009) "Нетрадиційні" іммігранти у Києві: сім років потому Колективна (двоосібна). "Стилос", Київ.

Бровко, Олена Олександрівна (2009) Новелістичність композиції роману Якова Качури "Ольга" Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки (3).

Буйницька, Оксана Петрівна (2009) Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі професійної підготовки соціальних педагогів Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (11). с. 29-32. ISSN 978-966-7548-60-5

Буйницька, Оксана Петрівна (2009) Інтерактивні технології у процесі професійної підготовки соціальних педагогів Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності", 5-7 листопада 2009 р.. с. 22-23.

Буйницька, Оксана Петрівна (2009) Інформаційні технології та технічні засоби навчання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. курсу. [Навчально-методичні матеріали]

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2009) Типологія мовних змін в історичній перспективі Вісник КНЛУ. – Сер. Філологія.. с. 57-65.

Буренко, Валентина Миколаївна (2009) Як навчити дорослих? Удосконалення професійної підготовки вчителів на курсах підвищення кваліфікації на андрагогічних засадах Гуманітарні науки: науково-практичний журнал (2(18)). с. 67-79.

Бісмак, Олена Василівна (2009) Оцінка ефективності фізичної реабілітації при хронічному гастриті Слобожанський науково-спортивний вісник.- (Вип. 2). с. 87-91. ISSN 1999-818X

Бісмак, Олена Василівна (2009) Застосування засобів фізичної реабілітації при ексудативному плевриті Педагогіка, психол. та медико-біол. проблеми фіз. вих. і спорту. – Харків: ХДАДМ, (5). с. 19-22. ISSN 1818-9172

Бісмак, Олена Василівна (2009) Застосування східної гімнастики та східного масажу у фізичній реабілітації дітей з дискінезією жовчовивідних шляхів за гіпотонічним типом Вісник Чернігівського держ. педагогічного університету. – Чернігів,, 64. с. 547-550.

Бітківська, Галина Володимирівна (2009) Тема природи в поезії вагантів Зарубіжна література в школах України (7-8). с. 38-40.

В

Веретенко, Тетяна Григорівна та Шеїна, Лариса Олександрівна (2009) Роль самоврядування у процесі соціалізації молоді у ВНЗ Вісник Запорізького Національного Університету (2). с. 34-38.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2009) Традиції формування фонетичного принципу українського правопису (на матеріалі рукописних пам’яток кінця XVIІ – XVIII ст.) Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія «Філологічні науки», І. с. 45-52.

Вишницька, Юлія Василівна (2009) Семантика верху у творах Миколи Лєскова ЛЕСКОВИАНА: Творчество Н.С. Лескова: проблемы изучения и преподавания: Международный сборник научных трудов. – Т.2. (2). с. 31-46.

Вишницька, Юлія Василівна (2009) Лингвокреативный потенциал внутренней формы слова в «Размышлениях о Божественной литургии» Н.В.Гоголя Збірка матеріалів других Покровських міжнародних просвітницьких читань «Церква в світі: служіння любові», 22-24 жовтня 2009 р.; Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009 – 616 с. – С. 200-214.. с. 200-214.

Вишницька, Юлія Василівна (2009) Креативный потенциал мифологемы «хаос» в текстовом пространстве поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»: гидроморфная модель IX Гоголівські читання: Матеріали міжнародної наукової конференції.. с. 165-170. ISSN -

Волинець, Юлія Олександрівна та Іванюк, Ганна Іванівна (2009) Дидактичні ігри In: Скарбничка ігор і віршованої мозаїки для дітей дошкільного віку. ТОВ "Сім кольорів", с. 77-81. ISBN 978-966-2054-08-8

Ворон, Марина Василівна (2009) Компетентністний підхід до професійного розвитку керівника загальноосвітнього навчального закладу Імідж сучасного педагога (8-9). с. 36-38.

Воротникова, Ірина Павлівна (2009) Психолого-педагогічні основи адаптації вчителів до використання інформаційних технологій Освіта на Луганщині (2 (31)). с. 125-127.

Г

Гайдаш, Анна Владиславівна (2009) Neomythological World of N. Wallace’s Drama Newsletter Tesol-Ukraine. с. 22-26.

Герасимова, Ольга Іванівна (2009) Концептуальне розуміння категорії «Рефлексія» (історико-педагогічний аналіз) Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. с. 10-13.

Глухенька, Людмила Миколаївна та Портна, М.Г. та Брикова, О.В. (2009) Хімія Мінестерство освіти і науки України.

Голота, Наталія Миколаївна (2009) Деякі аспекти попередження важковиховуваності в дошкільному дитинстві Вісник Інституту розвитку дитини. Збірник наукових праць (5).

Голота, Наталія Миколаївна (2009) Особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку у художній праці Вісник Інституту розвитку дитини (3).

Гончаренко, Алла Миколаївна (2009) Літературна спадщина Б.Д.Грінченка як чинник виховання особистості у дошкільному дитинстві НЕ ВИЗНАЧЕНО. Видавництво Київського міського педагогічного університету імені Бориса Грінченка.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2009) Різновікова група та організація діяльності дітей Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі". с. 32-44.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2009) Організація мовленнєвої діяльності In: Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі". Світич, Київ, с. 125-132.

Гродський, Ігор Ярославович (2009) Вивчення лексики за професійним спрямуванням у курсі іноземної мови для студентів спеціальності „Інформатика" In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2009 р., 25-26 березня 2009, Київ.

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2009) Засвоєння синтаксичних та стилістичних норм літературної мови учнями загальноосвітніх навчальних закладів Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №5.Педагогічні науки:зб.наукових праць, 8 (3). с. 211-218. ISSN КВ 8818

Дика, Наталія Михайлівна (2009) Інноваційні форми організації методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах під час вивчення синтаксису Проблеми державного будівництва в Україні (18). с. 19-26. ISSN 60я43

Доценко, Олена Леонідівна (2009) Асертиви у комунікативно-прагматичній структурі мовлення суддів Studia linguistica: Зб. наук. праць.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2009) Педагогічні ідеї Б.Д.Грінченка в контексті оновлення сучасної дошкільної освіти Колективна (три і більше авторів). Видавництво Київського міського педагогічного університету імені Бориса Грінченка, Київ.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2009) До дитячої самоповаги-з особливою увагою Вихователь-методист дошкільного закладу (3). с. 12-19.

Ж

Житєньова, Наталя Василівна (2009) Формування пізнавального інтересу учнів 7-9 класів у процесі навчання предметів природничо- математичного циклу за комп’ютерної підтримки: Автореферат дисертації PhD thesis, ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

Журавель, Тетяна Василівна (2009) Особливості соціальної профілактики серед неповнолітніх інфекцій, що передаються статевим шляхом Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : у 2-х кн. : зб. наук. пр. (2/13). с. 241-249.

Журавель, Тетяна Василівна (2009) Проблеми здійснення профілактики ВІЛ-інфекції серед дітей та підлітків груп найвищого ризику Педагогічна освіта: теорія і практика (11). с. 72-75. ISSN 74я43

Журавель, Тетяна Василівна (2009) Навчаємося граючись: досвід використання настільних ігор у профілактиці ВІЛ-інфікування Інформація. Погляди. Огляд: інформаційно-педагогічний журнал для тих, хто працює з молоддю (15). с. 14-15. ISSN 8546732

З

Звєрєва, Ірина Дмитрівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Зимівець, Наталія Володимирівна та Петрочко, Жанна Василівна та Цюман, Тетяна Петрівна та Лях, Тетяна Леонідівна та Заверико, Наталія Віталіївна та Алєксєєнко, Т.Ф. та Бондаренко, Зоя Петрівна та Басюк, Т.П. та Буніна, Л.М. та Гулевська-Черниш, А.В. та Кичук, Я.В. та Ковальчук, Л.Г. та Лактіонова, Галина Михайлівна та Лесіна, Т.М. та Лютий, В.П. та Непочатова, Д.В. та Песоцька, О.П. та Петрович, В.С. та Сидоров, В.М. та Терницька, С.В. та Харченко, Сергій Якович (2009) Соціальна робота. Стислий таджицько-російський словник ТНУ, ЮНИСЕФ, Душанбе.

Зимівець, Наталія Володимирівна (2009) Технологічне забезпечення процесу формування відповідального ставлення до здоров`я в учнівської молоді Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. (1). с. 52-57.

К

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2009) Трансонімізовані неофіційні антропоніми в англійській, німецькій та українській мовах Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету.

Кисельова, Ірина Іллівна (2009) Особливості індивідуального підходу у вивченні іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному ВНЗ In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 25-26 березня 2009 р., 25-26 березня 2009, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2009) Особливості індивідуального підходу у вивченні іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному ВНЗ In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України, 25-26 березня 2009 .р., Київ.

Клименко, Нінель Павлівна (2009) Культурно-просвітницька діяльність Івана Крип'якевича (1886-1967 p. p.). PhD thesis, Київський Славістичний університет.

Клименко, Нінель Павлівна (2009) Іван Крип'якевич в молодіжному русі Галичини Знаки питання в історії України: особа і суспільство в історико-культурному просторі. Збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції. с. 49-67.

Клименко, Нінель Павлівна (2009) З досвіду педагогічної діяльності Івана Крип’якевича в поширенні знань про Україну й українство Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства, 24. с. 92-106.

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Забезпечення компетентнісного підходу у підвищенні кваліфікації керівників ПТНЗ Імідж сучасного педагога (8-9). с. 91-95. ISSN 2221-6316

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Роль професійно-комунікативної компетенції в діяльності директора ПТНЗ Педагогіка і психологія професійної освіти//науково-методичний журнал. 2009.№1.-268 с. (1). с. 122-133.

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Феномен креативності в діяльності керівника навчального закладу Креативність і творчість.-Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.-Серія "Соціологія. Психологія. Педагогіка" (Т.В.№1). с. 89-93. ISSN 1728-2322

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Проблеми управлінського лідерства в професійно-технічній освіті Вісник післядипломної освіти. Збірник наукових праць.. с. 101-111. ISSN 978-966-7863-74-6

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Інноваційні підходи до організації навчального процесу в ПТНЗ. Спецкурс. Шкільний світ. ISBN 978-966-451-624-5

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Технологія навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу. Тренінг Шкільний світ, Київ. ISBN 978-966-451-366-8

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Комунікативні компетенції керівника. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. с. 14-17.

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Навчальні результати Відкритий урок: розробки, технології досвід. с. 49-51.

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Як оцінити навчання Відкритий урок: розробки, технології досвід.. с. 22-25.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2009) Мудрість як екзистенціальний феномен In: Філософські діалоги: шляхи та перехрестя сучасної цивілізації.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2009) Зарубіжна література. Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (гриф МОНУ) Міністерство освіти і науки України, Київ. ISBN 978-966-349-137-Х

Ковбасенко, Юрій Іванович (2009) Література постмодернізму: шрихи до портрету Acta Neophilologica (11). с. 45-70. ISSN 1509-1619

Ковбасенко, Юрій Іванович (2009) Зарубіжна література. 10–12 класи : Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : природничо-математичний і технологічний напрями (гриф МОНУ) [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2009) Зарубіжна література. 10–12 класи. Академічний рівень : Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний та філологічний напрями (гриф МОНУ) [Навчально-методичні матеріали]

Козак, Людмила Василівна (2009) Професійно-орієнтовані форми навчання у підготовці фахівців туризму Педагогічний процес: теорія та практика (1). с. 68-78. ISSN 2078-1687

Коновалова, Ольга Володимирівна (2009) Хил-арт (Hill-art) «Фиктивной галереи Экспедиция» (FGE) как уникальный синтез трансценденций художественного мышления и киевского ландшафта Сучасне мистецто. Наук. зб. (6). с. 261-265.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2009) Особливості формування іконографії антропоморфних мотивів української народної орнаментики в ХІХ ст. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: зб. наук. праць . с. 75-89.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Дівчатка: які вони? (Психофізіологічні особливості) Початкова школа (7). с. 3-7. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Хлопчики: які вони? (Психофізіологічні особливості) Початкова школа (6). с. 4-7. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Психофізіологія дитячої поведінки (шестилітніх першокласників) Початкова школа (5). с. 3-7. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Психофізіологія учнів початкової школи (Прикладні аспекти) Початкова школа (2). с. 55-59. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Особливості психофізіологічного розвитку молодших школярів (Прикладні аспекти) Початкова школа (3). с. 8-11. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Такі різні хлопчики й дівчатка Вісник Чорнобиля (28). с. 6.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Взаємодія батьків і дітей у родині Вісник Чорнобиля (39). с. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Взаємодія батьків і дітей у родині Вісник Чорнобиля (40). с. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Взаємодія батьків і дітей у родині Вісник Чорнобиля (41). с. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Взаємодія батьків і дітей у родині Вісник Чорнобиля (42). с. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Взаємодія батьків і дітей у родині Вісник Чорнобиля (43). с. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Взаємодія батьків і дітей у родині Вісник Чорнобиля (44). с. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Взаємодія батьків і дітей у родині Вісник Чорнобиля (45). с. 7.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2009) Молодший школяр у творчій спадщині Б.Д. Грінченка: моральні виміри «Мрії, вистраждані життям…»: до 145-ї річниці з дня народження Б. Д. Грінченка: кол. монографія (у двох част.): Ч. 1 . с. 207-212.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2009) Роль сім’ї у формуванні морально-етичних почуттів дитини молодшого шкільного віку : Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць (3). с. 209-214.

Крикун, Анастасія Юріївна (2009) Включення дітей з особливими потребами в освітнє середовище Вихователь-методист дошкільного закладу (10). с. 9-16.

Кротова, Тетяна Федорівна (2009) Комплекс українського традиційного вбрання як джерело творчості в умовах розвитку національної моделі дизайну In: Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Роль митця і традиційних інститутів мистецтва за умов всезростаючого впливу культурних індустрій", 23-24 грудня 2009р., Київський національний університет культури і мистецтв.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2009) Звукова організація поеми Тараса Шевченка «Відьма» Збірник праць Всеукраїнської (37-ї) шевченківської конференції, Черкаси, 22 – 24 квітня 2009 р.. с. 357-362.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2009) Вірш Грицька Чупринки «На вічну пам’ять Борисові Грінченкові» Колективна (двоосібна). КМПУ імені Б.Д.Грінченка, Київ.

Кузьменко, Галина Василівна (2009) Душа і мудрість середньовічного храму (Урок за програмою «Мистецтво». 6-клас) (Візуальне мистецтво) Мистецтво та освіта. Науково-методичний журнал.

Кузьменко, Галина Василівна (2009) ДУША І МУДРІСТЬ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ХРАМУ (Урок за програмою «Мистецтво». 6-клас) Музичне мистецтво Мистецтво та освіта (17).

Курбан, Олександр Васильович (2009) PR-процес у системі сучасних соціальних комунікацій. Інформаційне суспільство (9).

Курбан, Олександр Васильович (2009) Соціальна комунікація в системі сучасного наукового знання. Інформаційне суспільство (10).

Кутішенко, Валентина Петрівна та Ставицька, Світлана Олексіївна (2009) Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навчальний посібник Українська книга . Каравелла, м.Київ. ISBN 978-966-8019-98-2

Л

Лебідь, Неля Костянтинівна (2009) Аналіз структури стресового епізоду у хворих з функціональними порушеннями ритму серця Особистість у просторі культури: матеріали Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму 24 вересня 2009 року. с. 75-77.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2009) Характеристика складових стресового епізоду у хворих з функціональними порушеннями ритму серця Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Х (12). с. 282-293.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2009) Психологічний портрет хворих із функціональними порушеннями ритму серця Психологія і суспільство (3). с. 173-177. ISSN 1810-2131

Лебідь, Неля Костянтинівна (2009) Особливості реагування на стресові події хворих з фінкціональними порушеннями ритму серця Психологічні перспективи. с. 30-39.

Линьов, Костянтин Олександрович та Клименко, Ілона Вікторівна (2009) ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ In: ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ. Навчальний посібник . Видавництво «ФОРТ»,, Харків, с. 7-24. ISBN 978-966-8599-55-2

Лисенко, Ганна Василівна (2009) Проблема підготовки вчителів іноземної мови початкової школи до інноваційної педагогічної діяльності In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2009 р., 25-26 березня 2009, Київ.

Литвин, Лілія Володимирівна (2009) Дослідження ідей Вальдорфської педагогіки у вітчизняній педагогічній науці Педагогічний процес: теорія та практика (1). с. 100-105. ISSN 2078-1687

Лобода, Ольга Володимирівна (2009) Мова в ентнічній картині світу Вісник Київського міжнародного університету. Збірник наукових статей (13). с. 110-123.

Лозова, Ольга Миколаївна (2009) Психосеміотичні компоненти етнічної свідомості східних слов’ян (Діахронічний підхід) Наукові записки НАуКМА: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота (97). с. 44-49.

Лозова, Ольга Миколаївна (2009) Психосемантика публіцистичного тексту: етнічне і соціокультурне Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г. Сковороди»].. с. 76-81.

Лозова, Ольга Миколаївна (2009) Свідомісні вияви мовної домінантності в україно-російському білінгвізмі Актуальні проблеми психології : Проблеми психології творчості : Збірник наук. праць (7). с. 151-158.

Лозова, Ольга Миколаївна (2009) Специфіка різномодальної семантики в етнічній свідомості українців Актуальні проблеми психології : Проблеми психології творчості : Збірник наук. праць / За ред. В.О. Моляко.. с. 156-162.

Лозова, Ольга Миколаївна (2009) Теоретичні підстави та практика застосування техніки ініціювання смислоутворення Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика / За ред. С.Д. Максименка, ІХ (4). с. 249-256.

Любарова, Віра Миколаївна та Стеценко, Ірина (2009) Екологічний зорепад у іграх та розвагах Шкільний світ.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Настільні ігри як інтерактивний метод просвітницько-профілактичної роботи Соціальна робота в Україні: теорія та практика (4). с. 37-45.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Зміст і напрями соціально-педагогічної роботи студентських волонтерських груп вищих навчальних закладів Наукові праці Донецького національного технічного університету , 3 (145). с. 274-279. ISSN 2077-6780

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Потенціал методу case-study у програмах зі сприяння здоров'ю дітей і молоді Вісник Запорізького національного університету (2). с. 137-142.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації роботи волонтерських груп Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (11). с. 169-172. ISSN 74я43

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Формування довіри дитини до працівника центру соціально-психологічної реабілітації та притулку для дітей Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 5–7 лист. 2009 р.. с. 116-118.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Прийоми формування довіри дитини до працівника центру соціально-психологічної реабілітації та притулку для дітей Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : зб. наук. ст. (6). с. 151-154.

Лісовець, Світлана Василівна (2009) Психологічні особливості професійного становлення майбутніх соціальних педагогів Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (11). с. 173-178.

Лісовець, Світлана Василівна (2009) Психологічні аспекти самореалізації особистості Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (12). с. 59-63.

М

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2009) Аналіз типових труднощів у діагностичній діяльності вчителя початкових класів Початкова школа (6). с. 57-61.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2009) Педагогічна адаптація першокласників до навчання в школі: поради для батьків Початкова школа (10). с. 59-61.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2009) Вплив важких металів на здоров’я людини VIII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми екології та екологічної освіти". с. 103-108.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2009) Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного розвитку Практична психологія та соціальна робота (6). с. 78-80.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2009) Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного розвитку Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (11). с. 178-182. ISSN 978-966-7548-60-5

Масімова, Лариса Гагіківна (2009) Семіотика як метод дослідження в соціальних комунікаціях. Наукові записи інституту журналістики (35).

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2009) Соціокультурна діяльність бібліотек: термінологічний аспект Актуальні проблеми історії та практики художньої культури: Зб.наук.праць. Випуск ХІІІ.. с. 23-32.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2009) Соціально-культурні функції бібліотек Актуальні питання культурології: альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології: У 2-х-т- Випуск 8 (Т.1). с. 59-64.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2009) Діяльність бібліотек – соціокультурних центрів у зарубіжних країнах VІІ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурна трансформація сучасного українського суспільства»: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4-5 червня 2009 року, Ч. 2. с. 63-67.

Машкіна, Ірина Вікторівна (2009) Роль дистанційного навчання при підготовці студентів економічних спеціальностей Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ (5 (52)). с. 4-8. ISSN 966-614-021-7

Машовець, Марина Анатоліївна (2009) Впровадження сучасних підходів до організації педагогічної взаємодії дошкільного навчального закладу та батьків вихованців Вісник інституту розвитку дитини: Збірник наукових праць. Серія Філософія, Педагогіка, Психологія (1).

Машовець, Марина Анатоліївна (2009) Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку в сучасних умовах розвитку суспільства Вісник Інституту розвитку дитини: Збірник наукових праць. Серія: Філософія, Педагогіка, Психологія (5).

Машовець, Марина Анатоліївна та Мордоус, І. (2009) Вчимо англійську разом з батьками Вісник інституту розвитку дитини: збірник наукових праць. Серія: Філософія, Педагогіка. Психологія (3).

Меленець, Людмила Іванівна (2009) Дитячий садок. Накази з питань основної діяльності Дитячий садок. Бібліотека . ТОВ "Видавництво "Шкільний світ", Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1; 978-966-451-264-7

Меленець, Людмила Іванівна (2009) Вже мирних літ немало відшуміло Дитячий садок (15). с. 4.

Меленець, Людмила Іванівна (2009) Сорока-Білобока на гостинах у Півника. Конспект заняття для дітей третього року життя Часопис "Дитячий садок. Фантазії вихователя" (16(496). с. 3-4.

Меленець, Людмила Іванівна (2009) Контроль та оцінка досягнень трирічної дитини у практиці гуманістичної парадигми дошкільної освіти In: На допомогу вихователю-методисту. Дитячий садок. Бібліотека . Шкільний світ, Київ, Україна, с. 43-50. ISBN 978-966-451-000-1; 978-966-451-314-9

Меленець, Людмила Іванівна (2009) Відкриваємо мистецтво в собі Дитячий садок (33). с. 8-9.

Меленець, Людмила Іванівна та Мельник, Ольга Василівна та Примушко, Наталія Миколаївна (2009) Василь Сухомлинський і сучасність - стежинки духовності малого українця Часопис "Дитячий садок" (7(487)). с. 5.

Мельник, Ольга Петрівна (2009) Формування досвіду музично-просвітницької діяльності майбутніх вчителів музики як педагогічна проблема. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. (8). с. 108-113.

Мережко, Юлія Валеріївна (2009) Активізація творчого самовираження старшокласників у процесі виконання творів українських композиторів Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14.Педагогічні науки:зб.наукових праць / Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти", 22-24 квітня 2009 року до 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова. (8 (13)). с. 163-167. ISSN КВ 8818

Михайлюк, Антон Юрійович та Замятін, Денис Станіславович та Петрашенко, Андрій Васильович (2009) Неструктуровані сховища даних системи обробки на основі єдиного набору функцій Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application. с. 117-119. ISSN 2306-6245

Михайлюк, Антон Юрійович та Пилипчук, Олексій Васильович та Сніжко, Микола Васильович та Тарасенко, Володимир Петрович (2009) Квазісемантичний пошук текстових даних в електронному інформаційному ресурсі Радиоэлектроника и информатика (3). с. 21-28. ISSN 1563-0064

Михайлюк, Антон Юрійович та Сніжко, Микола Васильович та Огнівчук, Леся Миколаївна (2009) Про деякі напрямки інформатизації вищої освіти в умовах сьогодення Вища освіта України. – Додаток 4, том І(13) Тематичний випуск ”Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (том І). с. 457-463.

Молчанов, Ігор Миколайович та Мова, В.И. та Стрюченко, В.А. (2009) Знанняорієнтовані інтелектуальні робочі станції Інпарком Штучний інтелект (1). с. 94-98. ISSN 1561-5359

Морзе, Наталія Вікторівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2009) Інформатика: підручник для 9 класу УВЦ «Школяр», Київ.

Морзе, Наталія Вікторівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2009) Зошит з інформатики до підруч. для 9 кл. заг.-осв. закладів. Частина 1 УВЦ «Школяр».

Морзе, Наталія Вікторівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2009) Зошит з інформатики до підруч. для 9 кл. заг.-осв. закладів. Частина 2 УВЦ «Школяр».

Музика, Олена Оксентівна (2009) Ціннісна підтримка творчо обдарованих підлітків з контрсоціальною мотиваційною тенденцією Матеріали ІІ міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2009 (2). с. 48-55.

Н

Назаренко, Світлана Валеріївна (2009) Запровадження інтерактивних методів навчання в освітньо-оздоровчому процесі курсу "Основи здоров'я" Післядипломна освіта в Україні (2). с. 25-28.

Нестерова, Тетяна Володимирівна та Кожанова, Ольга Сергіївна (2009) Фактор сумісності при комплектуванні команд в групових вправах художньої гімнастики. Нестерова Т.В. Фактор совместимости при комплектовании команд в групповых упражнениях художественной гимнастики // Физическое воспитание студентов: сб. науч. трудов. / Т.В.Нестерова, О.С. Кожанова. – Харьков, 2009. - № 1. – С. 32 - 34..

О

Огнівчук, Леся Миколаївна та Замятін, Денис Станіславович та Михайлюк, Антон Юрійович та Петрашенко, Андрій Васильович (2009) Інформаційно-аналітична система для підтримки самостійної навчальної роботи Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі (Праці Четвертої Міжнародної конференції). ISSN 978-966-02-5426-8

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Теоретичні аспекти моніторингу професійної діяльності сучасного вчителя Моніторинг професійної діяльності вчителя: теорія і практика. с. 3-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Соціальна педагогіка і виклики суспільних трансформацій Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (11). с. 5-6.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену освіти "Шлях освіти" (4). с. 2-6.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Демографія у контексті освітньої політики 1020-річчя історії шкільної освіти в Україні: традиції, сучасність, перспективи: Міжнародна наукова конференція: збірник матеріалів. с. 5-12.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Криза - момент істини для університетської освіти "Вища школа" (11). с. 5-16. ISSN 1682-2366

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Проблеми та перспективи оцінювання якості української освіти Моніторинг якості освіти: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції, 16-17 грудня 2009 р.. с. 6-8.

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2009) Розвиток психомоторних здібностей в ранньому віці Психологічна газета (21). с. 26-29.

Олексюк, Ольга Миколаївна та Ткач, Марія Михайлівна (2009) Музично-педагогічний процес у вищій школі In: Музично-педагогічний процес у вищій школі. Знання України, Київ. ISBN 978-966-316-244-7

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2009) Викладання основ зарубіжної методики навчання англійської мови як важливий компонент професійної підготовки вчителя-іноземного філолога In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2009 р..

Олійник, Світлана Миколаївна (2009) Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Омері, Ірина Дмитрівна (2009) Ботанічні сади та дендропарки Києва - резервати видового різноманіття кліщів родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) Вестник Мордовского университета. Серия "Биологические науки", 1 (1). с. 87-89. ISSN 0236-2910

Омері, Ірина Дмитрівна (2009) Кліщі-фітосеїди (Parasitiformes, Phytoseiidae) на рослинах дендрологічного парку «Тростянець» Весник зоологии, 43 (3). с. 245-253. ISSN 0084-5604

Омері, Ірина Дмитрівна (2009) Видове різноманіття фітосейід (Parasitiformes, Phytoseiidae) в ботанічному саду Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (Україна) In: XXXIXth Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research, 25-29 серпня 2009, м. Брно Чеська республіка.

Омері, Ірина Дмитрівна (2009) Приклад успішної інвазії в лісостепову зону України виду-вселенца - середземноморського хижого кліща Typhlodromus beglarovi Kuznetsov, 1984 (Parasitiformes, Phytoseiidae) In: Всеукраїнська наукова конференція «Зоологічна наука у сучасному суспільстві», присвяч. 175-річчю заснування кафедри зоології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 15-18 вересня 2009 року, Київ.

П

Павловська-Єжова, Т.А. (2009) Вшануймо жінку Мистецтво та освіта (2). с. 56-59.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Художньо-естетичні аспекти підготовки майбутніх учителів початкових класів до творення віртуальної педагогічної реальності Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 11 (174). с. 248-255. ISSN 2227-2844

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Віртуальна педагогічна реальність: теоретико-наукове підґрунтя Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : [зб. наук. пр.] / [редкол. : М. І. Сметанський (голова) та ін.] (27). с. 314-318.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал : [гол. ред. М. Вачевський] (С.вип.). с. 66-69.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Соціалізуючі чинники віртуальної педагогічної реальності Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. наук. пр.]. – Педагогіка та психологія, 449 (450). с. 94-98.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Формування соціокультурної та соціолінгвістичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов засобами лінгвокраїнознавчого матеріалу In: V Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencij [«Dynamika naukowych badań – 2009»], Przemyśl.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Інформаційно-комп’ютерна насиченість професійно-педагогічного компоненту підготовки майбутнього вчителя іноземних мов Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : [зб. наук. пр.] / [за ред. проф. Валюх З.О.] (2). с. 149-154.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Творення віртуальної педагогічної реальності засобами сучасної масової комунікації In: Всеукр. наук.-практ. конф [«Журналістика, філологія та медіаосвіта»], 14-15 травня 2009 року, м. Полтава.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Віртуальна педагогічна взаємодія на уроках іноземних мов : програма спецкурсу з практикумом [Навчально-методичні матеріали]

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії PhD thesis, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Пасько, Ярослав Ігорович (2009) Бюрократичні виміри легітимації Філософська думка (5). с. 66-69.

Петренко, Лариса Павлівна (2009) Науково-методичне забезпечення професійно-педагогічної підготовки вчителя Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в закладах інтернатного типу, 2. с. 70-75.

Петренко, Лариса Павлівна (2009) Науково - методичне забезпечення професійно - педагогічної підготовки вчителя. Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в закладах інтернатного типу. с. 70-75.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2009) Методика роботи з музично-інструментальними колективами Імекс ЛТД, Кировоград.

Пов'якель, Н.І. та Лушин, В.П. та Бушуєва, Т.В. та Зайчикова, Т.В. та Макарчук, Н.О. та Омельченко, Я.М. та Скляренко, О.М. та Розова, Т.М. та Федоренко, А.Ф. та Ханецька, Т.І. та Вовк, М.В. та Распутько, Ю.В. та Сідун, Ю.О. та Бородулькіна, Т.О. та Гула, Н.В. та Доріченко, В.А. та Коберник, Л.О. та Мотлук, Т.О. та Павлюх, В.В. та Пилипенко, К.В. та Халік, О.О. та Чала, Олена Андріївна (2009) Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології Колективна (двоосібна). НПУ імені М.П.Драгоманова, Київ.

Подшивайлов, Михайло Михайлович (2009) Криза психологічного знання і практична психологія Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс].

Подшивайлова, Лідія Іванівна (2009) Аксіоматичний підхід як спосіб подолання понятійної невизначеності у психології Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс].

Поліщук, Алла Анатоліївна (2009) Навчання майбутніх вчителів методиці використання інформаційних і комунікаційних технологій в художній і дизайнерській освіті Збірник праць четвертої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти». с. 80-86.

Понежа, Г.В. та Ткачишина, Оксана Романівна (2009) Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Комп’ютерні мережі та телекомунікації”, “Комп’ютерні мережі” (для бакалаврів) [Навчально-методичні матеріали]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2009) Основні напрями діяльності Секції бібліотечних журналів ІФЛА (1978-2005) Документознавство. Бiблiотекознавство. Iнформацiйна дiяльнiсть: проблеми освiти, науки, практики. с. 73-75.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2009) Основні напрями діяльності Відділу ІФЛА «Освіта та наукові дослідження» Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань. с. 144-146.

Прокопенко, Лілія Сергіївна та Зозуля, Світлана Миколаївна (2009) Термінологічний глосарій Міжнародної федерації кіноархівів: проблем впровадження в Україні Архіви України (5). ISSN 0320-9466

Пітенко, Сергій Леонідович (2009) Особенности питания женщин, занимающихся фитнесом с учетом состава тела «Спортивна медицина» Науково-теоретичний журнал, К.: Олімпійська література. – 2009. – №1-2. – С 114-117. (1-2). ISSN 1992-7894

Р

Редько, Сергій Іванович (2009) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ Світоглядні читання з нагоди 200-річчя Ч. Дарвіна. Збірник наук. праць та матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Світоглядний вибір і майбутнє науки і освіти в ХХІ столітті" (1). с. 213-216. ISSN 978-966-529-221-0

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Фонтенбло как универсальная мастерская Европы Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых [Ломоносов] / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. [Электронный ресурс].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Науки о культуре в системе современного украинского образования Философское осмысление социально-экономических проблем..

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Система декору Бального залу у замку Фонтенбло мистецтвознавчі записки.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Іконографія Катерини де Медичі у французькому мистецтві XVI століття Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Стильоутворюючі чинники мистецтва Другої школи Фонтенбло (частина 1) Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Стильоутворюючі чинники мистецтва Другої школи Фонтенбло (частина 2) Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) К вопросу о позиционировании пост-искусства на современном культурном пространстве Матеріали Міжнародної наукової конференції [Екологія простору культури. Проблеми та рішення].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ ПЕРИОДОВ STILWANDLUNG В МИРОВОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ НЕ ВИЗНАЧЕНО. ИПСИ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Ян ван Скорел і Мартін ван Хемскерк як основні представники зрілого романізму в нідерландському мистецтві XVI ст. Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв..

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Провідні фактори формування мистецтва Першої школи Фонтенбло Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) «Лаокооническое произведение» как мировоззренческая квинтэссенция «эпохи рубежа» Наукові повідомлення Міжнар. наук.-прак. конф. [Полікультуротворча діяльність-2009].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Фонтенбло как универсальная мастерская Европы Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых [Ломоносов].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Stilwandel ХХ и ХХІ вв.: маньеристический фундамент пост-искусства Искусство после философии. Материалы всероссийской конференции 20-21 ноября 2009 года.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Маньеристические универсалии в искусстве прерафаэлизма Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Грани творческого бесплодия художника: причины, симптоматика проявлений Культурологічний альманах (3). с. 107-119.

С

Савченко, Світлана Володимирівна (2009) О. М. Апанович: життєдіяльність, наукове кредо Погляд крізь віки: матеріали наукової конференції, 25 травня 2009 року, м. Київ. с. 3-22.

Санжарова, Галина Федорівна (2009) Любов земна і любов трансцендентальна як вияв амбівалентної сутності людини (за творами В. Винниченка та І.Шмельова) Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Серія: Літературознавство, 4 (60) (1). с. 57-62. ISSN 2312-1068; 2312-1076

Санжарова, Галина Федорівна та Горлова, Олена Володимірівна (2009) Самоактуализация начинающего специалиста-филолога в профессиональной деятельности: перспективы, проблемы и возможности их разрешения Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія (4). с. 200-210.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2009) Неперервна освіта в умовах полікультурного глобалізованого світу Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 129-135. ISSN 2078-1687

Сисоєва Світлана Олександрівна (2009) Комп‘ютерна програма «Програмно-тестувальний комплекс «RTEST: моніторинг формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до застосування інформаційних технологій» 30385.

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Кристопчук, Тетяна Євгенівна (2009) Дослідження проблеми методологічної культури вчителя: наукова концепція П.Г.Кабанова Педагогічний процес: теорія та практика (1). с. 197-208. ISSN 2078-1687

Скуратівська, Галина Степанівна (2009) Основні правила скорочень та написання великих літер у писемному англійському діловому спілкуванні Мова і культура (науковий журнал) (11(123). с. 79-84.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2009) Вікові та освітні чинники толерантно-нетерпимих установок дорослого населення України In: МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ В ОСВІТІ: Збірник матеріалів науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2009 р. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ, с. 133-140.

Смольникова, Галина Валентинівна (2009) Психологічні особливості навчання дорослих Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць (4). с. 303-308. ISSN 2078-1687

Смольникова, Галина Валентинівна (2009) Вивчення стану освітнього процесу На допомогу вихователю-методисту. с. 24-42.

Солдатова, Леся Петрівна (2009) Унормування значень неоднозначних слів для інформаційної компаративності у мовах Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: пам’яті Л.А. Булаховського: Зб. наук. пр. – Вип. 10. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. с. 184-189 .

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2009) Навчально-методичний комплекс з курсу “ЕТНОПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ МЕНШИН” для студентів спеціальності 7.040202 “СОЦІАЛЬНА РОБОТА” [Навчально-методичні матеріали]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2009) Навчально-методичний комплекс з курсу “ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКА” для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 7.040202 “СОЦІАЛЬНА РОБОТА” [Навчально-методичні матеріали]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2009) Установки студентської молоді щодо майбутнього працевлаштування Збірник наукових праць VІ Міжнародної наукової конференції м.Київ, 2. с. 165-172. ISSN 978-966-8640-22-3

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2009) Організація самостійної роботи майбутніми соціальними педагогами при вивченні психології Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр., 2. с. 170-173. ISSN 978-966-7548-60-5

Софій, Наталія Зіновіївна та Даниленко, Л.І. та Шоутен, Т. та Зайченко, О.І. (2009) Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти СПДФО Парашин К.С, Київ. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком».

Спіріна, Тетяна Петрівна (2009) Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2009) Психолого-педагогічний аспект адаптаційного періоду студентів-першокурсників вищих навчальних закладів Наукові праці. Серія : педагогіка, психологія і соціологія, 2 (5). с. 349-353.

Стишов, Олександр Анатолійович (2009) Актуалізована лексика в сучасних українській і російській мовах Проблеми зіставної семантики (9). с. 151-157.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2009) Конструктивістські принципи літературної теорії Валеріана Поліщука Літературознавчі обрії. Праці молодих учених (15). с. 58-62. ISSN 978-966-02-4532-7

Сінченко, Олексій Дмитрович (2009) Роман «Крила» Володимира Кузьмича: особливості поетики UKRAINICA BRUNENSIA II Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost Sbornik vědeckўch prací. (2). с. 494-501. ISSN 978-80-210-4964-2

Т

Тарасенко, Володимир Петрович та Михайлюк, Антон Юрійович та Заболотня, Т.М. (2009) Контекстно-асоціативний підхід до автоматизованого виправлення орфографічних помилок Системні дослідження та інформаційні технології (3). с. 21-30. ISSN 1681-6048

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2009) Подвижницька, громадсько–просвітницька діяльність Б. Д. Грінченка / "Мрії, вистраждані життям..." До 145-ї річниці з дня народження Б.Д. Грінченка. Колективна монографія (у двох частинах). Колективна (три і більше авторів). КМПУ імені Б. Д. Грінченка, Київ.

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2009) По волне моей памяти. Литературно-музыкальная композиция Зарубіжна література в школах України (5). с. 52-56.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2009) Соціально-комунікативна культура та її виховання у молодших школярів. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2009) Психологія для старшокласників: соціально-комунікативний аспект Видавництво ЖДУ ім.І.Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2009) Система виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи у позаурочній діяльності EngD thesis, Інститут проблем виховання АПН.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Ресурсне забезпечення спеціалістів соціальної сфери Педагогічний альмах (4). с. 199-202.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Організаційно-методичні умови забезпечення діяльності ресурсних та консультаційних центрів для спеціалістів соціальної сфери Вісник Запорізького національного університету (1). с. 164-167.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Методичний супровід профілактичної роботи соціальних педагогів загальноосвітніх закладів Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (11). с. 75-79. ISSN 978-966-7548-60-5

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Особливості організації та діяльності ресурсних центрів у вищих навчальних закладах Росії Збірник наукових праць. Педагогічні науки (51). с. 387-392.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Вітчизняний та зарубіжний досвід становлення ресурсних центрів Педагогічні науки та освіта: збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (4). с. 239-248.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Капіталізація досвіду діяльності ресурсних центрів для соціальних працівників Наукові праці Донецького національного технічного університету (3). с. 68-71. ISSN 2077-6780

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Інноваційне психолого-педагогічне забезпечення професійного самовдосконалення спеціалістів соціально-педагогічної діяльності Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя) (6). с. 167-169.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ In: Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, 9-10 квітня 2009 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) КАПІТАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ In: Розвиток творчої особистості студента як суб'єкта професійної самоактуалізації: проблеми, пошук, тенденції, 22-23 ківтня 2009 року, Донецький національний технічний університет.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Методичний супровід спеціалістів соціальної сфери, які здійснюють соціальну допомогу сім'ям,що знаходяться в складних життєвих обставинах Науковий вісник Чернівецького університету (449). с. 168-170.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД СПЕЦІАЛІСТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ СІМЯМ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ In: Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Проблеми забезпечення діяльності ресурсних центрів для соціальних педагогів та соціальних працівників (за результатами дослідження) In: Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: європейський вектор розвитку вищої школи, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка".

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Проблеми забезпечення діяльності ресурсних центрів для соціальних педагогів та соціальних працівників (за результатами дослідження) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (23). с. 225-236. ISSN 2227-2844

Тишкевич, Катерина Іванівна (2009) Видання бібліотек для юнацтва як складова інформаційно-культурного простору Питання культурології (24). с. 156-161.

Тишкевич, Катерина Іванівна (2009) Бібліометрія видань бібліотек для юнацтва: культурно-освітній напрям Культура і мистецтво у сучасному світі (10). с. 146-150.

Ткачишина, Оксана Романівна (2009) Проблема соціально-психологічної адаптації майбутніх програмістів у процесі навчання у ВНЗ Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова (25(49)). с. 114-119.

Ткачишина, Оксана Романівна (2009) Роль активного соціально-психологічного навчання у розвитку особистості майбутнього професіонала Соціалізація особистості, XXXII. с. 177-185.

Ткачишина, Оксана Романівна (2009) Актуальні проблеми стосунків поколінь та причини їх виникнення у сучасній сім’ї Практична психологія та соціальна робота (7). с. 5-8.

Тур, Микола Григорович (2009) Поняття легітимації: основні парадигми розуміння Філософська думка (5). с. 9-21.

Тягло, Катерина (2009) Метаморфози візуального у добу постсучасності EL TOPOS: Как возможна философия кино? Исследования. Интервью. Эссе. Переводы. Кинотексты. с. 68-77.

У

Умрик, Марія Анатоліївна (2009) Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін PhD thesis, НПУ імені М.П.Драгоманова.

Ф

Фірсова, Ірина Миколаївна (2009) Використання елементів ейдетики як один зі шляхів підвищення ефективності професійної підготовки соціальних педагогів Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. с. 206-208.

Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2009) Feci, qoud potui… Доля і творчість Бориса Антоненка-Давидовича Одноосібна. Донецьк: Норд-прес, Донецьк.

Хоменко, Олена Анатоліївна (2009) Комплексна діагностика формування мотивації навчання Рідна школа (7). с. 80. ISSN 0131-6788

Ч

Чала, Олена Андріївна (2009) Психологічні аспекти деструктивної конфліктності майбутніх педагогів Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (12(2)). с. 81-86.

Чала, Олена Андріївна (2009) Сутність та детермінанти деструктивної конфліктності особистості Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова ; серія № 12. Психологічні науки: зб. наук. пр. / НПУ ім. М. Драгоманова / [редкол. : С. Максименко та інш.]. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Ч. І. – С. 399 – 403. (26(50)). с. 399-403.

Чала, Олена Андріївна (2009) Переживання внутрішньоособистісних конфліктів майбутніми педагогами в процесі їх фахової підготовки Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (11(ч2)). с. 200-202. ISSN 978-966-7548-60-5

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2009) Професійна освіта майбутніх вчителів іноземної мови в контексті глобалізації сучасного суспільства Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КИїівського національного лінгвістичного університету (19). с. 110-114.

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2009) Кількісне дослідження на практиці: використання анкети із диференційною шкалою у вивченні художнього тексту Філологічні трактати. Науковий журнал. - Том 1, №3-4, 2009 , 1 (3-4). с. 67-78. ISSN 15593-4065ПР

Ш

Шевцова, Олена Михайлівна (2009) Розвиток професійної Я-концепції вчителів, які працюють в інноваційних освітніх закладах, засобами психологічного тренінгу Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць (11,ч.2). с. 334-342.

Шевцова, Олена Михайлівна (2009) Професійна Я-концепція фахівця: теоретичний аналіз проблеми категоріального визначення Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць (12). с. 310-316. ISSN 978-966-7863-85-2

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) АПОФАТИЧНЕ ЗНАННЯ В КОНЦЕПЦІЇ Т. КУНА In: НЕ ВИЗНАЧЕНО.

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) АПОФАТИЧНЕ ЗНАННЯ В НЕОПОЗИТИВІЗМІ ТА КРИТИЧНОМУ РАЦІОНАЛІЗМІ Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. . с. 193-203.

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) ВІРА У КРИТИЧНОМУ РАЦІОНАЛІЗМІ КАРЛА ПОППЕРА Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. (464). с. 109-112.

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) The Evolution of the Term "Paradigm" and his Sense in Philosophy. Парадигма sacrum & profanum в літературі та культурі.. с. 50-58.

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) ЗНАЧЕННЯ В "ТЕОРІЇ ВІДБИТКУ" ЛЮДВІҐА ВІТТҐЕНШТАЙНА Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. . с. 62-66.

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) Карл Поппер та проблема наукової віри In: // Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея. .

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) Теорія кореспондентності істини Практична філософія. Науковий журнал. . с. 192-196.

Шинкар, Тетяна Юріївна та Руденко, Людмила Степанівна (2009) Особливості творчого розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 92-95.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2009) Место и функции фантастических элементов в композиционной структуре цикла повестей Н.В.Гоголя "Миргород". ІХ Гоголівські читання. Матеріали міжнародної наукової конференції 9-1 березня 2009. с. 151-154.

Шорохова, Валентина Володимирівна (2009) Вплив працездатності на успішність в навчанні розумово відсталих учнів 1 – 4 класів Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Випуск 12. Серія: соціально-педагогічна. с. 270-274.

Шорохова, Валентина Володимирівна (2009) Збереження працездатності розумово відсталих учнів 1-4 класів під час навчальної діяльності Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: збірник наукових праць (6). с. 211-217.

Щ

Щербаков, Ярослав Ігорович (2009) Буддійська філософія Китаю і Центральної Азії та її вплив на Далекосхідну літературу Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Східні Мови та літератури (14). с. 48-52. ISSN 1728-3817

Ю

Юніна, Ольга Євгенівна (2009) Професійна підготовка майбутнього викладача іноземної мови як фактор формування його творчого потенціалу Наукова молодь (1). с. 131-133. ISSN 978-966-8195-96-9

Цей список був створений у Mon Feb 18 18:56:23 2019 EET.