Items where Author is "Мельник, Наталія Іванівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 88.

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Мельник, Наталія Іванівна and Артемова, Любов and Авраменко, Оксана and Павличенко, Наталія (2020) Progressive Practices of Government Management in Preschool Teachers Professional Training in Western European Countries Універсальний журнал досліджень освіти (8(10)). pp. 4591-4602. ISSN 2332-3205

Мельник, Наталія Іванівна (2018) Values in the context of the "competent system of preschool education" in the european evaluation measurement Молодий вчений (8.1). pp. 85-88. ISSN 2304-5809

Мельник, Наталія Іванівна (2017) The formation of a system of pre-school education in France Молодий вчений, 50.2 (10.2). pp. 47-51. ISSN 2304-5809

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Preschool teacher professional education in Western European countries: theory and practice Одноосібна. ФОП Жовтий О.О., Умань.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Principles of the "European approach in pre-school education": a general characteristic Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації. pp. 157-162. ISSN 978-966-644-365-9

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Waldorf toys as a means of creative imagination preschool children Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Матер. Міжн. Наук.-практ. конф.. pp. 115-118.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Тhe Steiner perspective practice in modern early years establishments Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 223-224. ISSN 978-985-498-758-3

Мельник, Наталія Іванівна (2017) The analysis of contemporary reseach on preschool teachers profesional education in European demention Наук. журн. «Молодий вчений», 43.2 (3.2). pp. 4-9.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) "European approach to preschool education" as a prospect for the development of Ukrainian preschool education Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2(66)). pp. 269-283. ISSN 2312-5993

Мельник, Наталія Іванівна (2017) European dimention as preschool education conditions for qulitative preschool education in Europe Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук: зб. тез міжн. Наук.-практ. конф.. pp. 42-46.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Historical background of the introduction of the "European approach to pre-school education": significance and prospects for the domestic educational space Наук. журн. «Молодий вчений», 42 (2). pp. 510-514. ISSN 2304-5809

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Profile of Professional competence and Professional Training of preschool teachers in European countries Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти (1). pp. 36-41. ISSN 2410-4620

Кошарна, Наталія Володимирівна and Мельник, Наталія Іванівна (2017) Theoretical Course of the English language [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Features of pre-school teacher professional training in the UK Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць, 6 (1). pp. 368-392. ISSN 2219-438Х

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Centers transcultural pedagogy as a means of training preschool teachers in social work: the European experience International scientific-practical Conference theoretical and applied researchers in the field of pedagogy, psychology and social science: Conference proceedings. pp. 98-102.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Standarts of pedgogical education as basic criterias of profesional teacher’s competancy formation in europian countries Зб. наук. пр. «Педагогічні науки», 2 (74). pp. 141-146.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Сучасні технології в дошкільній освіті [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2016) SOCIALISATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN DIFFERENT AGES GROUPS ON THE GROUPS INTERIACTION BASIS Освіта та розвиток обдарованої особистості, 48 (5). pp. 17-21. ISSN 2309-3935

Мельник, Наталія Іванівна (2016) PRESCHOOL TEACHER TRAINING IN IRELAND: EDUCATIONAL POLICY In: Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія, 18-21 січня 2016 року, Братислава.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Інноваційні технології навчання: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Лобода, Ольга Володимирівна and Мельник, Наталія Іванівна (2016) English language [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Conceptual framework of professional training of preschool education in Western Europe: European realities UKRAINIAN PERSPECTIVES Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Traveling WORLD OF ENGLISH [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2016) THE ANALYSIS OF PRE-SCHOOL TEACHERS TRAINING IN EUROPEAN COUNTRIES Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, IV(40) (81). pp. 49-54. ISSN 2308-5258

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Postgraduate education of pre-school teachers in Western Europe Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», Том ІІ (36). pp. 81-91. ISSN 2308-5126

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Spesifity of qualification and spesialty of preschol teacher training in Western Europe Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін., 34 (2). pp. 155-164. ISSN 2413-2039 ISSN 2313-2094

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Кишинська, Алла Володимирівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Ліннік, Олена Олегівна and Мельник, Наталія Іванівна and Савченко, Юрій Юрійович and Товкач, Ірина Євгеніївна and Половіна, Олена Анатоліївна (2016) Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гавриш, Наталія Василівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Ліннік, Олена Олегівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Мельник, Наталія Іванівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Стаєнна, Олена Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Сиротич, Наталія Богданівна and Богініч, О.Л. (2016) Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-017-1

Мельник, Наталія Іванівна (2016) The Professsional English Language Speaking [Teaching Resource]

Кошарна, Наталія Володимирівна and Мельник, Наталія Іванівна and Лабунець, Юлія Олегівна and Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Руднік, Юлія Вікторівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) Foreign language (advanced learning) [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Theoretical Course of the English language [Teaching Resource]

Кошарна, Наталія Володимирівна and Мельник, Наталія Іванівна (2016) Theoretical Course of the English language [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Types of standards of teacher education in Western Europe: features professional standards of pre-school teachers Педагогічні науки, 2 (LXXI). pp. 111-119.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Professional training of preschool educational institutions’ teachers in the context of ukrainian competence paradigm of education: the problem of professional competance structure Зб. наук. пр. «Педагогічні науки», 1 (LXXIII). pp. 107-116.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Discriptive analysis of preschool teachers professional training in Western European countries European humanities studies: State and Society (3). pp. 218-223. ISSN 2450-6486

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Content of professional training of pre-school education as a means of Quality Teacher Education: European perspective Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 20. ‒ 233 с. (20). pp. 130-134.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Humanistic concept as the approach to training preschool teachers in Western countries Зб. наук. роб. учасн. міжн. наук.-практ. конф. (21-22 жовтня 2016 р., м. Одеса). pp. 91-93.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Methodological approaches to the analysis of preschool teachers training in Western Europe Педагогічна освіта : теорія і практика, 2-2016 (21). pp. 125-134.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) CONCEPTION OF THE PRESCHOOL TEACHERS TRAINING IN WESTERN EUROPE INVESTIGATION: ASPECT OF STRATEGY Молодий вчений, 38 (11). pp. 454-460. ISSN 2304-5809

Мельник, Наталія Іванівна (2016) THE SCIENTIFIC APPROACH TO PRISCHOOL TEACHERS’ TRAINING IN WESTERN EUROPE Вісн. Глухівського нац. пед. ун-ту. ім. О. Довженка : зб. наук. праць. Вип. 32, 32 (32). pp. 17-27.

Мельник, Наталія Іванівна (2015) Іншомовна компетентність як пріоритетний напрям у змісті професійної підготовки педагогів у країнах Європи Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 201-207.

Мельник, Наталія Іванівна (2015) Modern technologies in preschool education [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2015) PRINCIPLS OF NATIONAL PROFESIONAL STANDARTS OF TEACHER EDUCATION ASSIGMENT INTO EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць (2 (49)). pp. 131-136.

Мельник, Наталія Іванівна (2015) Official requirements for Professional Competence of preschool teachers in Western Europe Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний виміри змін : матер. ІІ міжн. Наук.-практ. конф., Том 1. pp. 133-136.

Мельник, Наталія Іванівна (2015) FACTORS effective transformation of national standards training of teachers in Western Europe to the European qualifications framework Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. (Вип. 1). pp. 288-291.

Мельник, Наталія Іванівна (2015) Education policy in Western Europe IN FORMATION training requirements Preschool Educators Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матер. міжн. наук.-практ. конф.. pp. 73-76.

Мельник, Наталія Іванівна (2015) Peculiarities of Preschool teachers' Qualification in Europe Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика : зб. наук. роб. учасн. міжн. наук.-прак. конф.. pp. 98-102.

Мельник, Наталія Іванівна (2015) Mechanisms of adaptation of national standards of training preschool teachers in Western Europe to the European qualification framework Zbiór raportów naukowych. „Pedagogika Projekty naukowe„. pp. 73-79. ISSN 978-83-65207-01-2 (t.1)

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Богініч, О.Л. and Волинець, Юлія Олександрівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Кишинська, Алла Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Мельник, Наталія Іванівна and Половіна, Олена Анатоліївна (2015) Колективна (двоосібна). Візаві, Умань.

Мельник, Наталія Іванівна (2015) Professional standards in Western Europe: legal support, typology, national qualifications framework Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», Дод. 1 (35). pp. 176-185. ISSN 2308-5126

Кошарна, Наталія Володимирівна and Мельник, Наталія Іванівна (2015) Theoretical Course of the English language [Teaching Resource]

Кошарна, Наталія Володимирівна and Мельник, Наталія Іванівна (2015) Theoretical Course of the English language [Teaching Resource]

Кошарна, Наталія Володимирівна and Мельник, Наталія Іванівна (2015) The Scientific English Language [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2015) Language and area of Great Britain and the USA [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2015) Educational policy of preschool teachers’ training in France: perspective analysis Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 1 (36). pp. 247-262. ISSN 2308-5126

Мельник, Наталія Іванівна (2015) Perspective analysis of preschool specialists training peculiarities in France SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Pedagogy and Psychology, ІІІ 33 (66). pp. 6-10. ISSN p- 2308-5258 e-2308-1996

Мельник, Наталія Іванівна (2015) ANALYSIS OF EDUCATONAL QUALIFICATION GRADE OF PRESCHOOL TEACHERS IN WESTERN EUROPE: STRATAGY OF UKRAINIAN PROFESSIONAL TRAINING SYSTEM REFORMATION Year book of Varna University of Management (VIII). pp. 253-263.

Мельник, Наталія Іванівна (2015) STRATEGY OF FUTURE PRESCHOOL SPECIALISTS TRAINING IN UKRAINE AND WESTERN EUROPE Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені. Т. Г. Шевченка (125). pp. 194-197.

Мельник, Наталія Іванівна (2015) Organizational and pedagogical providing of preschool teacher professional training in Western Europe Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., 48 (4). pp. 87-97. ISSN 2312-5993

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Training of preschool teachers to work in multi-age groups in CONTEXT competency paradigm of education Проблеми сучасної педагогічної освіти : серія Педагогіка і психологія, Ч. 2. (вип 45). pp. 219-226.

Стаєнна, Олена Олександрівна and Мельник, Наталія Іванівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДНЗ [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Transcultural pedagogy as a condition for the formation of intercultural tolerance in the context of preparing future teachers: ukrainian reality, the european experience Матер. Третьої всеукр. наук.-прак. конф. Науковий діалог «Схід-Захід» (м. Кам’янець-Подільський , Україна, 7 червня 2014 р.).. pp. 62-66.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Standard features teacher education in the context of national teacher education of european countries Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : Матер. ІV Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. м. Дніпропетровськ, 22 березня 2014 р. : у 3-х частинах. (2). pp. 40-42.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Наукові пошуки європейських досліджень організацій з проблеми вивчення феномену ключових компетенцій педагогів Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: Зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф: (18-19 квітня 2014 р. м. Одеса).. pp. 73-79.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Requirements for the professional competence of teachers of preschool education in Western Europe Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матер. Кіровоградської сесії третьої української наук.-практ. конф.. pp. 26-29.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) European concept formation of competence profesinoyi educators preschool education Педагогічні та психологічні науки : актуальні питання : Зб. тез міжнар. наук. конф.:. pp. 71-76.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Criteria of future teachers’ profesional and foreign languege competance in the context of pedagogical education international projects Педагогічні науки : зб. наук. пр. (ВипLXV). pp. 352-359.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Providing quality preschool education in the analysis of training of teachers of preschool education in Western Europe Наука і освіта : педагогіка і психологія : наук. пр. журн., CXXVII (10). pp. 135-140.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Peculiarities of professional competence teachers’ definition in the context of European scientific investigations and international educational projects Педагогічна теорія і практика (Вип. 5). pp. 285-305.

Мельник, Наталія Іванівна (2013) Peculiarities of scientists' profesional training in higher educational establishment in Western Europe Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи : матеріали міжн. наук.-практ. конф., 17–18 жовтня 2013р. м. Умань, 2. pp. 126-129.

Мельник, Наталія Іванівна (2013) Professional training of teachers in the context of barriers capturing of Preschool Inclusive education in the educational system of Ukraine Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: Материалы VII Міжнародної еждународной науково-практичної конференції «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», 1-4 жовтня 2013 р., м. Ялта, 1. pp. 305-308.

Мельник, Наталія Іванівна (2013) Peculiarities of preschool teachers’ education in Western Europe Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology (9). pp. 15-19. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Мельник, Наталія Іванівна (2013) Preschool teacher’s personal development in the process of professional preparation: Ukrainian and German experience SOCIETY FOR CULTURAL AND SCIENTIFIC PROGRESS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE . pp. 1-11.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Preschool education of UNITED STATES: PAST AND PRESENT Одноосібна. Умань : Видавець «Сочінський», Умань.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Pre-school staff professional preparation in USA Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис, 3 (46). pp. 302-310.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Interactive technologies of preschool master's degree professional competence formation in Germany Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. (42.Ч.2). pp. 20-25.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) The formation of future preschool teachers’ professional competency in USA Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць (1.37). pp. 265-270.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Transdisciplinary approach in the preschool teachers’ professional preparation in USA and Germany Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. н. пр. Уман. держ. пед. ун. ім. Павла Тичини (42.Ч 1). pp. 20-26.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Preschool teacher’s professional competency formation in the organization of kindergartens’’ health-keeping pedagogical environment in USA and Germany Василь сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров'я через освіту // Матеріали V Міжнародних та ХІХ Всеукраїнських педагогічних читаннях в м. Донецьк (Т. 4). pp. 82-86.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Preschool teacher’s professional competency formation in USA and Germany as the main condition of creative self-realization in the professional activity Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – наук. жур-л. (7(25)). pp. 163-169.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Interactive methods in the process of language competency formation of preschool departments’ students with additional specialty “English language” in the context of educational system’s innovative tendencies Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка , Ч.ІІ (22(257). pp. 254-261.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Comparative analyse of pre-school staff professional preparation in Ukraine and USA Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. пр. (3). pp. 132-140.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Conception basis of USA pre-school education of 20-th 20-th century as basis of humanistic ideas in preschool ukrainian educational system Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. н. пр. Уман. держ. пед. ун. ім. Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інш.]., Ч.2 (42.). pp. 20-25.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Establishing of general public pre-school education in USA: educational activities of prominent American preschoolers of the past Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. М. Т. Мартинюк]. – Ч. 1. – 2012. (Ч.1). pp. 210-219.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Conceptual basis of preschool teachers’ professional competence formation in Germany зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. Побірченко Н. С. та інші]., Ч.3 (6). pp. 168-181.

Мельник, Наталія Іванівна (2011) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 238-240.

Мельник, Наталія Іванівна (2011) Development of pre-school education in USA Автореферат. pp. 1-22.

This list was generated on Mon Jan 24 02:12:38 2022 EET.